408/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 4 och 16 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 4 § 3 mom. och 16 § 6 mom., av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 615/2014, som följer:

4 §

Det belopp som betalats till ett kreditinstitut för andelar eller aktier får inte återbetalas, om återbetalningen leder till att kapitalbasen sjunker under minimibeloppet enligt 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller till att indikatorer enligt 8 a kap. 4 § i den lagen eller likviditetskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s tillsynsförordning) eller 11 kap. 9 § i kreditinstitutslagen inte blir uppfyllda. Ett kreditinstitut har rätt att helt eller delvis uppskjuta återbetalningen av andelar

1) på eget initiativ, om återbetalningen skulle äventyra uppfyllandet av de krav som ställts på kreditinstitutets kapitaltäckning och likviditet, eller

2) om Finansinspektionen inte har gett kreditinstitutet tillstånd enligt EU:s tillsynsförordning till återbetalningen.


16 §

En sådan medlem i det överlåtande kreditinstitutet som inte har biträtt beslutet om överlåtelse av affärsverksamheten, har vid överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder rätt att avgå ur kreditinstitutet så som föreskrivs i 20 kap. 13 § i lagen om andelslag. En medlem som avses i detta moment får rätt till återbetalning av andelen då verkställandet av överlåtelsen av affärsverksamheten har registrerats. På kreditinstitutets rätt att begränsa återbetalningen av andelen tillämpas 4 § 3 mom. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.