407/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 3 kap. 8 § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom. samt 5 kap. 8 § 1 mom., 9 § 6 mom., 10 § 4 mom. och rubriken för 16 § samt

fogas till 5 kap. 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 822/2017, nya 5 och 6 mom., till 16 § ett nytt 3 mom. samt till kapitlet en ny 20 § som följer:

3 kap.

Fondens tillgångar och placeringen av dem samt kostnader och upplåning

8 §
Upplåning och utlåning

Med grund i riksdagens samtycke kan fonden med statsrådets tillstånd och på villkor som det bestämmer ta upp lån. För låneräntor och återbetalning ska användas fondens medel.

Resolutionsfonden kan låna pengar från en sådan fond i en annan till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stat (EES-stat) som motsvarar resolutionsfonden, om


5 kap.

Insättningsgaranti

8 §
Garanterade insättningar

Av insättningsgarantifondens medel ersätts en insättares ersättningsberättigade insättningar i en och samma inlåningsbank, dock sammanlagt högst till ett belopp av 100 000 euro. Av insättningsgarantifondens medel ersätts finländska inlåningsbankers insättningar i Finland och insättningar i filialer i andra EES-stater. Verket kan på ansökan av en finsk inlåningsbank även besluta att den finländska inlåningsbankens insättningar i filialer i andra stater än EES-stater ersätts av insättningsgarantifondens medel.


9 §
Betalningsskyldighetens inträde

För verkställande av verkets beslut enligt 2 mom. ska inlåningsbanken och inlåningsbankens konkursbo underrätta verket om insättarna och deras insättningar som ska ersättas enligt 8 §. Verket får lämna ut information endast till sådana myndigheter som enligt 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen har rätt att få sekretessbelagd information.

10 §
Utbetalning av ersättningar

Ersättningen ska betalas i euro eller, om insättningen har gjorts i en inlåningsbanks utländska filial, i valutan i den stat där filialen har sitt säte. Om kontovalutan inte är euro eller valutan i den stat där filialen har sitt säte, kan ersättningen betalas i kontovalutan, i valutan i den stat där filialen har sitt säte eller i euro. Ersättningen ska omvandlas till euro enligt kursen den dag då verket i enlighet med 9 § beslutar om ersättningsskyldigheten.

Ersättning betalas först för insättningens kapital och därefter för räntor som influtit i enlighet med insättningsavtalet.

På ersättningen betalas ingen ränta.

16 §
Samarbete med andra staters insättningsgarantifonder

Verket kan avtala om samarbete och utbyte av information enligt 1 mom. samt om fastställande av samarbetsprinciperna och samarbetsförfarandena enligt 2 mom. med insättningsgarantimyndigheterna i andra stater än EES-stater på vilkas territorium en inlåningsbank har en filial.

20 §
Automatiserade beslut

Vid utbetalning av ersättningar enligt detta kapitel får verket fatta automatiserade beslut enligt artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och underteckna besluten maskinellt.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.