406/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 1 kap. 6 § 1 och 2 mom., 6 kap. 1 § 9 mom., 7 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 5 §, 8 kap. 1 § 1 och 2 mom. och 12 kap. 1 § 5 mom.,

av dem 1 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 821/2017, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

6 §
Lagens syften och allmänna tillämpningsprinciper

Verket ska vid tillämpning av denna lag beakta följande allmänna resolutionssyften:

1) kontinuiteten i institutets kritiska funktioner,

2) förebyggande av spridningseffekter mellan instituten och andra störningar som äventyrar finansmarknadens stabilitet samt främjande av marknadsdisciplinen,

3) skyddande av offentliga medel genom säkerställande av minsta möjliga behov av att förlita sig på extraordinärt offentligt finansiellt stöd,

4) tryggande av skyddade insättares och investerares medel samt kundmedel som innehas av instituten.

I sin strävan efter de syften som avses i 1 mom. ska verket också försöka bevara kapitalvärden och minimera resolutionskostnaderna. Om de syften som avses i 1 mom. står i konflikt med varandra, ska verket när det beslutar om tillämpning av denna lag väga och beakta syftena så att det är möjligt att uppnå dem på ett optimalt sätt.


6 kap.

Nedskrivning och konvertering av värdet på aktier, andelar och vissa andra balansposter samt indragning av aktier och andelar

1 §
Skyldighet att skriva ned det nominella värdet på poster i eget kapital samt att skriva ned och konvertera vissa andra balansposter

Verket kan i samband med beslut om tillämpningen av åtgärder enligt denna paragraf också besluta att ett kreditinstitut i andelslagsform ska ombildas till ett andelsbanksaktiebolag enligt 18 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013), att ett centralinstitut i andelslagsform enligt 4 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ska ombildas till ett aktiebolag och att en sparbank ska ombildas till ett sparbanksaktiebolag enligt 91 § i sparbankslagen (1502/2001). När ett centralinstitut i andelslagsform enligt 4 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ombildas till ett aktiebolag förfaller centralinstitutets koncession enligt 11 § 1 mom. i den lagen.


7 kap.

Allmänna principer för resolutionsverktyg

3 §
Beslutsfattande, registrering och rättsverkningar

I fråga om registrering av beslut som avses i 1 § och beslutens rättsverkningar samt i fråga om beslutsprocessen hos andra mottagande företag än tillfälliga institut och egendomsförvaltningsbolag samt i fråga om rapportering till myndigheter ska tillämpas vad som föreskrivs någon annanstans i lag, om inte annat följer av denna lag. På registrering av aktiekapital som i form av apport betalats till ett institut, till ett tillfälligt institut eller till ett egendomsförvaltningsbolag tillämpas inte vad som i 2 kap. 8 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivs om revisorsyttrande. I fråga om beslut som gäller ändring av företagsformen, nedskrivning och uppskrivning av eget kapital, indragning och emission av aktier och andelar samt fusion, delning och överföring av affärsverksamhet och i fråga om registrering av besluten tillämpas inte vad som någon annanstans i lag föreskrivs om revisorsyttrande och intyg. Registermyndigheten ska skyndsamt och så snart det är möjligt behandla verkets beslut enligt denna lags 6 kap. 1 § 1 mom. om nedskrivning av eget kapital och indragning av aktier och andelar, verkets beslut enligt denna lags 6 kap. 1 § 9 mom. om ändring av företagsformen, verkets beslut enligt denna lags 9 kap. 1 § 2 mom. om överföring av affärsverksamhet och verkets beslut med stöd av denna lags 12 kap. 1 § 2 mom. om uppskrivning av eget kapital och emission av aktier och andelar.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om återvinning till konkursbo, om en ägares och en borgenärs rätt att motsätta sig en rättshandling samt om ägarens rätt att kräva inlösen eller återbetalning och om borgenärens rätt att kräva betalning ska inte tillämpas på rättshandlingar som innebär att verket överför ett instituts eller företags finansiella instrument, tillgångar eller skulder i enlighet med denna lag och inte heller på verkets beslut enligt 6 kap. 1 § 9 mom. eller verkets beslut enligt 7 § i detta kapitel. På en insättares rätt att säga upp en insättning ska dock tillämpas 6, 9 och 13 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 9, 10 och 30 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform samt 69, 87 a och 89 § i sparbankslagen.


5 §
Tillämpning av värdepappersmarknadslagstiftningen

Vad som i 4 kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om prospekt och innehållet i prospekt samt i 11 kap. i den lagen om offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden, ska inte tillämpas vid överföring eller förvärv av aktier med stöd av bestämmelserna i 8–11 kap. i denna lag.

8 kap.

Skuldnedskrivning och konvertering av skulder till kapitalbasinstrument

1 §
Rätt att skriva ned det nominella värdet av skulder och konvertera dem till kapitalbasinstrument

Verket kan genom sitt beslut, med de undantag som anges i 5 och 6 §, helt eller delvis skriva ned det nominella värdet av andra skuldinstrument i institut, tillfälliga institut enligt 10 kap. och egendomsförvaltningsbolag enligt 11 kap. än sådana som avses i 4 §, nedan nedskrivningsbara skulder, och konvertera de nedskrivna skulderna till kapitalbasinstrument på det sätt som föreskrivs i detta kapitel.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillfälliga instituts och egendomsförvaltningsbolags skulder ska också tillämpas på skulder som i enlighet med denna lag har överförts till ett tillfälligt institut och ett egendomsförvaltningsbolag.


12 kap.

Verkets befogenheter

1 §
Befogenheter

Verket kan utöva befogenheter som föreskrivs i denna paragraf trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag eller bestäms i institutets bolagsordning eller stadgar eller annars avtalas om skyldigheten att utverka en annan myndighets eller persons samtycke till utövande av en befogenhet eller om skyldigheten att göra anmälan till en myndighet eller en person innan en befogenhet utövas.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.