404/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 4 och 5 a §,

sådana de lyder, 4 § i lag 1421/2007 och 5 a § i lag 642/2006, samt

ändras 5 och 5 b §, 9 § 1 mom. samt 13 § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § och 13 § 1 mom. i lag 642/2006 samt 5 b § och 9 § 1 mom. i lag 1421/2007, som följer:

5 §

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, om det är fråga om dotterbolagsfusion, det kreditinstitut som är moderföretag, ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och det revisorsyttrande som avses i 16 kap. 4 § i aktiebolagslagen, ska tillställas Finansinspektionen innan kreditinstitutet ansöker om sådan kallelse på borgenärerna som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga.

Registermyndigheten ska omedelbart delge Finansinspektionen en sådan anmälan om en bor-genärs motstånd som avses i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen motsätta sig fusionen, om fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för det övertagande kreditinstitutets koncession. Finansinspektionen ska underrätta registermyndigheten om sitt motstånd inom en månad från den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen som angetts för kallelsen på borgenärerna. De kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen. Fusionen får i ett sådant fall som avses ovan i detta moment registreras endast om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den tid som anges ovan.

Besvär över Finansinspektionens beslut enligt denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

5 b §

När ett finskt kreditinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska 5 § tillämpas.

Om det vid fusionen övertagande bolaget är registrerat eller registreras i en annan stat, tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller i 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i de nämnda paragraferna har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen som angetts för kallelsen på borgenärerna endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig beviljandet av tillstånd eller flyttningen av hemort i samband med etablering av ett europabolag.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som föreskrivs om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland.

9 §

I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registrering av verkställandet av delningen samt tillståndet och intyget angående verkställighet tillämpas vad som i 5, 5 b, 6 och 6 a § föreskrivs om fusion. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen, om delningen sker genom överlåtelse till bolag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut.


13 §

Det överlåtande kreditinstitutets styrelse ska göra upp en överlåtelseplan i fråga om vilken 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.