396/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 71 a § 2 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1442/2016, och

fogas till lagen en ny 71 c § som följer:

71 a §
Rapportering om överträdelser

I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna och skydda rapportören och den som är föremål för rapporten, vilka står i arbetsavtalsförhållande, samt innehålla anvisningar som tryggar skyddet av identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten, om det inte för utredande av överträdelser eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag.


En sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, att få tillgång till uppgifter enligt 1 och 3 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. Bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 i den förordningen tillämpas inte på Finansinspektionen när den upprätthåller det system som avses i 1 mom.


71 c §
Begränsning av rätten att få tillgång till information

Utöver det som föreskrivs i 34 § i dataskyddslagen (1050/2018) har den registrerade inte en i artikel 15 i allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att ta del av uppgifter som Finansinspektionen i sitt tillsyns- och inspektionsuppdrag samlar in om den registrerade, om utlämnande av uppgifterna skulle kunna skada skötseln av Finansinspektionens lagstadgade uppgifter eller försvåra förebyggande eller utredande av brott mot bestämmelserna om finansmarknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.