385/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 2 § 2 mom. och 3 § 3 punkten, av dem 3 § 3 punkten sådan den lyder i lag 331/2018, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas inte på personer som arbetar på

1) de av Försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets fartyg som i regel inte används i allmän trafik för transport av passagerare eller last,

2) räddningsverkens, polisens eller Tullens fartyg till den del myndigheten i fråga använder ett utbildningssystem som Transport- och kommunikationsverket har godkänt enligt 117 § i lagen om transportservice (320/2017),

3) fritidsbåtar eller nöjesfartyg,

4) hyresbåtar,

5) vägfärjor,

6) pråmar,

7) fartyg med en längd av högst 10 meter, vilka används inom industrianläggningars klart åtskilda uppdämningsbassänger,

8) fartyg med en längd av högst 10 meter, vilka inte används i allmän trafik för transport av passagerare, för reguljär transport av last eller för bogsering,

9) fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet och där besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten,

10) mudderverk utan eget framdrivningsmaskineri.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) sjömansläkare en sjömansläkare enligt 206 § i lagen om transportservice,Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018
KoUB 39/2018
RSv 251/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.