367/2019

Helsingfors den 22 mars 2019

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 2 § 3 och 4 mom., 10 § 6 punkten, 18 § 4 mom., 19 § 3 mom., 22 § 2 mom., 40 § 1 mom., 49 och 50 a § samt 54 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 3 och 4 mom., 18 § 4 mom. och 19 § 3 mom. i förordning 705/2017, 10 § 6 punkten i förordning 396/2017, 22 § 2 mom. i förordning 184/2017, 40 § 1 mom. i förordning 209/2016, 49 § i förordning 1271/2011, 50 a § i förordningarna 842/2012 och 477/2013 samt 54 § 1 mom. i förordning 326/2010, och

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. samt till förordningen en ny 16 §, i stället för den 16 § som upphävts genom förordning 1030/2014, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet och den interna övervakningen meddelas i ministeriets ekonomistadga.

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Dessutom har finansministeriet en finanscontrollerfunktion i anslutning till vilken det finns en intern revision, som är direkt underställd statssekreteraren som kanslichef. Vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk), som är direkt underställd understatssekreteraren för förvaltningspolitik.

Stabsorgan för ministeriets ledning är EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden, som är direkt underställa understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som överdirektör, som är underställd ledningen. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som lagstiftningsdirektör. Statssekreteraren som kanslichef kan separat tillsätta även andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.


10 §
Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT)

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller


6) uppgifterna vid Befolkningsregistercentralen och Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och resultatstyrningen av dessa samt folkbokföringen,


16 §
Lagstiftningsdirektör

Lagstiftningsdirektören stöder statssekreteraren som kanslichef med ansvar för kvaliteten på beredningen av finansministeriets lagstiftning samt stöder avdelningarna. Lagstiftningsdirektören utvecklar finansministeriets lagberedning och kompetensen inom den samt sörjer för att det görs upp en lagstiftningsplan för ministeriet. Statssekreteraren som kanslichef bestämmer om lagstiftningsdirektörens närmare uppgifter.

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen, informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen och Statistikcentralen samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultatstyrningen av de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt ägarstyrningen av bolagen inom förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef leder beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.


19 §
Resultatmål

Understatssekreterarna för resultatdiskussionerna om de strategiska målen med de ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet vars styrning hör till de underlydande avdelningarnas uppgifter samt ingår ledningsavtalen om de årliga målen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar. Resultatdiskussionerna med Statistikcentralen förs och de ledningsavtal som gäller Statistikcentralen ingås av understatssekreteraren för förvaltningspolitik. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussionerna med de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar.


22 §
Andra styrnings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef leder styrningsgruppen för finanspolitik och bistås av finanspolitiska samordnaren. Förvaltningspolitiska styrgruppen leds av förvaltningspolitiska understatssekreteraren. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden och informationsdirektören leder resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet.

40 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren och ministerns specialmedarbetare utfärdas av ministern. Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och finanspolitiska samordnaren utfärdas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Förordnanden om tjänsteresor för förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdas av ekonomidirektören.


49 §
Placering av tjänster och befattningar samt ledigförklaring av dem

Ministeriets gemensamma tjänster placeras vid avdelningarna enligt förvaltnings- och utvecklingsdirektörens beslut.

Beslut om ledigförklaring av tjänster som placerats vid avdelningarna fattas av avdelningschefen. Beslut om ledigförklaring av tjänster som inte placerats vid avdelningarna fattas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Beslut om ledigförklaring av tjänsterna för avdelningscheferna och cheferna för ämbetsverk inom förvaltningsområdet fattas av statssekreteraren som kanslichef eller av den understatssekreterare som avdelningen lyder under eller till vars uppgifter styrningen av ämbetsverket hör.

50 a §
Beslutanderätt i vissa personalärenden

Om inte annat föreskrivs i denna arbetsordning avgör tjänstemannens närmaste förman utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört,

3) förordnande till övertidsarbete och arbetstidsersättningar,

4) godkännande och fördelning av arbetstid,

5) utfärdande av förordnande om tjänsteresa, om inte annat bestäms i avdelningens arbetsordning,

6) beviljande, sparande och flyttande av semester.

För personalen utanför avdelningarna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som avses i 1 mom. utan föredragning.

För statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, finanspolitiska samordnaren och avdelningscheferna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som avses 1 mom. 1 och 2 punkten utan föredragning. För förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör statssekreteraren som kanslichef dessa ärenden utan föredragning.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller en tjänsteman som förordnats av förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör utan föredragning ärenden som gäller semesterrätt och semesterersättningar.

54 §
Avgörande av ärenden som hör till budgetavdelningens verksamhetsområde

Avdelningschefen vid budgetavdelningen avgör ärenden som gäller avtal om anskaffning av metallmynt till staten.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 22 mars 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Karri Safo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.