342/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 134 m §, sådan den lyder i lagarna 505/2014, 305/2016 och 773/2016,

ändras 134 j, 134 p och 134 r §,

sådana de lyder, 134 j och 134 r § i lag 773/2016 och 134 p § i lagarna 505/2014 och 23/2018, samt

fogas till 134 f §, sådan den lyder i lag 23/2018, ett nytt 2 mom. som följer:

134 f §

Bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd och i lagen om skattetillägg och förseningsränta ska dock inte tillämpas på skattskyldiga som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är Finland, till den del det är fråga om skatt som ska betalas till en annan medlemsstat, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

134 j §

Bestämmelserna om skatteperiod och deklarationsskyldighet i 161 § och i 3 kap. samt i 16–18, 22, 23 och 25 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska inte tillämpas på skattskyldiga som använder den särskilda ordningen. Bestämmelserna om tidpunkten då skattedeklarationen lämnas in i 19 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska tillämpas endast när Finland är identifieringsmedlemsstat.

Bestämmelserna i 7 och 16–18 § i lagen om skatteuppbörd ska inte tillämpas på skattskyldiga som använder den särskilda ordningen, till den del det är fråga om skatt som ska betalas till Finland. Bestämmelserna i 6 § i lagen om skatteuppbörd ska inte tillämpas i fråga om i den lagen avsedda inbetalningar av skattskyldiga som använder den särskilda ordningen, till den del det är fråga om skatt som ska betalas till Finland.

På inbetalningar av skattskyldiga som använder den särskilda ordningen ska inte betalas krediteringsränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd före den tidpunkt som anges i 133 i och 133 p § i denna lag, till den del det är fråga om skatt som ska betalas till Finland.

Med avvikelse från 134 f § 2 mom. ska bestämmelserna om användning och återbetalning av återbäringar i 4 och 5 kap. i lagen om skatteuppbörd tillämpas i fråga om skattskyldiga som använder den särskilda ordningen, till den del det är fråga om sådan överbetald skatt av skatt som ska betalas till en annan medlemsstat som Finland i egenskap av identifieringsmedlemsstat är skyldig att betala tillbaka till skattskyldiga som använder den särskilda ordningen.

134 p §

På skatt som ska återbäras till en skattskyldig som använder den särskilda ordningen betalas ränta i enlighet med lagen om skatteuppbörd.

134 r §

Bestämmelserna om påföljdsavgifter i 35 och 37 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen, till den del det är fråga om skatt som ska betalas till en annan medlemsstat.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På skatt som ska deklareras, betalas eller återbäras för en skatteperiod som började innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

På försummelser enligt 134 r § i dess lydelse före ikraftträdandet som skett före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 283/2018
FiUB 30/2018
RSv 39/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.