333/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värnpliktslagen (1438/2007) 92–94, 96, 97, 97 a, 98 och 99 §,

av dem 92 § sådan den lyder i lag 510/2013, 96 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 147/2010, 404/2010, 646/2015 och 312/2018, 97 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 306/2009 och 147/2010 samt 97 a § sådan den lyder i lag 127/2011,

ändras rubriken för 10 kap. samt 91 § och 95 § 2 mom., och

fogas till lagen en ny 63 a § som följer:

63 a §
DNA-prov

Försvarsmakten får, med tanke på kommande identifiering av personer som avlidit vid tjänstgöring, utföra sådan kroppsbesiktning som behövs för att ta fram en DNA-profil från en värnpliktig eller från en person som fullgör tjänst enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor. En person har rätt att vägra lämna ett DNA-prov.

Bestämmelser om behandlingen av DNA-prov och DNA-profiler finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019).

10 kap.

Behandling av personuppgifter samt upplysningsplikt

91 §
Behandling av personuppgifter

Bestämmelser om behandling av personuppgifter med anknytning till värnplikten finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten.

95 §
Den värnpliktiges upplysningsplikt

Den värnpliktige ska på förfrågan av Försvarsmakten lämna den de i 1 mom. avsedda uppgifterna samt besvara Försvarsmaktens skriftliga förfrågan inom 14 dagar räknat från den dag då han fick kännedom om förfrågan.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018
GrUU 52/2018
FsUB 3/2018
RSv 231/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.