332/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som utförs av Försvarsmakten och för Försvarsmaktens räkning, när uppgifterna behandlas för skötsel av uppgifter som anges i 2 § 1 mom. 1 punkten, 2 punkten underpunkt a eller 3 eller 4 punkten i lagen om försvarsmakten (551/2007). Denna lag tillämpas endast på sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad eller där de uppgifter som behandlas utgör eller är avsedda att utgöra ett register eller en del av ett sådant.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 § tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, utöver denna lag också lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), med undantag av 10 § 2 mom., 54 § och 7 kap.

På rätten att få uppgifter ur myndigheternas personregister och på annat utlämnande av personuppgifter ur dessa personregister tillämpas vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med säkerhetsutredningar finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014).

Bestämmelser om annan behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten än sådan som avses i 1 § föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018 ).

I 38 kap. 9 § i strafflagen (39/1889) föreskrivs om straff för dataskyddsbrott.

3 §
Principer som ska följas vid behandlingen av personuppgifter samt förbud mot diskriminering

Försvarsmakten ska vid behandling av personuppgifter respektera de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, och därvid välja det motiverbara alternativ som bäst tillgodoser dessa rättigheter.

Behandlingen av personuppgifter ska kunna försvaras i förhållande till deras betydelse, användningsändamål och övriga omständigheter som inverkar på saken. Genom behandlingen av personuppgifter får det inte ingripas i någons rättigheter i större utsträckning och ingen får orsakas större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att utföra Försvarsmaktens uppdrag.

Personuppgifter ska behandlas på ett icke-diskriminerande sätt.

2 kap.

Försvarsmaktens personregister

4 §
Försvarsmaktens permanenta personregister och personuppgiftsansvarig

Försvarsmakten har följande permanenta personregister:

1) värnpliktsregistret,

2) passertillståndsregistret,

3) registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden,

4) registret för militärrättsvården,

5) registret för militär underrättelseverksamhet,

6) säkerhetsdataregistret.

I de register som nämns i 1 mom. får det i enlighet med detta kapitel föras in och i dem i övrigt behandlas personuppgifter som behövs med tanke på ändamålet med registret. Registrering och annan behandling av uppgifter som ingår i de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i 11 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten är tillåten endast, om behandlingen är nödvändig med tanke på ändamålet med registret.

Personuppgiftsansvarig i fråga om de register som nämns i 1 mom. är huvudstaben.

5 §
Värnpliktsregistrets ändamål

Värnpliktsregistret används för

1) bestämmande av tjänsteduglighet och förordnande till tjänstgöring,

2) placering i uppgifter under undantagsförhållanden och för att skapa beredskap,

3) planering och ordnande av samt val av personer till nationell och internationell utbildning och tjänstgöring,

4) beslut som gäller befordringar, belöningar och andra uttryck för erkänsla.

6 §
Värnpliktsregistrets datainnehåll

De personuppgifter som behandlas i värnpliktsregistret kan gälla

1) en värnpliktig,

2) den som sökt till tjänstgöring, tjänstgör eller har tjänstgjort enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),

3) den som är anställd vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet,

4) den som sökt till tjänstgöring, tjänstgör i eller har tjänstgjort i ett militärt krishanteringsuppdrag,

5) den som avgett en förbindelse enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007).

I värnpliktsregistret får i fråga om de personer som avses i 1 mom. följande personuppgifter införas:

1) personbeteckning,

2) DNA-prov och DNA-profil,

3) fotografi, signalement och andra identifikationsuppgifter,

4) kontaktuppgifter,

5) uppgifter om hemvist och medborgarskap,

6) uppgifter om tjänstgöring, militär utbildning och militär grad,

7) uppgifter om civil utbildning och körkort,

8) hälsouppgifter och andra uppgifter som gäller tjänstedugligheten,

9) andra uppgifter om personens kunnande och lämplighet vilka påverkar personens placering och tjänstgöring,

10) uppgifter som behövs för det praktiska organiserandet av tjänstgöringen,

11) uppgifter om straff och disciplinära påföljder,

12) familjerättslig ställning, kontaktuppgifter till en nära anhörig samt uppgifter om omyndighet, begränsning av handlingsbehörigheten och intressebevakare,

13) uppgifterna i personens resedokument,

14) uppgift om att personen avlidit eller förklarats död.

7 §
Passertillståndsregistrets ändamål

Passertillståndsregistret används för beviljande av sådana tillstånd att röra sig som avses i lagen om försvarsmakten samt för övervakning av förbud och begränsningar.

8 §
Passertillståndsregistrets datainnehåll

I fråga om en person som vistas på eller söker tillträde till Försvarsmaktens objekt får i passertillståndsregistret införas följande uppgifter:

1) personbeteckning eller födelsetid,

2) fotografi och andra identifikationsuppgifter,

3) kontaktuppgifter,

4) uppgifter om hemvist och medborgarskap,

5) uppgifterna i personens resedokument,

6) uppgifter som påverkar säkerheten i arbetet för Försvarsmaktens anställda.

9 §
Ändamålet med registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden

Registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden används för i territorialövervakningslagen (755/2000) avsedd handläggning av ansökningar, anmälningar, utlåtanden och beslut om ankomst till, vistelse och färd i landet och annan tillståndspliktig verksamhet samt för övervakning av att förbud, begränsningar och tillståndsvillkor som avses i den lagen följs.

10 §
Datainnehållet i registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden

I registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden får i fråga om en person som ankommer till finskt territorium, som uppehåller sig på ett skyddsområde eller någon annanstans där det krävs tillstånd för att uppehålla sig eller som bedriver tillståndspliktig verksamhet föras in

1) personbeteckning eller födelsetid,

2) andra identifikationsuppgifter,

3) kontaktuppgifter,

4) uppgifter om hemvist och medborgarskap,

5) uppgifterna i personens resedokument,

6) andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som har samband med en uppgift, åtgärd eller händelse inom territorialövervakningen.

11 §
Ändamålet med registret för militärrättsvården

Registret för militärrättsvården används för

1) skötsel av sådana förundersökningsuppgifter som avses i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014),

2) upprättande av militärjuristens utlåtande,

3) avgöranden samt registrering, verkställande och övervakning av avgöranden i militära brottmål.

12 §
Datainnehållet i registret för militärrättsvården

I registret för militärrättsvården får följande basuppgifter föras in i fråga om en person som är eller har varit föremål för förundersökning eller tvångsmedel eller som gjort anmälan eller varit vittne, målsägande eller annars har hörts:

1) personbeteckning eller födelsetid,

2) andra än i 1 punkten avsedda identifikationsuppgifter,

3) kontaktuppgifter,

4) uppgifter om hemvist och medborgarskap,

5) uppgifter om tjänstgöring och militär utbildning,

6) uppgifter som gäller en juridisk person,

7) sådana uppgifter om personen som inverkar på personens egen säkerhet eller säkerheten i arbetet vid Försvarsmakten.

I registret får vidare föras in

1) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande förvaltningsenhet, utredarna, utredningsläget, undersökningsledare, militärjurist, disciplinär förman, de beslut som fattats för att avsluta ärendet samt uppgift om avgörandet i ärendet,

2) uppgifter om tvångsmedel, förundersökningsfaser och militärjuristens utlåtande,

3) uppgifter om egendom som någon har förlorat genom brott, eller som har omhändertagits, för att egendomen ska kunna hittas och återställas till ägaren eller innehavaren,

4) andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som har samband med ett förundersökningsuppdrag, en åtgärd eller en händelse inom Försvarsmakten,

5) uppgifter om avgöranden som avser disciplinära beslut och sådana ärenden som åklagare och domstolar har behandlat som militära rättegångsärenden,

6) uppgifter om delgivning och ändringssökande när det gäller beslut eller domar,

7) granskningsanteckningar och åtgärder som föranletts av tillsynen över disciplinära förfaranden,

8) uppgifter om verkställigheten av påföljden.

13 §
Ändamålet med registret för militär underrättelseverksamhet

Registret för militär underrättelseverksamhet används för uppdrag som avser militär underrättelseinhämtning.

14 §
Datainnehållet i registret för militär underrättelseverksamhet

I registret för militär underrättelseverksamhet får det föras in

1) personbeteckningar och födelsetider,

2) identifikationsuppgifter som grundar sig på personers fysiska egenskaper samt ljud- och bildupptagningar,

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda identifikationsuppgifter,

4) uppgifter om medborgarskap och familjeförhållanden,

5) uppgifter om bosättningsort,

6) uppgifter om utbildning och yrke samt arbets- och anställningshistoria,

7) kontaktuppgifter,

8) nödvändiga uppgifter som gäller resor,

9) uppgift om dödsfall och dödförklaringar,

10) identifikationsuppgifter som kan kopplas till juridiska och fysiska personer,

11) uppgifter om juridiska personer,

12) uppgifter för utredning och bedömning av pålitligheten samt andra sådana uppgifter om en person som inverkar på personens egen säkerhet eller säkerheten i arbetet vid Försvarsmakten,

13) uppgifter om användningen av metoder för underrättelseinhämtning,

14) sådana nödvändiga uppgifter om personers förehavanden och beteende som har införskaffats med metoder för underrättelseinhämtning.

Till personuppgifter som förs in i registret ska det vid behov fogas en bedömning av uppgiftslämnarens eller källans tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

15 §
Säkerhetsdataregistrets ändamål

Säkerhetsdataregistret används för skötseln av sådana uppgifter för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 86 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten.

16 §
Datainnehållet i säkerhetsdataregistret

I säkerhetsdataregistret får det föras in

1) personbeteckningar och födelsetider,

2) identifikationsuppgifter som grundar sig på personers fysiska egenskaper samt ljud- och bildupptagningar,

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda identifikationsuppgifter,

4) uppgifter om medborgarskap och familjeförhållanden,

5) uppgifter om bosättningsort,

6) uppgifter om utbildning och yrke samt arbets- och anställningshistoria,

7) kontaktuppgifter,

8) nödvändiga uppgifter som gäller resor,

9) uppgift om dödsfall och dödförklaring,

10) identifikationsuppgifter som kan kopplas till juridiska och fysiska personer,

11) uppgifter om juridiska personer,

12) uppgifter för utredning och bedömning av pålitligheten samt andra sådana uppgifter om en person som inverkar på personens egen säkerhet eller säkerheten i arbetet vid Försvarsmakten,

13) uppgifter om användning av sådana hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 89 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

14) sådana nödvändiga uppgifter om personers förehavanden och beteende som inhämtats med sådana hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 89 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten.

Till personuppgifter som förs in i registret ska det vid behov fogas en bedömning av uppgiftslämnarens eller källans tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

17 §
Tillfälliga personregister

Utöver vad som föreskrivs i 4–16 § får Försvarsmakten för

1) ett uppdrag inom militär underrättelseinhämtning upprätta ett tillfälligt personregister där det får införas uppgifter som avses i 14 §,

2) ett uppdrag som avser förebyggande och avslöjande av brott upprätta ett tillfälligt personregister där det får införas uppgifter som avses i 16 §,

3) ett förundersökningsuppdrag upprätta ett tillfälligt personregister där det får införas uppgifter som avses i 12 §.

Uppgifter som ingår i särskilda kategorier av personuppgifter får föras in i ett register endast om detta är nödvändigt för att uppdraget ska kunna utföras. Till personuppgifter som förs in i ett personregister som har inrättats med stöd av 1 mom. 1 eller 2 punkten ska det vid behov fogas en bedömning av uppgiftslämnarens eller källans tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

Personuppgiftsansvarig i fråga om ett personregister som avses i denna paragraf är den förvaltningsenhet inom Försvarsmakten som svarar för verksamheten. Över inrättandet av registret ska det innan behandlingen inleds upprättas och lämnas till huvudstaben en dataskyddsbeskrivning enligt 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Huvudstaben ska också underrättas om en väsentlig ändring och förstöring av ett personregister som avses i denna paragraf.

3 kap.

Behandling av personuppgifter

18 §
Behandling av uppgifter i värnpliktsregistret för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Försvarsmakten får behandla personuppgifter i värnpliktsregistret för annat ändamål än det som uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades för, om det behövs för

1) sådana förundersökningsuppdrag som avses i 5 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

2) sådana uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 9 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

3) uppdrag inom militär underrättelseinhämtning,

4) lämnande av handräckning.

Det är förbjudet att behandla DNA-prov och ur sådana framtagna DNA-profiler i annat syfte än för att identifiera en avliden.

19 §
Behandling av uppgifter i registret för militärrättsvården för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Försvarsmakten får behandla personuppgifter i registret för militärrättsvården för annat ändamål än det som uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades för, om det behövs för

1) planering och ordnande av nationell och internationell utbildning och tjänstgöring samt val av personer till sådan,

2) placering i uppgifter under undantagsförhållanden och skapande av beredskap,

3) sådana uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 9 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

4) uppdrag inom militär underrättelseinhämtning,

5) beslut som gäller befordringar och belöningar och andra uttryck för erkänsla.

Bestämmelser om användning av uppgifterna i registret för militärrättsvården vid säkerhetsutredningar finns i säkerhetsutredningslagen.

20 §
Behandling av uppgifter i säkerhetsdataregistret för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Försvarsmakten får behandla personuppgifter i säkerhetsdataregistret för annat ändamål än det som uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades för, om det behövs för

1) garanterande av den nationella säkerheten,

2) avvärjande av en betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller en ansenlig miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år,

4) uppdrag inom militär underrättelseinhämtning,

Bestämmelser om användning av uppgifterna i säkerhetsdataregistret vid säkerhetsutredningar finns i säkerhetsutredningslagen.

21 §
Behandling av uppgifter i passertillståndsregistret för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Försvarsmakten får behandla personuppgifter i passertillståndsregistret för annat ändamål än det som uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades för, om det behövs för

1) sådana förundersökningsuppdrag som avses i 5 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

2) sådana uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 9 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

3) uppdrag inom militär underrättelseinhämtning.

22 §
Behandling av uppgifter i registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Försvarsmakten får behandla personuppgifter i registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden för annat ändamål än det som uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades för, om det behövs för

1) sådana uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 9 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten,

2) uppdrag inom militär underrättelseinhämtning.

23 §
Annan behandling av personuppgifter för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Utöver vad som föreskrivs i 18–22 § samt vad som föreskrivs i 5 § 3 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten får Försvarsmakten behandla de personuppgifter som ingår i dess register även för laglighetsövervakning och för planering och utveckling. Uppgifterna får dessutom användas i utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för genomförandet av utbildningen.

Försvarsmakten får behandla de personuppgifter som ingår i dess register för annat än deras ursprungliga insamlings- och registreringsändamål också om det är nödvändigt för att garantera den nationella säkerheten eller för att avvärja en betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller en ansenlig miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada.

24 §
Undantag beträffande offentliggörande av dataskyddsbeskrivning

Bestämmelser om den personuppgiftsansvariges skyldighet att offentliggöra en dataskyddsbeskrivning finns i 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten.

Skyldigheten att offentliggöra en dataskyddsbeskrivning gäller inte tillfälliga personregister som avses i 17 § 1 mom. 1 och 2 punkten i denna lag.

25 §
Undantag beträffande en registrerads rätt till insyn

Bestämmelser om de registrerades rätt till insyn och om begränsning av de registrerades rättigheter finns i 23–25 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten.

Den registrerade har inte alls rätt till insyn i fråga om de uppgifter som finns i följande personregister:

1) registret för militär underrättelseverksamhet,

2) säkerhetsdataregistret,

3) tillfälliga personregister som avses i 17 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

Bestämmelser om utövande av den registrerades rättigheter genom dataombudsmannens förmedling finns i 29 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten.

26 §
Behandling av uppgifter som konstaterats vara oriktiga

Oberoende av vad som föreskrivs i 7 och 25 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten, får en uppgift som konstaterats vara oriktig bevaras i registret i samband med den rättade uppgiften, om den behövs för att trygga rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller en anställd vid Försvarsmakten.

En uppgift som konstaterats vara oriktig och som bevaras med stöd av 1 mom. ska utplånas genast när den inte längre behövs.

27 §
Rätt för andra än tjänstemän att använda Försvarsmaktens personregister

Av särskilda skäl får Försvarsmakten bevilja en person som fullgör sin tjänstgöring med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och de som tjänstgör i krishanteringsuppdrag rätt att använda Försvarsmaktens personregister. En värnpliktig får använda registret endast under ledning och övervakning av någon som innehar en tjänst hos Försvarsmakten, och beviljandet av användningsrätten får inte äventyra skyddet för personuppgifterna.

28 §
Behandling av personuppgifter som erhållits från en annan stat eller en internationell organisation

Vid behandlingen av personuppgifter som erhållits från en annan stat eller en internationell organisation ska de villkor i fråga om sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidareutlämning av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas som har ställts av den som lämnat ut uppgifterna.

Dessutom ska vid behandlingen av personuppgifter som erhållits från en annan stat eller en internationell organisation iakttas vad som bestäms i internationella fördrag och andra förpliktelser som binder Finland.

4 kap.

Utlämnande av personuppgifter och rätt att få information

29 §
Rätt att lämna ut personuppgifter för fullgörande av lagstadgade uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna får Försvarsmakten genom en teknisk anslutning eller som en datamängd till en annan myndighet och till en sammanslutning som tillsatts för att sköta ett offentligt uppdrag lämna ut personuppgifter som behövs för fullgörande av dess lagstadgade uppgifter, enligt följande:

1) till Gränsbevakningsväsendet

a) för verkställande av värnplikten och för anställning av personal samt för personalplanering och för beviljande av utmärkelsetecken,

b) för att förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning,

c) för övervakning av personers in- och utresa och för utförande av den gränskontroll som ingår i detta,

d) för uppgifter enligt territorialövervakningslagen,

e) för den övervakningsuppgift som det har föreskrivits att Gränsbevakningsväsendet ska utföra till havs,

2) till polisen

a) för uppdrag som anknyter till förrättandet av uppbåd samt för hämtning till tjänstgöring,

b) för de uppgifter enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen (872/2011) vilka sammanhänger med att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning,

c) för bedömning av den personliga lämpligheten hos en person som söker eller innehar ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen (1/1998) och en person för vilken ett godkännande enligt den lagen söks eller som har fått ett sådant godkännande,

d) för utredning av hinderslöshet hos sökande och innehavare av ett tillstånd enligt passlagen (671/2006) och lagen om identitetskort (663/2016),

3) till Tullen

a) för tull- och skattekontroll,

b) för att förebygga, avslöja och utreda tullbrott och föra tullbrott till åtalsprövning,

c) för övervakning av personers in- och utresa och för utförande av den gränskontroll som ingår i detta,

d) för stämning och annan delgivning,

e) för fullgörande av sådana andra än i underpunkterna a–d i denna punkt avsedda Tullens uppdrag som motsvarar de uppdrag för vilka uppgifterna samlats in,

4) till försvarsministeriet

a) för anställning av personal, personalplanering samt beviljande av utmärkelsetecken, belöning och andra uttryck för erkänsla,

b) för prövning av tillståndsärenden enligt lagen om export av försvarsmateriel (282/2012),

5) till utrikesministeriet

a) för skötsel av ärenden som gäller värnplikt,

b) för val av personer till militär krishantering och till militära uppdrag i annan internationell krishantering,

c) för prövning av tillståndsärenden enligt lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996),

6) till inrikesministeriet för val av personer till civil krishantering och till militära uppdrag i annan internationell krishantering,

7) till räddningsmyndigheten uppgift om huruvida en värnpliktig är befriad från tjänstgöring i krigstid för att personal ska kunna reserveras för befolkningsskyddsuppgifter,

8) till domstolarna uppgifter om militär grad och militära brottmål, för fullgörande av tjänsteuppdrag,

9) till åklagarmyndigheterna uppgifter om militär grad och militära brottmål, för fullgörande av tjänsteuppdrag,

10) till Migrationsverket för fastställande av medborgarskapsstatus samt för utredning av förutsättningarna för befrielse från finskt medborgarskap,

11) till Folkpensionsanstalten för beviljande och verkställande av bidrag och understöd,

12) till magistraten uppgift om att beväringstjänst har fullgjorts för registeranteckning som gäller medborgarskap,

13) till civiltjänstcentralen för verkställigheten av civiltjänsten,

14) till verkställaren av en krishanteringsinsats för val av personer till militär krishantering och till militära uppdrag i annan internationell krishantering,

15) till Försvarsutbildningsföreningen för anordnande av frivillig försvarsutbildning,

16) till finska universitet och yrkeshögskolor uppgift om huruvida en studerande har fullgjort eller fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor samt uppgift om tjänstgöringens tidpunkt,

17) till anordnare av yrkesutbildning uppgift om huruvida en studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor samt uppgift om tidpunkten för tjänstgöringen för bedömning av grunderna för rätten att tillfälligt avbryta studierätten enligt 96 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017),

18) till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket för skötseln av uppgifter enligt 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018),

19) till Transport- och kommunikationsverket uppgifter som gäller Försvarsmaktens körkort och körtillstånd för skötseln av lagstadgade uppgifter.

Uppgifter som hör till de särskilda personuppgiftskategorierna får lämnas ut endast om det är nödvändigt för att ett uppdrag som avses i 1 mom. ska kunna utföras.

30 §
Annat utlämnande av personuppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 29 § och annanstans i lag, får Försvarsmakten trots sekretessbestämmelserna till en myndighet eller en sammanslutning som tillsatts för att sköta ett offentligt uppdrag lämna ut uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av ett enskilt uppdrag, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgiften inte orsakar väsentlig olägenhet för de intressen för vilkas skyddande sekretess har föreskrivits.

Dessutom får Försvarsmakten trots sekretessen lämna ut uppgifter enligt följande:

1) till myndigheter, sammanslutningar eller enskilda personer uppgift om militär grad för beviljande av utmärkelsetecken eller för annan belöning,

2) till arbetsgivaren för en värnpliktig som fullgör eller som har fullgjort sin tjänstgöring uppgift om tidpunkten då tjänstgöringen avslutas eller avslutades för tillämpning av bestämmelserna om återgång till arbetet i 5 § i lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009), om arbetsgivaren visar att arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet fortgår,

3) till myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer nödvändiga uppgifter för avvärjande av en betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller en ansenlig miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada.

31 §
Utlämnande av uppgifter ur värnpliktsregistret och registret för militärrättsvården till en annan stat eller en internationell organisation

Trots sekretessen får Försvarsmakten lämna ut uppgifter ur värnpliktsregistret till en annan stat eller till en internationell organisation, om det behövs för fullgörande av ett krishanteringsuppdrag eller ett uppdrag som hänför sig till internationellt bistånd eller i anknytning till en internationell övning. Trots sekretessen får Försvarsmakten dessutom ur registret för militärrättsvården lämna ut uppgifter till en annan stat eller en internationell organisation, om utlämnandet av uppgifterna behövs för fullgörande av ett förundersökningsuppdrag.

När beslut fattas om utlämnande av uppgifter ska hänsyn tas till nivån på dataskyddet i den stat som är mottagare av personuppgifterna och vilken betydelse utlämnandet av uppgifterna har med tanke på den registrerades rättigheter. Utlämnande av uppgifter som ingår i kategorier av särskilda personuppgifter är tillåtet endast om det är nödvändigt för att ett uppdrag som avses i 1 mom. ska kunna utföras. Det är förbjudet att lämna ut personuppgifter om det finns grundad anledning att misstänka att någon på grund av utlämnandet av uppgifter riskerar dödsstraff, tortyr, någon annan behandling som kränker människovärdet, förföljelse, godtyckligt frihetsberövande eller orättvis rättegång.

Till de personuppgifter som lämnas ut ska vid behov fogas villkor som gäller ändamålet med uppgifterna och vidareutlämningen av dem.

32 §
Lämnande av en underrättelseuppgift till en annan stat eller en internationell organisation

Försvarsmakten får till en annan stat eller en internationell organisation lämna ut personuppgifter som har erhållits i ett uppdrag inom militär underrättelseinhämtning eller ett uppdrag som gäller förebyggande eller avslöjande av brott, om det är nödvändigt för att garantera den nationella säkerheten eller att brott förebyggs och avslöjas. När beslut fattas om utlämnande av uppgifter ska hänsyn dessutom tas till människorättssituationen i den stat som är mottagare av personuppgifterna, utlämnandets betydelse för Finlands internationella relationer samt de internationella fördrag och andra förpliktelser som binder Finland. Dessutom ska nivån på dataskyddet i den stat som är mottagare av personuppgifterna och vilken betydelse utlämnandet har med tanke på den registrerades rättigheter beaktas.

Det är förbjudet att i stor skala lämna ut uppgifter som ingår i kategorier av särskilda personuppgifter liksom också andra personuppgifter som är betydande med tanke på sådana personers integritetsskydd. Det är förbjudet att lämna ut personuppgifter om det finns grundad anledning att misstänka att en person på grund av utlämnandet av uppgifter riskerar dödsstraff, tortyr, någon annan behandling som kränker människovärdet, förföljelse, godtyckligt frihetsberövande eller orättvis rättegång.

Till de personuppgifter som lämnas ut ska vid behov fogas villkor som gäller ändamålet med uppgifterna och vidareutlämningen av dem.

33 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur Försvarsmaktens personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den personuppgiftsansvarige.

När beslut fattas om att lämna ut personuppgifter ska hänsyn tas till de begränsningar av utlämnande som föreskrivs i denna lag eller i andra lagar, arten av de uppgifter som lämnas ut och utlämnandets betydelse för skyddet av personuppgifter och den registrerades rättigheter. Till de personuppgifter som lämnas ut ska vid behov fogas villkor som gäller ändamålet med uppgifterna och vidareutlämningen av dem.

34 §
Rätt att få personuppgifter för skötsel av värnplikts- och krishanteringsärenden

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Försvarsmakten, trots sekretessbestämmelserna, för ändamålet med värnpliktsregistret rätt att få behövliga uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om de värnpliktiga som det följande året fyller 18 år för uppbåd samt om andra värnpliktiga för förordnande till och placering i tjänst,

2) av Folkpensionsanstalten och socialmyndigheterna uppgifter om en värnpliktigs sociala och ekonomiska situation, om uppgifterna är av betydelse när beslut om tjänstgöringsplats och tidpunkten för tjänstgöringen samt anordnandet av tjänstgöringen fattas,

3) för bedömning av en värnpliktigs lämplighet för utbildning och uppgifter, för bedömning av den värnpliktiges lämplighet för placering eller för bedömning av förutsättningarna för belöning och befordran av den värnpliktige, ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft,

4) av civiltjänstmyndigheterna basuppgifter om civiltjänstgörarna samt om deras tjänstgöring och tjänsteduglighet med tanke på beredskap för uppgifter under undantagsförhållanden,

5) av Migrationsverket uppgifter om en persons medborgarskap för klarläggande av om han är skyldig att fullgöra tjänstgöring med stöd av värnpliktslagen,

6) av verksamhetsenheter inom social- eller hälsovården, om personen i fråga får avlägsna sig från verksamhetsenheten, med tanke på förordnandet till tjänstgöring och ordnandet av tjänstgöringen,

7) av Folkpensionsanstalten uppgift om värnpliktiga som beviljats sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller handikappbidrag enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), med tanke på bedömningen av lämpligheten för placering i en uppgift som avses i värnpliktslagen och av tjänstedugligheten,

8) av Transport- och kommunikationsverket uppgifter för behandling av körkorts- och körtillståndsärenden,

9) av polisen uppgifter om tjänsteåtgärder som vidtagits mot en värnpliktig till följd av misstanke om brott och om påföljder för den värnpliktige, om uppgifterna är av betydelse för bedömningen av den värnpliktiges lämplighet för utbildning och uppgifter samt för bedömning av lämpligheten för placeringen av den värnpliktige och ordnandet av hans tjänstgöring,

10) av Tullen uppgifter om tjänsteåtgärder som vidtagits mot en värnpliktig till följd av misstanke om brott och om påföljder för den värnpliktige, om uppgifterna är av betydelse för bedömningen av den värnpliktiges lämplighet för utbildning och uppgifter samt för bedömning av lämpligheten för placeringen av den värnpliktige och ordnandet av hans tjänstgöring,

11) av Gränsbevakningsväsendet uppgifter om tjänsteåtgärder som vidtagits mot en värnpliktig till följd av misstanke om brott och om påföljder för den värnpliktige, om uppgifterna är av betydelse för bedömningen av den värnpliktiges lämplighet för utbildning och uppgifter samt för bedömning av lämpligheten för placeringen av den värnpliktige och ordnandet av hans tjänstgöring.

Den personuppgiftsansvarige har rätt att få de uppgifter som avses i denna paragraf också genom teknisk anslutning eller som en datamängd. Den personuppgiftsansvarige har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt eller mot ett vederlag som baserar sig på kostnaderna för framtagning av uppgifterna.

Bestämmelser om Försvarsmaktens rätt att få hälsouppgifter finns i 35 §.

35 §
Rätt att få hälsouppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har den personuppgiftsansvarige samt en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som vid en hälsokontroll som föregår uppbådet, vid uppbådet eller under tjänstgöringen granskar hälsotillståndet hos en värnpliktig eller den som har sökt till frivillig militärtjänst för kvinnor, fullgör tjänstgöring eller har fullgjort tjänstgöring, rätt att trots sekretessbestämmelserna få nödvändiga uppgifter enligt följande för fastställande av tjänsteduglighet, upprätthållande av säkerheten under tjänstgöringen samt ordnande av undersökning och vård av patienten:

1) av en i 2 § 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården samt av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården uppgifter om hälsotillståndet hos en värnpliktig och den som har sökt till frivillig militärtjänst för kvinnor,

2) av Folkpensionsanstalten från det riksomfattande informationssystem som avses i 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) uppgifter om hälsotillståndet hos en värnpliktig och den som har sökt till frivillig militärtjänst för kvinnor,

3) av hälsovårdscentraler, mentalvårdsbyråer, sjukhus och andra som utför mentalvårdsarbete uppgifter om sådana i mentalvårdslagen (1116/1990) avsedda mentalvårdstjänster som givits en värnpliktig och den som har sökt till frivillig militärtjänst för kvinnor,

Den aktör som har rätt att få uppgifterna har rätt att få dem också med en teknisk anslutning eller som en datamängd. Aktören har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt eller mot ett vederlag som baserar sig på kostnaderna för framtagning av uppgifterna.

36 §
Rätt att få personuppgifter för skötseln av ärenden som gäller militärrättsvården

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsmakten för fullgörande av förundersökningsuppdrag som avses i 5 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter som avses i 13–17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

2) ur bötesregistret uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft,

3) av Transport- och kommunikationsverket uppgifter om ett fordons ägare eller innehavare.

Den personuppgiftsansvarige har rätt att få de uppgifter som avses i denna paragraf också genom teknisk anslutning eller som en datamängd. Den personuppgiftsansvarige har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt eller mot ett vederlag som baserar sig på kostnaderna för framtagning av uppgifterna.

37 §
Rätt att få personuppgifter för skötseln av militärunderrättelseuppdrag och uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsmakten för fullgörande av uppdrag inom militär underrättelseinhämtning samt uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 86 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter enligt följande:

1) uppgifter som avses i 13–17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster,

2) ur bötesregistret uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft,

3) ur utrikesministeriets informationssystem uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och dem som hör till personalen vid internationella organisationers organ i Finland och andra internationella organ i samma ställning och uppgifter om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer, samt uppgifter om visumansökningar och visumbeslut ur det delregister för visumärenden som ingår i utlänningsregistret enligt lagen om utlänningsregistret (1270/1997),

4) uppgifter ur det utsökningsregister som avses i utsökningsbalken (705/2007),

5) av Transport- och kommunikationsverket uppgifter om ett fordons ägare eller innehavare,

6) uppgifter ur de personlistor över passagerare som avses i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009),

7) av utövare av inkvarteringsverksamhet i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) avsedda behövliga uppgifter om resande,

8) sådana uppgifter om användning av radiofrekvenser som avses i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014),

9) av försvarsministeriet uppgifter om tillståndsärenden som avses i lagen om export av försvarsmateriel,

10) av utrikesministeriet uppgifter om tillståndsärenden som avses i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning,

11) ur det trafik- och transportregister som avses i lagen om registrering av farkoster (424/2014) och ur Ålands fritidsbåtsregister uppgifter om båtar och om ägare och innehavare av båtar,

12) ur Migrationsverkets informationssystem uppgifter om resedokument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap,

13) ur det luftfartygsregister som avses i luftfartslagen (864/2014) uppgifter om luftfartyg och om innehavare och ägare av luftfartyg,

14) ur det fartygsregister, register över fartyg under byggnad och historikregister som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) uppgifter om fartyg och om ägare och innehavare av fartyg,

15) uppgifter ur det trafiktillståndsregister som avses i lagen om transportservice (320/2017),

16) av trafik-, fiske- och miljömyndigheterna uppgifter om färdmedel och deras position samt om trafik,

17) uppgifter av Skatteförvaltningen ur beskattningens datasystem,

18) ur Patent- och registerstyrelsens handelsregister uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare,

19) uppgifter ur Lantmäteriverkets register,

20) uppgifter ur polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets personregister.

Den personuppgiftsansvarige har rätt att få de uppgifter som avses i denna paragraf också genom teknisk anslutning eller som en datamängd. Den personuppgiftsansvarige har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt eller mot ett vederlag som baserar sig på kostnaderna för framtagning av uppgifterna.

38 §
Registrering genom direkt anslutning i fråga om uppgifter som andra myndigheter samt sammanslutningar som tillsatts för att sköta ett offentligt uppdrag lämnar ut till Försvarsmakten

Den personuppgiftsansvarige får ge Gränsbevakningsväsendet rätt att i värnpliktsregistret genom direkt anslutning registrera personuppgifter som avses i 6 §.

Den personuppgiftsansvarige får ge polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen rätt att i sina personregister genom direkt anslutning registrera sådana uppgifter som behövs för förordnande till tjänstgöring eller för fullgörande av uppdrag inom militär underrättelseinhämtning eller uppdrag för förebyggande eller avslöjande av brott.

Den personuppgiftsansvarige får ge Försvarsutbildningsföreningen rätt att i värnpliktsregistret genom direkt anslutning registrera uppgifter om dem som deltar i utbildning enligt lagen om frivilligt försvar.

5 kap.

Utplåning av personuppgifter ur Försvarsmaktens personregister

39 §
Utplåning av personuppgifter ur värnpliktsregistret

Personuppgifter om en värnpliktig och om den som fullgjort frivillig militärtjänst för kvinnor utplånas ur värnpliktsregistret senast när ett år har förflutit sedan den registrerade inte längre hörde till reserven eller den ersättande reserven.

Personuppgifterna om en sådan person som har deltagit i militär krishantering och som inte är värnpliktig utplånas ur värnpliktsregistret senast tio år från det att det sista anställningsförhållandet avslutades.

Personuppgifterna om andra registrerade än sådana som avses i 1 eller 2 mom. utplånas ur värnpliktsregistret senast ett år från det att tjänstgöringen avslutades.

Brotts- och påföljdsuppgifter utplånas ur värnpliktsregistret senast ett år från det att den inryckningskontingent hemförlovades som den om vilken uppgiften erhållits tillhör eller sedan den värnpliktige som uppgiften gäller hemförlovades. Uppgifter som erhållits senare utplånas senast fem år från det att uppgiften infördes i värnpliktsregistret.

Uppgifter om förbindelser som avses i 28 § i lagen om frivilligt försvar utplånas ur värnpliktsregistret senast ett år från det att förbindelsetiden gick ut.

På begäran av den registrerade ska ett DNA-prov och en DNA-profil som tagits fram ur ett sådant förstöras omedelbart.

40 §
Utplåning av personuppgifter ur passertillståndsregistret

De personuppgifter som gäller en registrerad utplånas ur passertillståndsregistret senast två år från det att den sista uppgiften om den registrerade infördes.

41 §
Utplåning av personuppgifter ur registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden

De personuppgifter som gäller en registrerad utplånas ur registret över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden senast fem år från det att beslutet fattades, tillståndet förföll, tillståndets giltighetstid gick ut eller den sista uppgiften om den registrerade infördes i registret.

42 §
Utplåning av personuppgifter ur registret för militärrättsvården

Ur registret för militärrättsvården utplånas uppgifter enligt följande:

1) en uppgift om anmärkning, extra tjänstgöring eller utegångsförbud på högst tio dygn när tre år har förflutit sedan personen dömdes till eller påfördes disciplinärt straff, om inte vederbörande under denna tid har straffats genom ett beslut av domstol eller i ett disciplinförfarande,

2) en uppgift om varning, utegångsförbud på över tio dygn, disciplinbot eller arrest när fem år har förflutit sedan personen dömdes till eller påfördes disciplinärt straff, om inte vederbörande under denna tid har straffats genom ett beslut av domstol eller i ett disciplinförfarande.

En uppgift om ett straff som en domstol har påfört i ett militärrättegångsförfarande utplånas ur registret för militärrättsvården med iakttagande av vad som föreskrivs i 10 § i straffregisterlagen (770/1993) och i 52 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

Om en person har straffats genom ett beslut av domstol eller i ett disciplinförfarande oftare än en gång, utplånas uppgifterna ur registret för militärrättsvården när fem år har förflutit från det sista disciplinära straffet.

Uppgifter som gäller en förundersökning utplånas ur registret för militärrättsvården

1) senast ett år från det att åtalsrätten för brottet preskriberades, om preskriptionstiden för åtalsrätten för brottet är över tio år,

2) senast ett år från det att den personuppgiftsansvarige fick kännedom om att åklagaren med stöd av 1 kap. 7 eller 8 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller någon annan motsvarande bestämmelse har beslutat avstå från att vidta åtgärder för att väcka åtal mot den skyldige eller kännedom om ett beslut av åklagaren enligt vilket det inte i ärendet är fråga om ett brott eller inte finns bevis om ett brott,

3) senast ett år från det att den personuppgiftsansvarige fick kännedom om åklagarens beslut om att brottet har preskriberats,

4) senast ett år från det att den personuppgiftsansvarige fick kännedom om att åtalet har förkastats genom ett lagakraftvunnet beslut eller att ett väckt åtal har förkastats till följd av att åtalsrätten har preskriberats,

5) senast ett år efter det att den misstänkte avled,

6) senast tio år från det att den sista uppgiften om den registrerade infördes.

43 §
Utplåning av personuppgifter ur registret för militär underrättelseverksamhet

De personuppgifter som gäller en registrerad utplånas ur registret för militär underrättelseverksamhet senast 50 år från det att den sista uppgiften om den registrerade infördes.

Behovet att bevara personuppgifter i registret för militär underrättelseverksamhet ska bedömas minst vart femte år.

44 §
Utplåning av personuppgifter ur säkerhetsdataregistret

De personuppgifter som gäller en registrerad utplånas ur säkerhetsdataregistret senast 25 år från det att den sista uppgiften om den registrerade infördes.

Uppgifterna om en säkerhetsutredning utplånas inom ett år från det att en motsvarande ny utredning har getts och i vilket fall som helst senast tio år från det att utredningen gavs.

Behovet att bevara personuppgifter i säkerhetsdataregistret ska bedömas minst vart femte år.

45 §
Förstöring av ett tillfälligt personregister

Ett tillfälligt personregister ska förstöras omedelbart när det inte längre behövs med tanke på ändamålet med det. Behovet av ett tillfälligt personregister ska bedömas minst vart tredje år.

6 kap.

Ikraftträdande

46 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018
GrUU 52/2018
FsUB 3/2018
RSv 231/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.