297/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 7 kap. 8 § 3 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1195/2015, och

fogas till 11 kap. 31 § ett nytt 2 mom. och till 17 kap. 1 a §, sådan den lyder i lag 1278/2015, ett nytt 2 mom. som följer:

7 kap.

Regelbunden informationsskyldighet

8 §
Revisionsberättelse och dess offentliggörande

Emittenten ska offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen omedelbart, om revisorn


2) utifrån revisionen gör ett påpekande enligt 3 kap. 5 § 5 mom. i revisionslagen, eller


11 kap.

Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden

31 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om i 23 § 2 och 3 mom. samt 24 § 3 mom. avsedda särskilda skäl samt om grunderna för bestämmande av minimibeloppet av vederlagen i dessa situationer.

17 kap.

Tillsynsbefogenheter

1 a §
Förbud mot att utöva rösträtt

Finansinspektionen kan av vägande skäl förbjuda den som bryter mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 § att utöva sin rösträtt med aktier i målbolaget och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma. Finansinspektionen kan av vägande skäl utsträcka förbudet till att gälla även aktieägare vilkas aktier med stöd av 11 kap. 20 § hänförs till en ovan avsedd persons röstandel. Förbudet gäller tills skyldigheten har fullgjorts, om inte Finansinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänger förbudet för en viss tid, dock högst tre månader. Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela målbolaget om ett förbud eller om att förbudet upphört.


Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

Bestämmelserna i 17 kap. 1 a § 2 mom. tillämpas på obligatoriska uppköpserbjudanden, där gränsen för skyldighet att lämna erbjudanden har överskridits efter ikraftträdandet av lagen.

RP 277/2018
EkUB 32/2018
RSv 243/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG; (32004L0025); EUT L 142, 30.4.2004, s. 12

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.