296/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 1 mom., 4 § 2 mom. 5 punkten, 5 § 35 punkten, 6 § 14 punkten, 28 § 5 mom., 28 b §, 32 c § 1 mom., 40 § 5 mom. och 74 §,

av dem 4 § 1 mom. och 4 § 2 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 752/2012, 5 § 35 punkten sådan den lyder i lag 215/2019, 6 § 14 punkten sådan den lyder i lag 170/2014, 28 § 5 mom., 28 b § och 40 § 5 mom. sådana de lyder i lag 1071/2017 samt 32 c § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1442/2016, 352/2017 och 215/2019, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017, 575/2017, 893/2017, 1071/2017, 241/2018, 1108/2018, 1229/2018 och 215/2019, en ny 36 punkt som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar, inrättningar och näringsidkare enligt 2–4 mom.

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag


5) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012),


5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


35) andra personer än tillsynsobjekt enligt 4 § som är skyldiga att iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning,

36) sådana företag i tredjeländer som avses i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster som tillhandahåller tjänster utan att etablera en filial.

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


14) filial ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags, ett fondbolags, en AIF-förvaltares, ett betalningsinstituts eller ett försäkringsbolags filial samt en i Finland etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en i Finland etablerad filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en i Finland etablerad filial till ett utländskt värdepappersföretag och en filial till ett tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster, en i Finland etablerad filial till ett utländskt EES-fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, en i Finland etablerad filial till en EES-baserad AIF-förvaltare och en i Finland etablerad filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),


28 §
Begränsning av ledningens verksamhet

Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om personen upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen eller upprepade gånger gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster.


28 b §
Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsynsobjekt eller en utländsk filial som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet att verka som handelspart enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en sådan organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, om företaget har brutit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster.

32 c §
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, leverantörer av datarapporteringstjänster, holdingföretag till leverantörer av datarapporteringstjänster, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om

1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § eller 8 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen,

2) aktier eller andelar har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller

3) den gräns för innehav som anges i de paragrafer som nämns i 1 punkten har uppnåtts eller överskridits och innehavet äventyrar verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i målföretaget eller målsammanslutningen på det sätt som avses i 32 a § eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna.


40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs också den som i samband med övervaknings- eller inspektionsuppdrag enligt de bestämmelser som avses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller bryter mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 eller 3 mom. eller i 23 eller 24 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och inspektera. Påföljdsavgift får emellertid inte påföras en fysisk person för brott mot de nämnda bestämmelserna då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

74 §
Verkställighet av avgifter

Med stöd av denna lag utdömt vite och i enlighet med denna lag påförd åtgärdsavgift får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018
EkUB 32/2018
RSv 243/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU; (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.