257/2019

Helsingfors den 28 februari 2019

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, om ersättningssystem, fondprospekt och sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om placeringsfonder (213/2019):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpningsområde

I 2 kap. i denna förordning föreskrivs det om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) i 2 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) avsedda verksamhetstillstånd för fondbolag,

2) i 20 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder avsedda verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut, eller

3) i 22 kap. 2 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder avsedda tillstånd för fondbolag att etablera en filial i ett tredjeland.

I 3 kap. i denna förordning föreskrivs det om de krav på fondbolags ersättningspolicy som avses i 4 kap. 3 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder.

I 4 kap. i denna förordning föreskrivs det om minimikraven på och utformningen av informationen i fondprospekt som avses i 15 kap. 3 § i lagen om placeringsfonder.

I 5 kap. i denna förordning föreskrivs det om de krav som gäller de finansiella instrument som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten, 13 kap. 2 § 1 mom., 4 §, 8 § 1 mom., 15 § och 16 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder samt de metoder för effektiv förmögenhetsförvaltning som avses i 18 § i den lagen.

I 6 kap. i denna förordning föreskrivs det om omfattningen av den information ska tillhandahållas på Finansinspektionens webbplats som avses i 23 kap. 3 § i lagen om placeringsfonder.

2 kap.

Utredningar som gäller ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt utländska filialer

1 §
Utredning om fondbolag under bildning

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag ska av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, eventuella bifirmor, hemort, post- och besöksadress, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman inklusive eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för fondbolag, och av vilket det framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som fondbolag och det förfarande som ska tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) en utredning av vilken det framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen, i enlighet med vad som bestäms i 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006),

4) handelsregisterutdrag över bolaget.

Om verksamhetstillstånd för fondbolag söks för ett bolag under bildning, ska det av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, eventuella bifirmor, bolagets hemort, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett bolag under bildning ska, inklusive eventuella bilagor, fogas

1) ett utdrag ur eller en kopia av beslutet att bilda fondbolaget, om en juridisk person är stiftare,

2) ett handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) en kopia av stiftelseurkunden,

4) en kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Vad som föreskrivs i 1–4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om sökanden och det bolag som är under bildning.

2 §
Verksamhet

I ansökan om verksamhetstillstånd ska ett fondbolag beskriva den verksamhet enligt 2 kap. 2 § 1 och 2 mom. i lagen om placeringsfonder som fondbolaget ämnar bedriva och ett förvaringsinstitut ska i sin ansökan beskriva den verksamhet enligt 20 kap. 2 § i den lagen som förvaringsinstitutet ämnar bedriva.

3 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag och som avses i 3 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder inte har betalats in vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska en utredning om de förbindelser som gäller inbetalningen av aktiekapitalet fogas till ansökan. Utredningen ska innehålla aktiebolagets stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna tecknats, protokollet från den konstituerande stämman samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom för varje tecknare som är en juridisk person fogas en kopia av tecknarens beslut om tecknande av aktier och handelsregisterutdrag samt för varje tecknare som är en fysisk person tecknarens ämbetsbetyg.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag har betalats in till fullt belopp vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om att det belopp som har betalats in är i bolagets ägo och besittning, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan ska också fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om inbetalning av aktiekapital har följts.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande enligt 2 kap. 8 § 4 mom. eller 9 kap. 14 § 4 mom. i aktiebolagslagen.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om förvaringsinstitutets aktiekapital enligt 20 kap. 9 § i lagen om placeringsfonder som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

4 §
Utredning om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan ska framgå de ägare av fondbolaget som har sådan ägarandel av fondbolagets aktier som avses i 4 kap. 7 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska fogas ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar om de fysiska personer som är ägare och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar om de juridiska personer som är ägare. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som leder till eller kan leda till att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

I fråga om de ägare som avses i 1 mom. ska det till ansökan fogas en sådan anmälan inklusive bilagor som avses i 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder och som det föreskrivs om i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder (208/2014). Om ägaren är en juridisk person och en del av en koncern, ska det till ansökan fogas koncernbokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna. Uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Om inte en enda ägare har en sådan ägarandel som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen kräva att uppgifterna enligt 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. ska lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om ägarna i förvaringsinstitutet samt om ägarnas ägarandelar.

5 §
Ledningen vid fondbolaget och förvaringsinstitutet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska det fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från den konstituerande stämman, bolagsstämman och styrelsens sammanträden eller andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka det framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens eventuella ställföreträdare och de som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. I ansökan ska dessutom uppges kontaktuppgifter för de ovannämnda personer som hör till ledningen, om dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar. Till ansökan ska också fogas ämbetsbetyg eller motsvarande handlingar för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställföreträdare för verkställande direktören, ska det av ansökan framgå under vilka förutsättningar en ställföreträdare träder i verkställande direktörens ställe när denne är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning ställföreträdarna för verkställande direktören ska träda in.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ett förvaringsinstituts ledning som ska lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitutet.

6 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om fondbolagets och förvaringsinstitutets ledning

För att man ska kunna utreda om de som hör till fondbolagets ledning är lämpliga och tillförlitliga ska följande uppgifter och utredningar om dem fogas till fondbolagets ansökan om verksamhetstillstånd

1) en meritförteckning som innehåller personens fullständiga namn, personbeteckning, födelseort, utbildning, ställning i fondbolaget och eventuella tidigare uppgifter inom finanssektorn, tidigare arbetserfarenhet samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) en detaljerad utredning om personens uppgifter och ansvar i fondbolaget,

3) en utredning om att personen inte är försatt i konkurs och att han eller hon råder över sig själv och sin egendom,

4) ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

5) ett utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregister,

6) ett utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregister,

7) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som ska innehålla fondbolagets namn, personens fullständiga namn, personbeteckning, eventuella tidigare namn och födelseort, samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften eller en utredning om en förseelse som personen har fått en sådan anmärkning för,

8) information om resultatet av eventuell annan utredning som någon annan finansinspektionsmyndighet har gjort om personens lämplighet och tillförlitlighet,

9) uppgifter om personen är medlem eller suppleant i en annan sammanslutnings styrelse eller förvaltningsråd, eller om personen hör till ledningen i en annan sammanslutning,

10) en utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska i fråga om en sammanslutning som är sådan ägare av fondbolaget som avses i 5 § fogas i 1 mom. i denna paragraf avsedda uppgifter och utredningar om varje medlem och suppleant i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan, om verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare samt om övriga som hör till den högsta ledningen, om sammanslutningen har en sådan ägarandel i fondbolaget som avses i 5 § 1 mom. Motsvarande utredning ska ges om andra som utövar faktisk bestämmanderätt i sammanslutningen i fråga. Dessutom ska motsvarande utredning ges om fysiska personer som är ägare, om deras ägarandel uppgår till minst tio procent.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 3 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder avsett ärende, ska ett av en myndighet eller någon annan registerförare utfärdat registerutdrag eller intyg som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag fogas till ansökan.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut och som gäller lämpligheten och tillförlitligheten i fråga om en person som hör till ledningen.

7 §
Utredning om betydande bindningar

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning om sådana betydande bindningar som avses i 2 kap. 5 § 1 och 2 mom. i lagen om placeringsfonder. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om betydande bindningar enligt 20 kap. 11 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

8 §
Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska framgå namnen på fondbolagets revisorer och deras suppleanter samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan CGR-revisor eller revisionssammanslutning som avses i 7 kap. 1 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Av ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska framgå namnet på förvaringsinstitutets revisor och eventuella revisorssuppleant, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan ska dessutom fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets eller sammanslutningens revisorer.

9 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och förvaringsinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan.

Fondbolagets verksamhetsplan ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt av verksamhetens fördelning på fondverksamhet, verksamhet med nära anknytning till fondverksamheten och tillhandahållande av andra tjänster enligt 2 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder, och en utredning om kundkretsen, personalen och ersättningssystemen,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av teckning och inlösning av fondandelar och av beräknandet av fondandelsvärdet,

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser för resultat och balansräkning, inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

4) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig soliditet och, om bolaget ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, en plan för tryggandet av likviditeten,

5) en utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud och andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad inklusive ombudens namn och kontaktuppgifter.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art och omfattning,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser för resultat och balansräkning, inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

3) en utredning om att kapitalkraven enligt 20 kap. 9 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder uppfylls,

4) en utredning om att lägga ut förvaringen av tillgångar på entreprenad.

Om det bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska bokslutsuppgifterna fogas till ansökan, och om en sökande är en del av en koncern ska koncernbokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna fogas till ansökan. Om det senaste bokslutet har gjorts upp tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska det till ansökan dessutom fogas en av fondbolagets styrelse daterad och undertecknad redogörelse för händelser som inträffat efter det att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt för bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 4 mom. gäller på motsvarande sätt den redogörelse som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) en kopia av fondbolagets ansökan om medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd,

2) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

10 §
Organisering av verksamheten, intern kontroll och riskhantering

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas

1) en beskrivning av fondbolagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande,

2) en utredning om antalet anställda och de krav på yrkeskompetens som ställs på personalen,

3) en beskrivning av de arrangemang som vidtagits för att organisera ett noggrant utförande av uppdrag,

4) en beskrivning av de organisatoriska och administrativa arrangemang som syftar till att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter,

5) en beskrivning av privata transaktioner som genomförs av personer med inflytande i fondbolaget,

6) en beskrivning av reklamationshanteringen,

7) en beskrivning av de principer som tillämpas på incitament,

8) förvaringsinstitutsavtalet eller ett utkast till förvaringsinstitutsavtal,

9) en beskrivning av hur bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

10) en beskrivning av de system och metoder med vars hjälp fondbolaget ämnar följa upp och hantera de risker som avses i 5 kap. i lagen om placeringsfonder,

11) en beskrivning av hur den interna revisionen ordnas,

12) en beskrivning av hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

13) en beskrivning av tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av den interna kontrollen av funktioner som bedrivs genom ombud och av andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad,

14) en utredning om bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

15) en beskrivning av datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt en beskrivning av de datatekniska tjänster som ska läggas ut på entreprenad,

16) en beskrivning av organisationen, ansvaret och principerna i fråga om datasäkerheten och av hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

17) de centrala anvisningar som hänför sig till datasäkerheten,

18) en utredning om hur fondbolaget har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar,

19) kontinuitetsplaner i fråga om fondbolagets centrala funktioner.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsordningarna för fondbolagets beslutsfattande organ samt de interna verksamhetsregler som tillämpas i fondbolaget.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska i fråga om en organisering av verksamheten fogas en beskrivning av bokföringssystemet för förvaring av finansiella instrument på konton för finansiella instrument samt de beskrivningar och utredningar som motsvarar de beskrivningar och utredningar som enligt 1 mom. 1, 2, 4, 9–11 och 13–19 punkten och 2 mom. ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag.

11 §
Krav på organiseringen av verksamhet som gäller tillhandahållande av investeringstjänster och på förfaringssätten

I fråga om de investerings- och sidotjänster som ska tillhandahållas ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om hur fondbolaget ser till att de bestämmelser följs som gäller organiseringen av verksamheten och förfaringssätten i kundförhållanden och som har samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster liksom att de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk följs.

12 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare och fondbolagets kunder, och om att iaktta omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna och föreskrifterna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Till ansökan ska vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller på motsvarande sätt den utredning om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

13 §
Utredningar som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera en filial i ett tredjeland

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd i Finland ska till en ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (tredjeland) foga

1) en kopia av det beslut att etablera en filial i ett tredjeland som fondbolagets behöriga förvaltningsorgan har fattat,

2) ett tillstånd att etablera en filial, utfärdat av den behöriga myndigheten i tredjelandet, om ett sådant tillstånd krävs i tredjelandet i fråga,

3) en utredning om den lagstiftning i tredjelandet som gäller fondbolagens verksamhet och tillsynen över dem,

4) en utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) en utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i tredjelandet har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) en utredning om filialens placering i fondbolagets organisation och om filialens organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning och en sådan utredning om dessa personer som avses i 6 § i detta kapitel,

10) en utredning om hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

11) en utredning om rapporteringen mellan fondbolaget och dess filial samt om övrigt informationsutbyte och hur det ordnas.

3 kap.

Fondbolags ersättningssystem

1 §
Ersättningskommitté

Fondbolag som är betydande på grund av sin storlek eller storleken på den placeringsfond som fondbolaget förvaltar, sin administrativa struktur samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, ska ha en ersättningskommitté som utses av fondbolagets styrelse. Ersättningskommitténs uppgift är att bedöma ersättningspolicyn samt ersättningspraxisen samt de incitament som skapats för att hantera risker samt att bistå fondbolagets styrelse i beredningen av sådana beslut som gäller ersättningssystemet och som får konsekvenser för riskerna och riskhanteringen i fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. I ersättningskommitténs uppgifter ingår en översyn av ersättningar till sådana personer som i ansvarig ställning sköter uppgifter som gäller riskhantering och intern kontroll.

Ersättningskommittén ska bildas så att den på ett kompetent och oberoende sätt kan utföra sina uppgifter. Ersättningskommittén ska i sin verksamhet ta hänsyn till de långsiktiga intressen som gäller för investerare och andra intressentgrupper samt till allmänhetens intresse.

Ersättningskommitténs ordförande och medlemmar ska vara medlemmar i styrelsen men får inte höra till fondbolagets verkställande ledning. Om sådana personalrepresentanter som avses i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) är styrelsemedlemmar, ska minst en av dem utses till medlem i ersättningskommittén.

2 §
Principer för bestämmande av ersättningar

Fondbolag ska iaktta följande principer vid bestämmande av ersättningar:

1) ersättningar till personer som utövar kontrollfunktioner i fondbolaget ska bestämmas utifrån hur de mål har uppnåtts som anknyter till personens uppgifter, oberoende av resultatet för den affärsenhet som denne kontrollerar,

2) om ersättningen är resultatbaserad ska dess totalbelopp baseras på en helhetsbedömning av det resultat som uppnåtts av personen i fråga och den berörda affärsenheten eller den berörda placeringsfonden och av riskerna för de sistnämnda samt av fondbolagets resultat, med beaktande av finansiella och icke-finansiella kriterier,

3) resultatbedömningen ska göras i ett flerårigt perspektiv som är lämpligt i förhållande till den innehavsperiod för fondandelar som rekommenderas andelsägarna i den placeringsfond som förvaltas av fondbolaget för att säkerställa att bedömningen baseras på placeringsfondens långsiktiga resultat och dess investeringsrisker och att utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över samma tidsperiod,

4) garanterade rörliga delar av ersättningen kan betalas endast i samband med nyanställning och vara begränsade till det första anställningsåret,

5) fasta och rörliga delar av ersättningen ska vara avvägda så att de fasta delarna står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att säkra en flexibel policy för rörliga delar av ersättningen och möjligheten att inte betala ut någon rörlig del av ersättningen,

6) betalningar vid förtida avslutande av ett avtal grundar sig på resultatet under en längre tidsperiod, och betalningsgrunderna får inte leda till att misslyckade prestationer premieras,

7) vid beräkning av ersättningens rörliga delar ska de risker som är kända vid bedömningstidpunkten beaktas.

3 §
Betalning av ersättningens rörliga delar

I placeringsfondens stadgar ska nämnas att en betydande andel av ersättningens rörliga delar, dock alltid minst 50 procent, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Den ovannämnda andelen av ersättningens rörliga delar får inte betalas kontant. Om placeringsfondens tillgångar utgör mindre än 50 procent av de totala tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget ska minimibeloppet på 50 procent av ersättningens rörliga delar inte tillämpas.

4 §
Tiden för betalning av ersättningens rörliga del

Betalningen av en betydande del, dock minst 40 procent, av ersättningens rörliga del ska skjutas upp till en tidsperiod vars längd ska bestämmas med beaktande av den innehavsperiod för fondandelar som placeringsfondens fondandelsägare blivit rekommenderade samt av arten av placeringsfondens risker. Tidsperioden ska omfatta minst tre år. Nyttjanderätten till ersättningar som betalas ut enligt ett arrangemang för senareläggning av ersättningar ska stå i proportion till utbetalningen. Om ersättningens rörliga del är särskilt stor ska betalningen av minst 60 procent av ersättningens rörliga del skjutas upp så att utbetalningen sker senare.

Ersättningens rörliga del, inbegripet den del vars betalning skjutits upp, kan betalas endast om betalningen är hållbar med beaktande av fondbolagets finansiella helhetssituation och motiverad med beaktande av affärsenhetens och placeringsfondens resultat samt resultatet för personen i fråga.

Det totala beloppet av ersättningens rörliga del ska minskas betydligt om fondbolagets eller placeringsfondens finansiella resultat försvagas eller visar förlust, med beaktande av både nuvarande ersättning och minskningar av de ersättningar som intjänats tidigare.

5 §
Pensionsförmåner och fondbolagets förfaranden

Diskretionära pensionsförmåner som ett fondbolag betalar ska överensstämma med bolagets och de förvaltade placeringsfondernas affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Om en arbetstagares anställningsförhållande vid fondbolaget upphör före pensioneringen, ska fondbolaget skjuta upp betalningen av de diskretionära pensionsförmånerna och innehålla dem hos bolaget under en tid av fem år i form av sådana finansiella instrument som avses i 3 §. När arbetstagaren går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna fem år efter pensioneringen betalas till arbetstagaren i form av sådana finansiella instrument som avses ovan.

6 §
Förbud mot lagstridigt förfarande

Fondbolag får inte betala ut ersättningens rörliga delar på ett sådant sätt att konsekvenserna av förfarandet kan jämställas med konsekvenserna av ett förfarande som står i strid med denna lag.

Fondbolag ska kräva att personer som hör till en personalgrupp som avses i 4 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder förbinder sig att inte använda finansiella instrument eller försäkring för att skydda sig mot sådana personliga risker som följer av ersättningssystemet.

4 kap.

Minimikraven på och utformningen av informationen i fondprospekt

1 §
Utformningen av informationen i fondprospekt

Fondprospekt ska dateras och tydligt rubriceras som fondprospekt så att de kan skiljas från andra prospekt. Den information som enligt bestämmelserna ska framgå av prospektet ska utformas tydligt och begripligt med beaktande av den typiska investerarmålgruppen för placeringsfonden. Fondprospektet ska på begäran tillhandahållas kunden i skriftlig form.

Om ett fondprospekt består av separata delar, ska dessa delar tydligt anges.

2 §
Uppgifter om placeringsfonden

Av ett fondprospekt ska framgå

1) placeringsfondens namn,

2) senaste fastställelsedatum för placeringsfondens stadgar och den stat där fastställelsen skett, datum då verksamheten inleddes samt placeringsfondens verksamhetsperiod, om en sådan har bestämts,

3) var placeringsfondens årsberättelse och halvårsrapport tillhandahålls,

4) tidpunkten för placeringsfondens bokslut,

5) namnen på placeringsfondens revisorer och revisorssuppleanter eller namnet på den godkända revisionssammanslutningen,

6) principerna och metoderna för värdering av placeringsfondens tillgångar,

7) den omständigheten att en fondandel berättigar till en viss andel av placeringsfondens eller en eventuell delfonds tillgångar, beroende på det sammanlagda antalet fondandelar med hänsyn till de relativa värdena av fondandelsserierna och fondandelsarterna,

8) information om fondandelsägarstämman och om rätten att utöva rösträtt vid denna,

9) information om de reglerade marknadsplatser där fondandelarna är föremål för handel på en reglerad marknad,

10) de i stadgarna bestämda tidpunkterna för emission av andelar och i vilka situationer emission av fondandelar kan avbrytas samt i vilka situationer inlösen av andelar kan begränsas eller avbrytas eller undantagsvis genomföras utan fondandelsägarens medgivande,

11) hur och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna fastställs,

12) var och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna offentliggörs,

13) målen med ägarstyrningen av placeringsfonden och principerna för ägarstyrningen om principerna inte presenteras på fondbolagets webbplats,

14) placeringsfondens fusionshistoria.

Om sammanlagt mer än en tiondel av placeringsfondens tillgångar enligt fondens stadgar kan investeras i andra placeringsfonders, fondföretags eller alternativa investeringsfonders andelar, ska av placeringsfondens fondprospekt speciellt framgå maximibeloppet av förvaltningsprovisionerna för skötseln av placeringsfonden och de placeringsfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder som placeringsfonden investerar i.

Om en placeringsfond i enlighet med fondens stadgar kan bestå av en eller flera delfonder, ska placeringsfondens struktur och skillnaderna i investeringsverksamheten tydligt beskrivas i fondprospektet.

3 §
Uppgifter om placeringsfondens investeringar

Av ett fondprospekt ska kortfattat framgå

1) placeringsfondens investeringsverksamhet, dess mål och de särskilda risker som är förenade med investeringarna,

2) placeringsfondens tidigare avkastningsutveckling och en därmed förknippad varning om att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade,

3) placeringsfondens investerarmålgrupp.

Av uppgifterna i 1 mom. 1 punkten ska åtminstone framgå

1) om målet i investeringsverksamheten eftersträvas med aktiva eller passiva förmögenhetsförvaltningsmedel,

2) de huvudsakliga investeringsobjekten,

3) i fråga om placeringsfonder som investerar i räntebärande investeringsobjekt, de eventuella begränsningar som gäller genomsnittlig giltighetstid för ränteinvesteringarna,

4) i fråga om placeringsfonder som investerar i aktier, de eventuella begränsningar som gäller investeringsgraden på aktiemarknaden.

Om en placeringsfond investerar i derivatkontrakt, ska av den information som avses i 1 mom. 1 punkten speciellt framgå om derivatkontrakten enbart kan användas som skydd mot riskerna i investeringsverksamheten eller också annars som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Av den information som avses i 1 mom. 1 punkten ska dessutom framgå om placeringsfondens värde tenderar att variera avsevärt enligt sammansättningen av fondens tillgångar eller de metoder som används vid förvaltningen av tillgångarna.

Av det fondprospekt som gäller en placeringsfond som avses i 13 kap. 11 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska det tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i momentet. I fondprospektet ska dessutom de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär anges som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera eller har investerat mer än 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.

4 §
Uppgifter om investering i placeringsfonden

I ett fondprospekt ska

1) ges en för andelsägarna behövlig kort redogörelse för den beskattning som tillämpas på placeringsfonden och enskilda andelsägare,

2) anges de avgifter som tas ut av fondandelsägarna för teckning och inlösen av fondandelar samt hur avgifterna beräknas,

3) anges övriga eventuella kostnader som under ett års tid föranleds av verksamheten eller hur de beräknas, indelade i kostnader som placeringsfonden och kostnader som dess andelsägare ska betala,

4) anges storleken på samt beräkningen av och sättet för utbetalning av arvoden och ersättningar från placeringsfonden till fondbolaget, förvaringsinstitutet och tredje man under ett års tid,

5) anges när, var och hur fondandelarna emitteras och inlöses,

6) anges när, var och hur avkastningen av fondandelarna utbetalas,

7) anges när, var och hur fondandelsvärdet offentliggörs.

Av uppgifterna i 1 mom. 3 punkten ska framgå placeringsfondens investeringars omsättningshastighet samt en redogörelse för hur den beräknas.

Om de kostnader som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten och som betalas från placeringsfondens tillgångar inte kan anges för att placeringsfonden är ny, ska kostnaderna beräknas med utgångspunkt från förväntade totala kostnader.

5 §
Uppgifter om fondbolaget

I ett fondprospekt ska

1) anges firma och hemstat för det fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) anges i vilken grad fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet,

3) anges fondbolagets hemort och administrativa huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

4) anges datum då fondbolaget grundades samt dess verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

5) anges fondbolagets verksamhetsområde,

6) anges om fondbolaget också har auktorisation att verka som förvaltare av alternativa investeringsfonder eller om det är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7) ges uppgifter om andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget,

8) ges uppgifter om de alternativa investeringsfonder som förvaltas av ett fondbolag som har auktorisation att verka som förvaltare av alternativa investeringsfonder eller är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder,

9) anges namnen på medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse,

10) anges namnet på fondbolagets verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare,

11) anges fondbolagets aktiekapital.

I fondprospektet ska i detalj redogöras för de i 1 mom. 9 och 10 punkten avsedda personernas viktigaste sysselsättningar utanför fondbolaget, om dessa har betydelse från fondbolagets synpunkt.

Bestämmelser om de uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy som ska anges i fondprospektet finns i 15 kap. 3 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder.

6 §
Uppgifter om förvaringsinstitutet

Fondprospektet ska innehålla

1) firman för placeringsfondens förvaringsinstitut, dess företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgift, post- och besöksadress samt övriga eventuella kontaktuppgifter som förvaringsinstitutet meddelat,

2) förvaringsinstitutets hemort och administrativa huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

3) en beskrivning av förvaringsinstitutets uppgifter och av eventuella intressekonflikter som kan uppstå,

4) en beskrivning av utläggningen av förvaringen av tillgångar samt en förteckning över de tredje parter till vilka förvaringen lagts ut och över de parter till vilka den förstnämnda tredje parten vidaredelegerat förvaringen samt en beskrivning av eventuella intressekonflikter som utläggningen och vidaredelegeringen orsakar,

5) information om att de uppdaterade uppgifter som avses i 1–4 punkten på begäran tillhandahålls investerarna.

7 §
Undantag i fråga om fondprospektets innehåll

De uppgifter som avses i 2, 5 och 6 §, med undantag för de uppgifter som avses i 2 § 1 mom. 1–3 punkten, kan utelämnas ur fondprospektet om de framgår av placeringsfondens stadgar som har fogats till fondprospektet.

8 §
Fondprospekt om matarfonder

Utöver vad som föreskrivs i 2–7 § ska fondprospekt som offentliggörs om matarfonder innehålla

1) uppgift om att minst 85 procent av matarfondens tillgångar stadigvarande placeras i mottagarfondens tillgångar,

2) uppgifter om investeringsmål och investeringspolicy och de risker som särskilt är förenade med dessa samt om huruvida matarfondens och mottagarfondens resultat är identiska eller i vilken utsträckning och av vilka skäl de skiljer sig åt samt en beskrivning av investeringar enligt 14 kap. 1 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder,

3) en kort beskrivning av mottagarfonden, dess organisation, investeringsmål och investeringspolicy samt om de risker som särskilt är förenade med dessa,

4) en sammanfattning av det avtal som det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har ingått enligt 14 kap. 4 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder eller av de interna uppförandereglerna enligt 2 mom. i den paragrafen,

5) uppgift om hur andelsägarna kan få ytterligare information om mottagarfonden eller det avtal som avses i 4 punkten,

6) en beskrivning av betalningar och kostnadsersättningar för att matarfondens tillgångar investeras i mottagarfonden samt uppgift om de totala avgifter som debiteras av matarfonden och mottagarfonden,

7) en beskrivning av de skattemässiga konsekvenserna för matarfonden av dess placering av tillgångar i mottagarfonden.

9 §
Information som ska ges i placeringsfondens värdstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om andelar i en placeringsfond marknadsförs i placeringsfondens värdstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-värdmedlemsstat), ska av fondprospektet framgå information om rutinerna för utbetalningar till andelsägare eller inlösen av andelar och tillhandahållande av information om placeringsfonden i EES-värdmedlemsstaten.

5 kap.

Finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder

1 §
Krav som ställs på värdepapper

Värdepapper som nämns i 13 kap. 2 § 1 mom. och 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska uppfylla följande krav:

1) innehavet av dem kan föranleda en förlust som är begränsad till det belopp som betalats för värdepapperen,

2) likviditeten i dem äventyrar inte fondbolagets skyldighet att lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar i de fall som avses i 10 kap. 5 § 1 mom. och 10 kap. 6 § i lagen om placeringsfonder,

3) värdet på dem kan fastställas på ett tillförlitligt sätt enligt vad som föreskrivs i 2 mom.,

4) lämplig information om dem finns tillgänglig enligt vad som föreskrivs i 3 mom.,

5) förvärvet av dem är förenligt med målen enligt placeringsfondens stadgar,

6) de risker som är förenade med dem beaktas i fondbolagets riskhanteringssystem.

Villkoret i 1 mom. 3 punkten är uppfyllt, om det för de värdepapper som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder finns korrekt, tillförlitlig och regelbunden prissättning antingen i form av marknadspriser eller i form av priser som tillhandahållits genom värderingssystem som är oberoende i förhållande till emittenten. Villkoret i 1 mom. 3 punkten är uppfyllt, om det för de värdepapper som avses i 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder finns en periodisk värdering som härrör från information från emittenten av värdepapperet eller från en kvalificerad investeringsanalys.

Villkoret i 1 mom. 4 punkten är uppfyllt, om det finns regelbunden, korrekt och omfattande information på marknadsplatsen om de värdepapper som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder eller om placeringshelheten av värdepapper. Villkoret i 1 mom. 4 punkten är uppfyllt, om fondbolaget har tillgång till regelbunden och korrekt information om de värdepapper som avses i 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder eller om placeringshelheten av värdepapper.

Värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder anses uppfylla kravet i 1 mom. 2 punkten, om inte fondbolaget har tillgång till information som tyder på att kravet inte uppfylls.

2 §
Andelar i slutna alternativa investeringsfonder samt vissa andra värdepapper

Som värdepapper som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder betraktas andelar i slutna alternativa investeringsfonder, om

1) de uppfyller kraven i 1 § i detta kapitel och är överlåtbara,

2) de omfattas av förvaltnings- och styrningssystem motsvarande de som tillämpas på aktiebolag,

3) det företag som förvaltar dem omfattas av bestämmelserna om investerarskydd.

Som värdepapper som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder betraktas andra finansiella instrument som uppfyller kraven i 1 § i detta kapitel och som är överlåtbara och som har andra tillgångar som säkerhet eller vars värde är beroende av resultatutvecklingen för andra tillgångar. De sistnämnda tillgångarna kan vara andra finansiella instrument än sådana som avses i 13 kap. 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 §, 6 § 1 och 2 mom. och 15 § i lagen om placeringsfonder.

Om de finansiella instrument som avses i 2 mom. innefattar en sådan derivatkomponent som avses i 10 § 1 mom., ska 13 kap. 16 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder tillämpas på de finansiella instrumenten.

3 §
Krav som ställs på penningmarknadsinstrument

Finansiella instrument ska betraktas som sådana penningmarknadsinstrument som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om placeringsfonder och som normalt omsätts på penningmarknaden, om

1) de har en löptid vid emissionstillfället på högst 397 dagar,

2) de har en återstående löptid på högst 397 dagar,

3) de är föremål för regelbundna avkastningsjusteringar som överensstämmer med förändringarna på penningmarknaden åtminstone var 397:e dag, eller

4) de har en riskprofil, inklusive ränte- och kreditrisker, som motsvarar den som gäller för finansiella instrument som har en löptid som avses i 1 eller 2 punkten eller som är föremål för en avkastningsjustering som avses i 3 punkten.

Finansiella instrument ska betraktas som sådana likvida penningmarknadsinstrument som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om placeringsfonder, om de kan säljas till en skälig kostnad inom en tillfredsställande kort tidsram med beaktande av fondbolagets skyldighet att lösa in sina andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar på begäran av en fondandelsägare.

Finansiella instrument ska betraktas som penningmarknadsinstrument som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 23 punkten i lagen om placeringsfonder och som har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas, om det finns värderingssystem som

1) gör det möjligt för fondbolaget att beräkna ett nettotillgångsvärde i överensstämmelse med det värde till vilket det finansiella instrument som innehas i fondbolagets värdepappersinnehav skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och

2) baseras på antingen marknadsnoteringar eller värderingsmodeller, inberäknat metoder för beräkning av den periodiserade anskaffningsutgiften.

Penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder anses uppfylla kraven i 2 och 3 mom., om inte fondbolaget har tillgång till information som tyder på att kravet inte uppfylls.

4 §
Penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel

Penningmarknadsinstrument som avses i 13 kap. 4 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska uppfylla följande krav:

1) det ska finnas information tillgänglig om dem som möjliggör en bedömning av de kreditrisker som är förenade med en investering i penningmarknadsinstrumenten samt annan lämplig information enligt vad som närmare bestäms i 2–4 mom., och

2) de är överlåtbara.

När det gäller penningmarknadsinstrument som avses i 13 kap. 4 § 1 mom. 2 och 4 punkten i lagen om placeringsfonder och penningmarknadsinstrument som har emitterats av en regional eller lokal myndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller av ett internationellt offentligt samfund, men inte garanteras av en EES-stat, ska följande information finnas tillgänglig:

1) information om emissionen eller emissionsprogrammet och om emittentens rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet; informationen ska verifieras av en kvalificerad tredje part som är oberoende av emittenten,

2) regelbundna uppdateringar av den information som avses i 1 punkten och information om betydande förändringar i dem,

3) tillgänglig och tillförlitlig statistik om emissionen eller emissionsprogrammet.

När det gäller penningmarknadsinstrument som avses i 13 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder ska följande information finnas tillgänglig:

1) information om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet,

2) regelbundna uppdateringar av den information som avses i 1 punkten och information om betydande förändringar i dem,

3) tillgänglig och tillförlitlig statistik om emissionen eller emissionsprogrammet eller andra uppgifter som gör det möjligt att göra en bedömning av de kreditrisker som är förenade med en investering i sådana penningmarknadsinstrument.

När det gäller i 13 kap. 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder avsedda andra penningmarknadsinstrument än sådana som avses i 2 mom. i denna paragraf och andra penningmarknadsinstrument än sådana som har emitterats av Europeiska centralbanken och en centralbank i en EES-stat ska det finnas information tillgänglig om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet.

5 §
Sammanslutning på vilken det tillämpas sådana bestämmelser som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning

Med en sammanslutning som avses i 13 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder och på vilken det tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning avses en emittent

1) som har säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) som har säte i en OECD-stat som hör till G 10-gruppen,

3) som minst har ett kreditbetyg som når en investeringsnivå som ett godkännbart ratinginstitut fastställt (investment grade rating), eller

4) i fråga om vilken det på grundval av en analys av emittenten kan visas att de bestämmelser om verksamhetens stabilitet som är tillämpliga på emittenten motsvarar Europeiska unionens lagstiftning.

6 §
Värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från ett kreditinstitut

Som värdepapperisering som avses i 13 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i lagen om placeringsfonder betraktas strukturer som inrättas för värdepapperiseringsverksamhet med stöd av de avtalsrättsliga bestämmelserna i fondföretagsdirektivet, bestämmelserna om truster eller bolagsordningen. Med kreditförstärkning från ett kreditinstitut avses finansiella arrangemang som har garanterats av ett finansiellt institut som iakttar de bestämmelser som avses i 13 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder.

7 §
Derivatinstrument

De underliggande tillgångar som avses i 13 kap. 15 § 1 punkten i lagen om placeringsfonder kan vara finansiella instrument som har ett eller flera av de i paragrafen nämnda finansiella instrumentens särdrag.

Som derivatinstrument som avses i 13 kap. 15 § i lagen om placeringsfonder betraktas ett avtal som uppfyller följande krav:

1) kreditrisken för finansiella instrument som utgör underliggande tillgångar i avtalet kan överföras oberoende av de övriga risker som är förenade med de underliggande tillgångarna,

2) det får inte resultera leverans eller överföring av andra tillgångar, inberäknat i form av kontanter, än de finansiella instrument som avses i 13 kap. 2 § 1 mom., 4 och 5 §, 6 § 1 och 2 mom. och 15 § i lagen om placeringsfonder,

3) det är förenligt med de krav för OTC-derivatinstrument som avses i 3 och 4 mom. och i 13 kap. 15 § i lagen om placeringsfonder,

4) de risker som är förenade med det beaktas i fondbolagets riskhanteringssystem och interna kontrollmekanismer när informationen är asymmetrisk mellan fondbolaget och motparten för derivatinstrumentet till följd av motpartens tillgång till inofficiell information om företag vilkas emitterade tillgångsposter används som underliggande tillgångar i derivatinstrumentet.

Med det gängse värde som nämns i 13 kap. 15 § 3 punkten i lagen om placeringsfonder avses ett belopp till vilket ett OTC-derivatinstrument skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs.

Med den tillförlitliga och verifierade värdering av OTC-derivatinstrument som avses i 13 kap. 15 § 3 punkten i lagen om placeringsfonder avses en värdering, som är utförd av fondbolaget och som motsvarar det gängse värde som avses i 3 mom. och som inte bara bygger på anbud från motparten för derivatinstrumentet. Värderingen ska dessutom uppfylla följande krav:

1) grunden för den är ett tillförlitligt aktuellt marknadsvärde för derivatinstrumentet eller, om ett sådant värde inte finns att tillgå, en prissättningsmodell som använder en lämplig erkänd metodik,

2) verifieringen av den utförs av

a) en tredje part som har en oberoende ställning i förhållande till motparten för OTC-derivatinstrumentet och som med en lämplig regelbundenhet utför verifieringen på ett sådant sätt att fondbolaget har möjlighet att kontrollera den, eller

b) en enhet eller annan avdelning inom fondbolaget som har en oberoende ställning i förhållande till den avdelning som är ansvarig för förvaltningen av fondbolagets tillgångar och som har tillräckliga resurser för detta ändamål.

8 §
Finansiella index som utgör underliggande tillgångar i ett derivatinstrument

Det finansiella index som avses i 13 kap. 15 § 1 punkten i lagen om placeringsfonder och som utgör underliggande tillgångar i ett derivatinstrument ska ha en tillräckligt diversifierad sammansättning. Detta index ska uppfylla följande krav:

1) indexet har en sammansättning som innebär att prisrörelser eller handel som rör en komponent inte har någon betydande inverkan på hur hela indexet utvecklas,

2) om indexet är sammansatt av finansiella instrument som avses i 13 kap. 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 §, 6 § 1 och 2 mom. eller 15 § i lagen om placeringsfonder är dess sammansättning åtminstone diversifierad i enlighet med 13 kap. 8 § i lagen om placeringsfonder,

3) om indexet är sammansatt av andra finansiella instrument än de som avses i 2 punkten, är dess sammansättning diversifierad på ett sätt som motsvarar det som föreskrivs i 13 kap. 8 § i lagen om placeringsfonder.

Det finansiella index som avses i 1 mom. ska utgöra en tillräckligt noggrann referens för den marknad det hänför sig till. Detta index ska uppfylla följande krav:

1) indexet mäter utvecklingen för en representativ grupp underliggande tillgångar på ett relevant och tillbörligt sätt,

2) indexet ses över eller omviktas med jämna mellanrum så att det alltjämt avspeglar de marknader det hänför sig till enligt allmänt tillgängliga bedömningskriterier,

3) de underliggande tillgångarna är så likvida att användarna vid behov kan efterbilda indexet.

Tillräckliga uppgifter ska offentliggöras om det finansiella index som avses i 1 mom. Detta index ska uppfylla följande krav:

1) offentliggörandet av indexet bygger på tillförlitliga förfaranden för att samla in priser, beräkna och därefter offentliggöra indexvärdet, inberäknat prissättningsförfaranden för komponenter för vilka marknadspriser inte finns att tillgå,

2) väsentlig information om frågor såsom indexberäkning, omviktningsmetoder, indexförändringar eller eventuella driftsmässiga problem när det gäller att lämna punktlig och korrekt information tillhandahålls på en bred grund och i rätt tid.

Om sammansättningen av de finansiella instrument som avses i 1 mom. 2 punkten och som utgör underliggande tillgångar i ett derivatinstrument i enlighet med 13 kap. 15 § i lagen om placeringsfonder inte uppfyller kraven i 1–3 mom. ska dessa derivatinstrument betraktas som derivatinstrument baserade på en sammansättning av andra underliggande tillgångar som nämns i 13 kap. 15 § 1 punkten i lagen om placeringsfonder än finansiella index.

9 §
Värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar ett derivatinstrument

Värdepapper som avses i 13 kap. 16 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder och som innefattar ett derivatinstrument ska uppfylla kraven i 2 § i detta kapitel och innefatta en derivatkomponent som uppfyller följande krav:

1) på grund av denna komponent kan delar av eller alla de betalningsströmmar som följer av innehavet av det överlåtbara värdepapper som fungerar som värdkontrakt modifieras i överensstämmelse med en specificerad räntesats, ett pris på ett finansiellt instrument, en växelkurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller ett kreditindex eller någon annan variabel och därför variera på ett liknande sätt som ett fristående derivatinstrument,

2) dess ekonomiska egenskaper och risker är inte nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker,

3) det har väsentlig inverkan på värdepapperets riskprofil och prissättning.

Penningmarknadsinstrument som avses i 13 kap. 16 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder och som innefattar ett derivatinstrument ska uppfylla kravet i 4 § 1 mom. i detta kapitel och kraven i 2 och 3 mom. i den paragrafen och de ska innehålla en komponent som uppfyller kraven i 1 mom. 1–3 punkten i denna paragraf.

Ett värdepapper eller penningmarknadsinstrument ska inte anses innefatta ett derivatinstrument om det innehåller en komponent som enligt kontraktet kan överlåtas oberoende av värdepapperet eller penningmarknadsinstrumentet. En sådan komponent ska anses utgöra ett separat finansiellt instrument.

10 §
Metoder i syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning

De låne- och återköpsavtal som avses i 13 kap. 18 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska uppfylla följande krav:

1) de genomförs på ett kostnadseffektivt sätt och de är ekonomiskt ändamålsenliga,

2) de införs i syfte att minska risken eller kostnaderna eller i syfte att öka avkastningen med en risknivå som är förenlig med fondbolagets riskprofil och de krav på riskspridning som anges i 8 § i det kapitlet,

3) i fondbolagets riskhanteringssystem beaktas de risker som är förenade med dem.

11 §
Index som efterbildas i en placeringsfonds investeringsverksamhet

Hänvisningen i 13 kap. 8 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder till att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för obligationer som är allmänt känt på finansmarknaden ska förstås som en hänvisning till efterbildande av sammansättningen av indexets underliggande tillgångar, inklusive användningen av metoder som avses i 18 § i det kapitlet.

Med de krav som avses i 13 kap. 8 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder och som ställs på sammansättningen av det index som efterbildas avses följande:

1) indexet ska ha en tillräckligt diversifierad sammansättning, om det uppfyller diversifieringskraven i den paragrafen,

2) indexet beskriver tillräckligt noggrant den marknad det hänför sig till, om den som tillhandahåller indexet använder en erkänd metod som generellt sett inte leder till att en viktig emittent på den marknad som indexet hänför sig till utesluts,

3) tillräckliga uppgifter har offentliggjorts om indexet, om det är allmänt tillgängligt och den som tillhandahåller indexet har en oberoende ställning i förhållande till det fondbolag som efterbildar indexet.

Den som tillhandahåller indexet och som avses i 2 mom. 3 punkten och fondbolaget kan ingå i samma koncern, under förutsättning att effektiva system för att hantera intressekonflikter har införts.

6 kap.

Information som ska tillhandahållas fondföretag

1 §
Finansinspektionens webbplats

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla följande information som avses i 23 kap. 3 § i lagen om placeringsfonder.

1) bestämmelser om värdepapper som gäller en fondandel och en därmed jämförbar andel i ett fondföretag, bestämmelser om marknadsföring av sådana värdepapper och om de krav som gäller innehållet i marknadsföringen samt bestämmelser om distansförsäljning av finansiella tjänster och finansiella instrument,

2) bestämmelser om krav som gäller förfarande i näringsverksamhet,

3) bestämmelser om Finansinspektionens åtgärdsavgifter och uppgifter om avgifter som tas ut hos fondföretag,

4) Finansinspektionens e-postadress,

5) en redogörelse för den information som avses i 1–4 punkten.

7 kap.

Påföljder

1 §
Påföljder

Straff för överträdelse av denna förordning finns i 16 kap. 5, 7 och 8 § i strafflagen (39/1889).

8 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

Genom denna förordning upphävs

1) finansministeriets förordning om fondprospekt (782/2000),

2) finansministeriets förordning om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag (505/2012),

3) finansministeriets förordning om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder (235/2014),

4) finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (437/2016), och

5) finansministeriets förordning om fondprospekt (438/2016).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingfors den 28 februari 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsrådet
Paula Kirppu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.