228/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 7 punkten och 20 § 6 punkten, sådana de lyder i lag 988/2012, som följer:

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige


7) till Finansinspektionen, då de beskattningsuppgifter som lämnas ut om ett utländskt fondbolag, en AIF-förvaltare och en skattskyldig hänför sig till fullgörandet av fondbolagets och AIF-förvaltarens skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt, om uppgifterna kan vara relevanta vid bedömningen av huruvida den som förvaltar placeringsfonder som ett utländskt fondbolag har inrättat i Finland eller AIF-fonder som en utländsk AIF-förvaltare har inrättat i Finland, på det sätt som avses i 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) eller i 21 kap. 7 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om det är fråga om en alternativ investeringsfond som förvaltas av en AIF-förvaltare registrerad i en EES-stat, väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse,


20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran


6) till Finansinspektionen lämna ut sådana beskattningsuppgifter om ett fondbolag och en skattskyldig som hänför sig till ett utländskt fondbolags eller en AIF-förvaltares skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt och som behövs för en bedömning enligt 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder eller 19 kap. 2 § i lagen om alternativa investeringsfonder,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.