218/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 11 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 2 § 3 mom. 2 punkten och 11 kap. 15 § 3 mom., sådana de lyder, 1 kap. 2 § 3 mom. 2 punkten i lag 1069/2017 och 11 kap. 15 § 3 mom. i lag 166/2014, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


2) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och inte heller AIF-förvaltare enligt lagen om alternativa investeringsfonder (162/2014) och dessas förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och kapitalförvaltare, om inte något annat följer av 4 och 6 § i detta kapitel,


11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

15 §
Ersättningsfondens investeringar och likviditet

Vad som i 2 mom. föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag och kreditinstitut som är medlemmar i ersättningsfonden samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa och utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare. Ersättningsfondens medel får dock investeras i tillgångarna hos en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller hos ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om krav som motsvarar kraven enligt 9 kap. 1 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder på att ett fondföretags tillgångar ska hållas åtskilda från fondbolagets tillgångar gäller fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.