204/2019

Helsingfors den 14 februari 2019

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Södra Savolax skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt strand- och skärgårdsnatur, bevara det byggda kulturarvet och traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas de områden som avses i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–25:

1) Puulavesi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 214 hektar (bilaga 1) i Hirvensalmi och Kangasniemi kommuner,

2) Sahinsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 174 hektar (bilaga 2) i Hirvensalmi och Pertunmaa kommuner,

3) Kivimäensalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 773 hektar (bilaga 3) i Jorois kommun och Pieksämäki stad,

4) Vuotsinsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 436 hektar (bilaga 4) i Jorois och Rantasalmi kommuner,

5) Koiravuori naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 132 hektar (bilaga 5) i Juva kommun och S:t Michels stad,

6) Suurlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 316 hektar (bilaga 6) i S:t Michels stad,

7) naturskyddsområdet Viljakkala skogar som omfattar ett område på cirka 110 hektar (bilaga 7) i S:t Michels stad,

8) Kyyvesi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 501 hektar (bilaga 8) i S:t Michels stad och Kangasniemi kommun,

9) Turvesuo-Isosuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 241 hektar (bilaga 9) i städerna S:t Michel och Pieksämäki,

10) Hulikistokangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 159 hektar (bilaga 10) i Mäntyharju kommun,

11) Kaljujärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 132 hektar (bilaga 11) i Mäntyharju kommun,

12) Isosuo-Kivenholma naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 231 hektar (bilaga 12) i Pertunmaa kommun,

13) Paltasuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 214 hektar (bilaga 13) i Pieksämäki stad,

14) Ringinsuo-Heinälamminsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 306 hektar (bilaga 14) i Pieksämäki stad,

15) Petkellammensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 146 hektar (bilaga 15) i Pieksämäki stad och Juva kommun,

16) Suurenaukeansuo-Isosuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 968 hektar (bilaga 16) i städerna Pieksämäki och S:t Michel,

17) naturskyddsområdet Puumalan Suurisuo som omfattar ett område på cirka 103 hektar (bilaga 17) i Puumala kommun,

18) Putkilahti-Ruskeaperä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 367 hektar (bilaga 18) i Rantasalmi kommun,

19) Mäkrämäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 165 hektar (bilaga 19) i Nyslotts stad,

20) Pyörissalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 100 hektar (bilaga 20) i Nyslotts stad,

21) Ruhvanansuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 139 hektar (bilaga 21) i Nyslotts stad,

22) Savonsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 152 hektar (bilaga 22) i Nyslotts stad,

23) Vilkonsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 107 hektar (bilaga 23) i Nyslotts stad,

24) Kakonsalo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 323 hektar (bilaga 24) i Nyslotts stad och Heinävesi kommun,

25) Lohikoski naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 906 hektar (bilaga 25) i Sulkava kommun och Nyslotts stad.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande åtgärder är dock tillåtna:

1) älgjakt från den 1 oktober till den 31 december samt jakt på skogshare, fälthare och vildsvin från den 1 september till den 28 februari i naturskyddsområdena i Puulavesi, Sahinsuo, Kivimäensalo, Vuotsinsuo, Koiravuori, Suurlahti, Viljakkala skogar, Kyyvesi, Turvesuo–Isosuo, Hulikistokangas, Kaljunjärvi, Isosuo–Kivenholma, Paltasuo, Ringinsuo–Heinälamminsuo, Petkellammensuo, Suurenaukeansuo–Isosuo, Putkilahti-Ruskeaperä, Mäkrämäki, Pyörissalo, Ruhvanansuo, Savonsuo, Vilkonsuo, Kakonsalo och Lohikoski,

2) jakt på orre, järpe och tjäder från den 10 september till den 31 oktober i naturskyddsområdena i Sahinsuo, Kivimäensalo, Vuotsinsuo, Koiravuori, Suurlahti, Kaljunjärvi, Isosuo-Kivenholma, Paltasuo, Ringinsuo-Heinälamminsuo, Petkellammensuo, Pyörissalo, Ruhvanansuo, Savonsuo, Kakonsalo och Lohikoski,

3) jakt på mink och mårdhund med tillstånd enligt 46 § i jaktlagen (615/1993) från den 1 september till den 28 februari i naturskyddsområdena i Kivimäensalo, Ringinsuo-Heinälamminsuo och Lohikoski,

4) försvarsmaktens övnings- och utbildningsverksamhet i Kaljujärvi naturskyddsområde, som försvarsmakten har nyttjanderätt till,

5) underhåll och skötsel av befintliga snöskoterspår i Kakonsalo naturskyddsområde,

6) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på nödvändiga torrläggningsbehov i områden utanför naturskyddsområdena.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Genom denna förordning upphävs 2 § 1 mom. 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43 och 45–47 punkten i förordningen om skydd av gamla skogar (1115/1993) och 1 § 28 punkten i förordningen om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (801/1985).

Trots vad som föreskrivs i 3 § får jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid ikraftträdandet av förordningen fortgå till den 31 december 2019.

Helsingfors den 14 februari 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Johanna Korpi

Bilagor: SRf om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.