179/2019

Helsingfors den 8 februari 2019

Lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning, uppgifter och verksamhetsställen.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (servicecentret) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att

1) producera centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifter enligt vad statskontoret med stöd av 12 b § i lagen om statsbudgeten (423/1988) har bestämt vara servicecentrets uppgift och ansvar,

2) tillhandahålla tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen, enligt vad som avtalats om dem i serviceavtal.

Servicecentret kan även ha andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om.

Bestämmelser om servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe och andra verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Servicecentrets kunder

Servicecentrets kunder är statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten. Kunder kan dessutom vara riksdagen, i anslutning till riksdagen verksamma ämbetsverk i enlighet med vad kanslikommissionen beslutar, enheter som är underställda riksdagen och som övervakas av den, statliga affärsverk samt sådana aktiebolag med statlig majoritet, vars tillhandahållande av offentliga tjänster regleras genom lag.

3 §
Verkställande direktör

Servicecentret leds av en verkställande direktör i tjänsteförhållande.

Verkställande direktören utnämns av finansministeriet. Verkställande direktören svarar för verksamhetens resultat, att målen uppnås och att den interna kontrollen ordnas samt leder och utvecklar verksamheten och samarbetet med statens övriga servicecenter och med de ämbetsverk som är kunder.

4 §
Arbetsordning

Servicecentrets arbetsordning fastställs av verkställande direktören. Arbetsordningen ska innehålla närmare bestämmelser om åtminstone ämbetsverkets organisation, förvaltning och verksamhet samt om beredning och avgörande av ärenden.

5 §
Kunddelegation och delegation

Servicecentret har en kunddelegation och kan ha en delegation. Närmare bestämmelser om kunddelegationens och delegationens sammansättning, uppgifter, tillsättande och mandatperiod kan meddelas i arbetsordningen.

6 §
Styrning av servicecentret

Servicecentrets verksamhet styrs av finansministeriet.

7 §
Avgörande av ärenden

Verkställande direktören avgör ärenden som hör till servicecentrets behörighet. Verkställande direktören kan i arbetsordningen bestämma att ett ärende som omfattas av hans eller hennes beslutanderätt ska avgöras av en annan tjänsteman vid servicecentret.

Verkställande direktören avgör ärenden som gäller servicecentrets verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag, resultatmål och bokslut samt på föredragning utnämningsärenden och andra ärenden som får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

8 §
Avgifter för tjänsterna

Servicecentrets prestationer är avgiftsbelagda för kunderna. För prestationerna tas det ut avgifter till ett belopp som motsvarar servicecentrets totala kostnader för prestationerna.

Avgifterna för enskilda prestationer fastställs i serviceavtal som ingås med kunderna.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På avgångsåldern för tjänstemän som har övergått från en tjänst inom Försvarsmakten, som varit anställda vid Försvarsförvaltningens servicecentral och som vid ikraftträdandet av denna lag är anställda vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillämpas de bestämmelser som gällde den 31 december 2007.

På avgångsåldern för tjänstemän som har övergått från en tjänst inom Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet samt som är eller har varit tjänstlediga från en tjänst inom Gränsbevakningsväsendet, som varit anställda vid inrikesförvaltningens servicecentral och som vid ikraftträdandet av denna lag är anställda vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillämpas de bestämmelser som gällde den 31 december 2007.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnd till en tjänst vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning är fortfarande behörig för sin tjänst.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag har tjänsten som verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning fortsätter i sin tjänst fram till utgången av sin mandatperiod.

RP 281/2018
FvUB 25/2018
RSv 214/2018

Helsingfors den 8 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.