173/2019

Helsingfors den 8 februari 2019

Lag om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till II avd. 10 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017), sådan paragrafen lyder i lag 301/2018, ett nytt 5 mom. och till II avd. 10 kap. 2 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018 och 984/2018, en ny 16 a-punkt som följer:

AVDELNING II

TRAFIKMARKNADEN

10 kap.

Behörighet för fartygspersonal

1 §
Kapitlets tillämpningsområde

I fråga om traditionsfartyg tillämpas behörighetskraven för fartygspersonal på lastfartyg då fartyget medför högst 12 passagerare, och behörighetskraven för fartygspersonal på passagerarfartyg då fartyget medför fler än 12 passagerare.

2 §
Definitioner

I detta kapitel avses med


16 a) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, och som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965,Denna lag träder i kraft den 21 december 2019.

RP 198/2018
KoUB 30/2018
RSv 174/2018

Helsingfors den 8 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.