172/2019

Helsingfors den 8 februari 2019

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), sådan paragrafen lyder i lag 976/2018, en ny 22 a-punkt och till 4 §, sådan den lyder i lag 976/2018, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med


22 a) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, och som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965,


4 §
Kapitlets tillämpningsområde

På traditionsfartyg tillämpas bestämmelserna i detta kapitel enligt följande:

1) bestämmelserna för lastfartyg, när traditionsfartyget medför högst 12 passagerare,

2) bestämmelserna för passagerarfartyg, när traditionsfartyget medför fler än 12 passagerare.


Denna lag träder i kraft den 21 december 2019.

RP 198/2018
KoUB 30/2018
RSv 174/2018

Helsingfors den 8 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.