164/2019

Helsingfors den 7 februari 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten (1400/2001) 7 § 2 mom. och

ändras 3 § som följer:

3 §
Statsrådets principbeslut

Finnvera ska till arbets- och näringsministeriet lämna in garantiansökan med bifogade utredningar och sin framställning om beviljandet av garanti, om riskerna och garantitäckningen samt om andra särskilda synpunkter som sammanhänger med kredit- och garantiarrangemanget för beredningen av ett principbeslut av statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet ska inhämta utlåtanden i saken av finansministeriet och av andra aktörer som ministeriet anser behövliga innan statsrådet fattar principbeslutet.

När statsrådet fattar sitt principbeslut överväger det hur nödvändig den kredit som ska garanteras är som förutsättning för den samhällsekonomiskt viktiga importen, och meddelar i principbeslutet om det finns förutsättningar för att bevilja garantin samt bestyrker de risker som ska täckas, garantitäckningen och övriga centrala villkor för garantin samt fastställer hur länge principbeslutet är i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2019.

Helsingfors den 7 februari 2019

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Timo-Jaakko Uotila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.