156/2019

Helsingfors den 31 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 3 och 6 §, sådana de lyder, 3 § i förordning 73/2012 och 6 § i förordning 1458/2015, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid justitieministeriet finns en avdelning för demokrati och offentlig rätt, en avdelning för privaträtt och rättsvård, en avdelning för kriminalpolitik och straffrätt, en förvaltnings- och styrningsavdelning samt en från avdelningarna fristående stab.

Bestämmelser om avdelningarnas och stabens interna organisation meddelas vid behov i ministeriets interna föreskrift, som avdelningscheferna fastställer för sin egen avdelnings del och kanslichefen för stabens del.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Utöver det som föreskrivs i 8 § i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 43 § 1 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003) är behörighetsvillkoren för

1) kanslichefen annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt,

2) avdelningschefen vid avdelningen för privaträtt och rättsvård sådan examen som avses i 1 punkten,

3) andra direktörer än de som avses i 1–2 punkten högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) lagstiftningsråd högre högskoleexamen samt sådan förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

5) det lagstiftningsråd som är lagstiftningsdirektör sådan examen som avses i 1 punkten och god förtrogenhet med lagberedning,

6) lagstiftningsråd som sköter laggranskningsuppgifter sådan examen som avses i 1 punkten och i fråga om lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter god förtrogenhet med lagberedning och i fråga om lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk,

7) personalchef, utvecklingschef, utbildningschef, planeringschef, ledande sakkunnig, budgetråd och konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

8) språkrättsrådet, som svarar för bevakningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen (423/2003), högre högskoleexamen samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Helsingfors den 31 januari 2019

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Johanna Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.