154/2019

Helsingfors den 22 januari 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

I enlighet med jord och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014) 3 § 2 mom., 7 och 8 §, av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1042/2016, samt

fogas till förordningen nya 7 a och 8 a § samt en bilaga som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) livsmedlets överlåtelseplats den anmälda livsmedelslokal som avses i 13 § 1 mom. i livsmedelslagen (23/2006),

2) livsmedel som inte är färdigförpackat ett livsmedel som i oförändrat skick tillhandahålls slutkonsumenten och som konsumenten själv förpackar, som förpackas på konsumentens begäran på livsmedlets överlåtelseplats, som har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för direkt försäljning eller som serveras på livsmedlets överlåtelseplats där det är avsett att förtäras av slutkonsumenten,

3) direkt försäljning försäljning av livsmedel där livsmedlet har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för att påskynda och underlätta försäljningen,

4) livsmedelsparti ett antal försäljningsenheter av ett livsmedel som har tillverkats, beretts eller förpackats under praktiskt taget samma förhållanden,

5) salt det saltekvivalenta innehåll som beräknas med formeln salt = natrium x 2,5,

6) kött kött av de slag som räknas upp i bilagan.

7 §
Tillhandahållande av annan information till slutkonsumenten än om förekomsten av allergi- eller intoleransframkallande ämnen och produkter i livsmedel som inte är färdigförpackade på detaljhandelsplatsen

Utöver den information som avses i 6 § ska följande information om ett livsmedel som inte är färdigförpackat tillhandahållas slutkonsumenten på detaljhandelsplatsen:

1) livsmedlets beteckning,

2) livsmedlets ingredienser på det sätt som bestäms i förordningen om livsmedelsinformation eller på annat motsvarande tydligt sätt,

3) ursprungsland eller härkomstplats på det sätt som bestäms i förordningen om livsmedelsinformation eller med stöd av den eller i enlighet med annan Europeiska unionens lagstiftning,

4) nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar

Dessutom måste följande information om ett livsmedel som inte är färdigförpackat tillhandahållas på detaljhandelsplatsen:

1) fett- och salthalten i ostar,

2) fett- och salthalten i korvar,

3) fett- och salthalten i övriga uppskurna köttprodukter,

4) salthalten i matbröd

Mängden salt och fett anges i viktprocent vid tidpunkten för beredningen eller på det sätt som bestäms om näringsvärdesdeklaration i förordningen om livsmedelsinformation.

Den information som avses i 2 mom. behöver inte anges om livsmedel som livsmedelsföretagare som tillverkar små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter.

7 a §
Tillhandahållande av annan information till slutkonsumenten än om förekomsten av allergi- eller intoleransframkallande ämnen och produkter i livsmedel som inte är färdigförpackade på serveringsplatsen

Utöver den information som avses i 6 § ska följande information om ett livsmedel som inte är färdigförpackat tillhandahållas slutkonsumenten på serveringsplatsen:

1) livsmedlets beteckning,

2) ursprungsland för det kött som används som ingrediens i livsmedlet.

Ursprungslandet för kött som används som ingrediens i livsmedel ska anges med uttrycket: ”ursprungsland: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”. Med ursprungsland avses uppfödningslandet för det djur som köttet kommer från. I fråga om nötkött definieras uppfödningslandet på det sätt som föreskrivs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. I fråga om svinkött, får- och getkött och kött av fjäderfä definieras uppfödningslandet på det sätt som föreskrivs i artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013.

Om ursprungslandet för det kött som används som ingrediens i livsmedel inte är tillgängligt, kan det uttryck för angivande av ursprungsland som avses i 2 mom. ersättas med uttrycket ”flera EU-stater”, ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

8 §
Sätt på vilka information om livsmedel som inte är färdigförpackade ska tillhandahållas

Den information om livsmedel som inte är färdigförpackade som avses i 6, 7 och 7 a § ska meddelas slutkonsumenten skriftligen på livsmedlets överlåtelseplats i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och enkelt kan observeras, eller på ett annat lika tydligt sätt.

Med undantag från vad som anges i 1 mom. kan den information som avses i 6 och 7 § anges muntligt under förutsättning att

– man på livsmedlets överlåtelseplats, nära livsmedel som inte är färdigförpackade, i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och enkelt kan observeras eller på annat sätt meddelar att informationen på begäran finns tillgänglig hos personalen eller att informationen finns tillgänglig för konsumenten i skriftligt eller elektroniskt format innan ett inköpsbeslut fattas utan extra kostnader, och

– informationen i skriftligt eller elektroniskt format på livsmedlets överlåtelseplats är lättillgänglig för personalen och tillsynsmyndigheterna.

Den separata underrättelse som avses i 2 mom. om tillgänglig information om ämnen och produkter som kan framkalla allergi och intolerans krävs inte om

– konsumentens näringsmässiga specialbehov på grund av allergi och intolerans på förhand har utretts och noterats och livsmedlen överlåts eller måltiderna serveras specifikt till konsumenten på basis av denna information, eller om

– livsmedlen överlåts i samband med sådan verksamhet som avses i 13 § 6 mom. i livsmedelslagen.

Den information som avses i 7 a § krävs inte skriftligen om

– livsmedlen överlåts eller måltiderna serveras specifikt till konsumenten, eller om

– livsmedlen överlåts i samband med sådan verksamhet som avses i 13 § 6 mom. i livsmedelslagen.

8 a §
Rapport om tillämpning av kravet att ange ursprungslandet enligt 7 a §

Jord- och skogsbruksministeriet ska utarbeta en rapport om tillämpningen av den skyldighet att ange ursprungslandet som avses i 7 a § och lämna in den till Europeiska kommissionen senast den 31 december 2020.


Denna förordning träder i kraft den1 maj 2019 och gäller till och med den 30 april 2021.

Helsingfors den 22 januari 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Livsmedelssäkerhetsdirektör
Sebastian Hielm 

Bilaga

Kött*, vars ursprungsland ska tillhandahållas på detaljhandelsplatsen i enlighet med 7 a §**

– nötkött

– svinkött

– får- och getkött

– kött av fjäderfä

* med kött avses kött sådant det definieras i bilaga VII del B punkt 17 i förordningen om livsmedelsinformation

** också ursprungslandet för malen kött som används som ingrediens i livsmedel ska tillhandahållas i enlighet med 7 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.