149/2019

Helsingfors den 24 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006) 2 §, sådan den lyder i förordning 1372/2016, som följer:

2 §
Förutsättningar för beviljande av bidrag

Bidrag kan beviljas för täckande av kostnader för rivning av ett aravahyreshus, om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet med stöd av 17 § i aravabegränsningslagen har gett tillstånd till rivning av huset. Har hyreshuset blivit befriat från användnings- och överlåtelsebegränsningar enligt aravabegränsningslagen (aravabegränsningar) kan bidrag beviljas, om det finns en i 17 § 1 mom. i den lagen avsedd grund för rivning av huset.

En förutsättning för beviljande av bidrag är dessutom att bidraget behövs för att täcka kostnaderna för rivningen så att ekonomin hos den sammanslutning som äger hyreshuset ska kunna saneras eller ekonomiska svårigheter hos sammanslutningen förebyggas. För beviljande av bidrag till kostnaderna för rivning av ett hyreshus som har blivit befriat från aravabegränsningar ska dessutom finnas något annat särskilt vägande skäl.

Bidrag kan inte beviljas för täckande av kostnader som orsakas av avfallsskatter eller deponering av avfall på avstjälpningsplats.

Den som ansöker om bidrag ska till ansökan som bilaga foga en helhetsutredning om rivningskostnaderna samt om vilka verkningar rivningen, ett eventuellt rivningsackord och bidraget har på sammanslutningens ekonomiska situation.

Bidrag kan beviljas endast av särskilda skäl, om rivningsarbetet har påbörjats innan bidraget beviljats.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Denna förordning tillämpas också på ansökningar som anhängiggjorts innan den trädde i kraft.

Helsingfors den 24 januari 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Liisa Meritähti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.