146/2019

Helsingfors den 24 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 3 § samt

ändras 7 § 2 mom., 12 och 15 §, 17 § 1 mom. och 19 §, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 123/2018 samt 17 § 1 mom. och 19 § sådana de lyder i förordning 1067/2018, som följer:

7 §
Användning av jordbruksmark för andra ändamål än jordbruk

Om jordbruksmark tas helt ur jordbruksanvändning, ska detta anmälas i stödansökan. Arealer som tagits ur jordbruksanvändning får inte utnyttjas för jordbruksverksamhet under anmälningsåret och de därpå följande fyra åren. Arealer som tagits ur jordbruksanvändning får med avvikelse från vad som föreskrivs i detta moment återtas i jordbruksanvändning, om byggnaderna eller konstruktionerna på området rivs eller om det är fråga om något annat av sökanden oberoende undantagsfall som godkänts av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

12 §
Överlåtelse av stödrättigheter

Mottagaren av stödrättigheter ska meddela kommunens landsbygdsnäringsmyndighet vem som ska registreras som innehavare av stödrättigheterna i det system som avses i artikel 71 i den horisontella förordningen.

15 §
Arealer med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstöd

Trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus får inte användas för jordbruksproduktion och arealerna ska bevaras som trädesareal från den 1 januari till den 15 augusti. Trädesarealerna får användas för bete eller bärgas från och med den 16 augusti. Växtskyddsmedel får inte användas på trädesarealerna från den 1 januari till den 15 augusti.

Till dragväxter på trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus hör honungsfacelia, sötväpplingar och klöverarter samt blandade växtbestånd av dem.

Till de i artikel 45.10 i tillämpningsförordningen avsedda kvävefixerande grödor som uppfyller villkoren för arealer med ekologiskt fokus hör ärter, bönor, andra lupiner än sandlupin och blomsterlupin, vickerarter, sojabönor, sötväpplingar, lusern, klöverarter och blandningar av dessa växter. Också sådana blandade växtbestånd av ovannämnda kvävefixerande grödor och andra växter där de kvävefixerande grödornas andel av utsädesblandningens vikt överstiger 50 procent uppfyller villkoren för arealer med ekologiskt fokus. Av vikten av utsädesblandningar av ett- och fleråriga växter ska de mångåriga kvävefixerade grödornas andel överstiga 50 procent. Jordbrukaren ska skiftesvis anteckna de arter av frön som använts och deras andelar av utsädesblandningens vikt. På åkerskiftet ska det finnas kvävefixerande grödor från den 30 juni till den 31 augusti. Om de kvävefixerande grödorna bärgas före slutet av denna tidsperiod, får åkerskiftet bearbetas tidigast den 1 september. Om arealerna besås med växter som ska sås på hösten, får skiftet dock bearbetas och besås redan från den 15 juli. Växtskyddsmedel får inte användas på arealer med ekologiskt fokus från sådden av en kvävefixerande gröda till den 31 augusti. Om skörden bärgas senare än den 31 augusti, får växtskyddsmedel användas först efter skörden. Om en kvävefixerande gröda har såtts föregående år eller tidigare, ska förbudet mot användning av växtskyddsmedel inledas den 1 januari.

Med skottskog med kort omloppstid på areal med ekologiskt fokus avses asp och vide. Arealer med skottskog får inte gödslas med mineralgödsel. Inga andra växtskyddsmedel än sådana som är avsedda för bekämpning av ogräs får användas det år då växtbeståndet anläggs och före den 1 september det år då växtbeståndet avslutas.

Det undantag som anges i artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas inte på gårdsbruksenheter som är belägna inom landskapen Egentliga Finland, Nyland eller Åland, vilka avses i statsrådets beslut om landskapen (100/2015). En gårdsbruksenhet anses vara belägen i det landskap där dess driftscentrum är beläget. Om en gårdsbruksenhet inte har något driftscentrum, anses gårdsbruksenheten vara belägen inom det landskap där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar finns.

17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,89 74,90 75,00
C 65,11 65,22 65,33 65,39 65,40

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är en procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Stöd till unga jordbrukare beviljas till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 53,00
2019 54,00

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2019.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 19 § 1 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet av denna förordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 24 januari 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.