126/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

På projekt beträffande vilka information om programmet för miljökonsekvensbedömning före denna lags ikraftträdande har givits genom kungörelse med stöd av 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller med stöd av 8 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) eller beträffande vilka ett beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall har fattats enligt 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller 6 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Också på projekt i fråga om vilka planerna för miljökonsekvensbedömning har kungjorts i samband med planläggningen på det sätt som avses i 9 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På projekt i fråga om vilka information om ansökan om tillstånd har givits offentligt eller parterna hörts enligt markanvändnings- och bygglagen, vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (527/2014), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (621/2011), lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön (768/2004), banlagen (110/2007), kärnenergilagen (990/1987) eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller för vilka tillstånd före denna lags ikraftträdande har beviljats enligt lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) eller luftfartslagen (864/2014) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 102/2018
MiUB 14/2018
RSv 171/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Bilaga 1

Projektförteckning

1) djurhållning och fiskodling

a) hönshus där man föder upp mer än 85 000 kycklingar eller 60 000 hönor,

b) svinhus där man föder upp mer än 3 000 svin (vikt över 30 kg/svin) eller 900 suggor,

e) pälsdjursfarmer för minst 16 000 avelshonor av mink eller iller med ungar eller för minst 7 000 avelshonor av räv eller mårdhund med ungar,

d) fiskodlingar i havsområden där fiskbeståndet ökar med minst 1 000 000 kilogram per år,

2) tagande och bearbetning av naturtillgångar

a) brytning av gruvmineraler samt anrikning och bearbetning av dem på plats, när

– gruvans areal överstiger 25 hektar, eller

– den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året,

b) tagande av sten, grus eller sand, om

– täktområdets areal överstiger 25 hektar, eller

– den substansmängd som tas ut är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året,

c) utvinning av asbest eller anläggningar för behandling och omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest,

d) brytning, tillvaratagande, anrikning och bearbetning av uran eller torium, med undantag för småskalig bearbetning i laboratorier eller försöksanrikningsverk,

e) torvutvinning, om produktionsarealen överstiger 150 hektar,

f) förändring av bestående karaktär av skogs-, kärr- eller våtmarksnatur på ett område som är större än 200 hektar och som är att betrakta som enhetligt genom nydikning eller torrläggning av odikade kärr- och våtmarksområden, genom avlägsnande av trädbeståndet varaktigt eller genom förnyelse av området med trädarter som inte hör till Finlands naturliga flora,

g) utvinning av råolja eller naturgas i kommersiellt syfte,

3) byggande i vattendrag och vattenreglering

a) dammar och andra konstruktioner, om den uppdämda eller lagrade vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,

b) konstgjorda bassänger, om den uppdämda eller lagrade nya vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,

c) vattenregleringsprojekt, om vattendragets medelvattenföring överstiger 20 kubikmeter per sekund och vattenförings- eller vattenståndsförhållandena förändras betydligt i förhållande till utgångsläget,

d) ledning av vatten från ett vattendrag till ett annat, när syftet är att förebygga möjlig vattenbrist och den överförda volymen överstiger 3 kubikmeter per sekund, överföring av dricksvatten via rörledningar undantagen,

e) projekt som gäller översvämningsskydd med en nyttoyta på minst 1 000 hektar,

4) metallindustri

a) järn- eller stålverk,

b) anläggningar för produktion av icke-järnmetaller av malm, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer,

5) skogsindustri

a) massafabriker,

b) pappers- eller kartongfabriker med en produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,

6) kemisk industri

a) råoljeraffinaderier, med undantag för anläggningar som enbart tillverkar smörjmedel,

b) anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton oljeskiffer, stenkol eller torv per dag,

c) integrerade kemiska anläggningar för tillverkning i industriell skala av ämnen med användning av kemiska omvandlingsprocesser, där det framställs

– organiska kemikalier,

– oorganiska kemikalier,

– fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade (enkla eller sammansatta) gödselmedel,

– bekämpningsmedel eller biocider,

– farmaceutiska produkter med användning av kemiska eller biologiska processer, eller

– sprängämnen,

d) anläggningar för framställning eller produktion av bioetanol eller bioolja i industriell skala,

7) energiproduktion

a) pannanläggningar eller kraftverk där den största bränsleeffekten är minst 300 megawatt,

b) kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer, med undantag för forskningsanläggningar avsedda för produktion och konversion av klyvbara och fertila material vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt; kärnkraftverk och andra kärnreaktorer upphör att vara sådana kraftverk när allt kärnbränsle, alla kärnavfall och alla andra radioaktiva avfall permanent har avlägsnats från kraftverksområdet,

c) anläggningar för upparbetning av använt kärnbränsle,

d) anläggningar som är planerade

– för tillverkning eller isotopanrikning av kärnbränsle,

– för behandling av använt kärnbränsle eller högaktivt radioaktivt avfall,

– för slutförvaring av använt kärnbränsle,

– för slutförvaring av kärnavfall eller annat radioaktivt avfall, eller

– för långtidslagring av använt kärnbränsle, annat kärnavfall eller annat radioaktivt avfall på en annan plats än där det producerats (planerad för mer än 10 år),

e) vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 45 megawatt,

8) överföring och lagring av energi och substanser

a) rörledningar med en diameter över DN 800 millimeter och en längd över 40 kilometer för transport av olja, kemikalier eller gas,

b) mer än 15 kilometer långa kraftledningar ovan markytan för minst 220 kilovolt,

c) lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter där lagercisternernas volym är sammanlagt minst 50 000 kubikmeter,

d) anläggningar för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring från anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för denna projektförteckning, eller andra anläggningar från vilka den årliga avskiljningen av koldioxid är minst 1,5 megaton,

e) rörledningar för transport av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser, vilkas diameter överstiger DN 800 millimeter och längd överstiger 40 kilometer, inklusive därtill hörande tryckstegringsstationer,

f) geologisk lagring av koldioxid, med undantag för lagring som görs för forskning, utveckling eller provning och där den sammanlagda mängden koldioxid är under 100 000 ton,

9) trafik

a) byggande av motorvägar eller motortrafikleder,

b) anläggande av en ny, minst 10 kilometer lång sammanhängande väg med fyra eller flera körfält,

c) ny linjeföring eller breddning av en väg så att den sammanhängande vägsträcka med fyra eller flera körfält som härvid bildas är minst 10 kilometer lång,

d) anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik,

e) anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter,

f) havsfarleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak byggs för handelssjöfart och är avsedda för fartyg med en dödvikt på mer än 1 350 ton,

g) kanaler, farleder i inre farvatten för fartygstrafik eller insjöhamnar som byggs för fartyg med en dödvikt på mer än 1 350 ton,

h) tunnlar mellan Finland och Estland,

10) vatten och avlopp

a) tagande av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, om dess årliga mängd är minst 3 miljoner kubikmeter,

b) stora råvatten- eller avloppsvattentunnlar,

c) behandlingsanläggningar för avloppsvatten vilka är dimensionerade för mer än 100 000 personekvivalenter,

11) avfallshantering

a) avfallsbehandlingsanläggningar, där farligt avfall

– förbränns,

– behandlas kemiskt,

– behandlas biologiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 5 000 ton avfall per år, eller

– deponeras på en avstjälpningsplats,

b) avfallsbehandlingsanläggningar, där annat än farligt avfall

– förbränns och där anläggningen är dimensionerad för minst 100 ton avfall per dygn,

– behandlas kemiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 100 ton avfall per dygn,

– behandlas biologiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 35 000 ton avfall per år, eller

– deponeras på en avstjälpningsplats som är dimensionerad för minst 50 000 ton avfall om året,

12) ändringar av projekt, om ändringarna till storleken motsvarar de projekt som avses i 1–11 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.