118/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5–7 §, sådana de lyder, 5 § i förordning 322/2016, 6 § i förordning 525/2014 samt 7 § i förordningarna 525/2014 och 322/2016, som följer:

5 §
Den interna fördelningen av finansieringsgrunderna

Av den basfinansiering som avses i 49 § 3 mom. i universitetslagen bestäms 76 procent på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft och 24 procent på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft fördelar sig på en finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen och utgör 42 procent av basfinansieringen och en finansieringsandel som bestäms på basis av forskningen och utgör 34 procent av basfinansieringen.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål fördelar sig på en strategibaserad finansieringsandel som utgör 15 procent av basfinansieringen och en finansieringsandel som bestäms på basis av riksomfattande uppgifter och utgör 9 procent av basfinansieringen.

6 §
Finansieringsandelarna för utbildning och forskning

Den finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen grundar sig på antalet avlagda lägre och högre examina och studiepoäng, på sysselsättningen bland och karriäruppföljningen i fråga om personer som utexaminerats från universitetet samt studeranderesponsen.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av forskningen grundar sig på antalet publikationer, på antalet avlagda doktorsexamina och den konkurrensutsatta finansieringen av forskningen samt på företagsfinansieringen.

Separata bestämmelser gäller för finansieringsandelarnas beräkningskriterier.

7 §
Finansieringsandelar för övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål

Den strategibaserade finansieringsandelen fördelar sig på en andel som stöder universitetens strategi och förnyelse och en andel som stöder statsrådets högskole- och vetenskapspolitiska mål.

Den andel som stöder universitetens strategi och förnyelse grundar sig på respektive universitets strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna och styrkorna inom strategiarbetet samt på universitetets profilering. Undervisnings- och kulturministeriet och universiteten avtalar om åtgärder för genomförande av universitetens strategier och om uppföljningen av dessa åtgärder samt om den strategibaserade finansieringsandelen som stöder dem.

Den andelen som stöder statsrådets högskole- och vetenskapspolitiska mål grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets program som främjar de målen.

Undervisnings- och kulturministeriet fattar, efter att ha hört universiteten, i början av avtalsperioden beslut om den finansieringsandel som bestäms på basis av universitetens riksomfattande uppgifter. Till denna finansieringsandel hör de funktioner och infrastrukturer som har särskild nationell utbildnings-, forsknings- eller kulturpolitisk betydelse samt finansieringen av Nationalbiblioteket, övningsskolorna och samordningen av universitetscentren och den tilläggsfinansiering av Konstuniversitetet som grundar sig på Konstuniversites särskilda karaktär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Förordningen tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för 2021.

Helsingfors den 17 januari 2019

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.