101/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005) 17 § 5 mom. och

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

17 a §
Behandling av personuppgifter

På behandlingen av personuppgifter som hänför sig till skötseln av uppgifter som avses i denna lag tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen (1050/2018), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. På behandling av personuppgifter tillämpas då emellertid inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen

Vid jakt- och fiskeövervakningsuppgifter som hänför sig till förebyggandet av brott samt vid sådan förundersökning som avses i 13 § i denna lag och vid sådant föreläggande av påföljder som avses i 14 § i denna lag tillämpas på behandlingen av personuppgifter lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018). På behandling av personuppgifter tillämpas dessutom vad som föreskrivs om behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.