98/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 35 och 37 § i viltskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viltskadelagen (105/2009) 35 § 2 mom. och 37 § 2 mom. som följer:

35 §
System för övervakning av ersättningar

Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket svarar för utvecklingen av registret. För driften av registret svarar och som personuppgiftsansvariga verkar ovannämnda myndigheter samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, skogscentralerna och Statskontoret gemensamt.


37 §
Förvaring av uppgifter och de registrerades rätt till insyn

Bestämmelser om de registrerades rätt till insyn i uppgifterna om dem i viltskaderegistret, om rättelser av fel eller brister i uppgifterna samt om avförande av föråldrade och onödiga uppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018¨
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.