95/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 37 och 64 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) rubriken för 37 § och 37 § 3 mom. samt 64 § 3 mom. som följer:

37 §
Tillämpning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter

Förutom vad som föreskrivs i detta kapitel finns bestämmelser om personregister i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i dataskyddsförordningen.

64 §
Överträdelseregistret

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen.


Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.