60/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 24 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 24 § som följer:

24 §
Registret över ekologisk produktion

I registret över ekologisk produktion antecknas följande uppgifter:

1) aktörens namn, fastighetsbeteckning, lägenhetssignum samt företags- och organisationsnummer samt övriga kontaktuppgifter,

2) produktionsställen och andra verksamhetsenheter,

3) information om vilket slags funktioner och produkter verksamheten omfattar,

4) när det gäller jordbruksproduktion områden, bas- och jordbruksskiften och deras areal, övergångsperiod och övergångsperiodens längd,

5) antalet ekologiskt uppfödda djur och på konventionellt sätt uppfödda djur vid kontrolltidpunkten samt om produktionen är säsongbetonad, uppgift om detta,

6) datum då verksamheten har anslutits till kontrollsystemet,

7) datum då kontroll har gjorts samt kontrollörens signum,

8) den styrkande dokumentation som har getts till aktören, dess datum och giltighetstid,

9) tillstånd som har beviljats aktören med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § samt tillståndens giltighetstid,

10) eventuella påföljder för aktören som orsakats av bristande efterlevnad av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 §, uppföljningen av påföljderna samt övriga anmärkningar och uppmaningar som tillsynsmyndigheten gett aktören och uppföljningen av dessa, och

11) övrig information som är nödvändig för tillsynen och som inte innehåller sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I den förordning som nämns i 1 mom. 11 punkten, i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om behandling av personuppgifter.


Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.