58/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 15 § i lagen om registrerat partnerskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) 15 § som följer:

15 §

På internationellt privaträttsliga frågor som gäller de rättsliga verkningarna av ett registrerat partnerskap tillämpas vad som föreskrivs om makars rättsförhållanden, om inte något annat följer av rådets förordning (EU) 2016/1104 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

På ett registrerat partnerskap tillämpas dock inte den i Stockholm mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/1931) eller lagen om godkännande av den i Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, samt om sagda konventions verkställighet (413/1931).


Denna lag träder i kraft den 29 januari 2019.

RP 190/2018
LaUB 11/2018
RSv 156/2018
Rådets förordning (EU) 2016/1103 (32016R1103); EUT L 183, 8.7.2016, s.1
Rådets förordning (EU) 2016/1104 (32016R1104); EUT L 183, 8.7.2016, s.30

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.