54/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1227/1993, ett nytt 4 mom., till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1227/1993, 1040/1997 och 1307/2016, ett nytt 4 mom., samt till lagen nya 12 a och 12 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

En frontveteran får service som stöder boende hemma enligt vad som anges närmare i denna lag.

5 §
Anslag

Kostnaderna för service som stöder boende hemma ersätts av statens medel. För kostnaderna för service som stöder boende hemma kan användas också medel av penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen, inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet.

12 a §
Service som stöder boende hemma

Frontveteraner ersätts för kostnaderna för hemservice enligt 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen (1301/2014), boendeservice enligt 7 punkten i det momentet och service som stöder rörligheten enligt 9 punkten i det momentet, stöd för närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) samt sjukvårdstjänster enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (service som stöder boende hemma).

Av frontveteraner tas ingen avgift eller ersättning ut för service som stöder boende hemma.

12 b §
Ersättning till kommuner och samkommuner för service som stöder boende hemma

Till kommuner eller samkommuner betalas ersättning för de kostnader som föranletts av ordnande av service enligt 12 a §. Kostnaderna för sjukvårdstjänster ersätts dock endast till den del det är fråga om hem-, dag- eller nattsjukvård eller medicinsk rehabilitering.

Statskontoret ersätter kostnaderna för ordnande av service som stöder boende hemma i förskott. Kommunen eller samkommunen ska lämna in en utredning över användningen av anslaget och återbetala det förskott som betalats till för högt belopp till Statskontoret inom den tid som Statskontoret angett.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

I fråga om service som stöder boende hemma betalar Statskontoret förskott för 2019 till kommunerna och samkommunerna den 1 november 2019.

RP 207/2018
ShUB 21/2018
RSv 177/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.