49/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 5 § 1 mom. 17 punkten, 116 § 1 och 3 mom., 143 §, rubriken för 144 § samt 189 och 204 §,

av dem 5 § 1 mom. 17 punkten sådan den lyder i lag 881/2018, 116 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1064/2017, 189 § sådan den lyder i lag 1166/2018 och 204 § sådan den lyder i lag 327/2016, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 881/2018, nya 18 och 19 punkter, till 141 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 149 §, i stället för den 149 § som upphävts genom lag 1068/2016, samt till lagen nya 149 a–149 c och en ny 211 b § som följer:

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


17) genomförandeförordningen till förordningen om animaliska biprodukter kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen, med senare ändringar,

18) direktivet om nationella utsläppstak Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG,

19) nationella åtaganden om utsläppsminskning i direktivet om nationella utsläppstak för Finland fastställda utsläppsminskningar för vissa utsläpp till luften som ska uppnås under målkalenderåret och som uttrycks som en procentandel av de totala utsläppen under år 2005.


116 §
Registreringsanmälan

En registreringsanmälan om sådan verksamhet enligt bilaga 2 till denna lag som medför risk för förorening av miljön ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation. Bestämmelser om miljöskyddskraven i fråga om registreringspliktiga verksamheter utfärdas med stöd av 10 §.


Om registreringsanmälan är bristfällig, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten be verksamhetsutövaren komplettera den. De tidsfrister för registrering som anges i 2 mom. ska då räknas från den dag då registreringsanmälan uppfyller de föreskrivna innehållskraven.


141 §
Luftkvalitet

I detta kapitel föreskrivs för att trygga luftkvaliteten enligt 1 mom. dessutom om nationella åtaganden om utsläppsminskning och andra skyldigheter i anslutning till genomförandet av direktivet om nationella utsläppstak. Vid tillämpningen av dem ska bestämmelserna om definitioner i artikel 3 i direktivet om nationella utsläppstak iakttas.

143 §
Skyldighet att följa tillståndet i miljön

Kommunen ska med ändamålsenliga metoder inom sitt område i behövlig omfattning följa tillståndet i miljön, på det sätt som de lokala förhållandena kräver. Den statliga tillsynsmyndigheten ska inom sitt område följa tillståndet i miljön.

Oberoende av vad som i 1 mom. föreskrivs om kommunens skyldighet att följa tillståndet i miljön ska Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda tillsammans följa luftkvaliteten i huvudstadsregionen inom ramen för uppföljningen av tillståndet i miljön. Halten i luften av partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer ska i huvudstadsregionen kontinuerligt följas vid en permanent urban bakgrundsstation som representerar stadens allmänna luftkvalitet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska i samarbete med Finlands miljöcentral, som en del av uppföljningen enligt 7 mom., sköta övervakningen enligt artikel 9 i direktivet om nationella utsläppstak av skadliga ekologiska förändringar i ytvatten orsakade av utsläpp till luften. Naturresursinstitutet ska på skogsmarker sköta övervakningen enligt den artikeln och Meteorologiska institutet ska sköta belastningsövervakningen enligt den artikeln av ozon. Miljöministeriet ska på våtmarker låta utföra övervakningen enligt den artikeln. Övervakningen ska ordnas med iakttagande av bestämmelserna i artikel 9.1 och 9.2 i direktivet om nationella utsläppstak.

Utöver den övervakning som avses i 3 mom. ska Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral också sköta de uppgifter i fråga om uppföljning av tillståndet i miljön som de har enligt separata bestämmelser annanstans i lagstiftningen.

Uppföljningsinformationen ska offentliggöras och ges behövlig publicitet. Uppgifter om informationen ska dessutom lämnas till Europeiska unionen i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om hur uppföljningen av tillståndet i miljön ska ordnas, om uppföljnings- och bedömningsmetoderna och kvalitetskraven för dem samt om offentliggörande och lämnande av information om uppföljningsinformationen och införande av den i datasystemet för miljövård och lämnande av den till Europeiska unionen.

I lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs det om uppföljning av yt- och grundvatten samt av Östersjöns tillstånd i samband med vattenvård och havsvård samt om den information som ska lämnas om uppföljningsinformationen.

144 §
Tryggande av luftkvaliteten i kommunen

149 §
Nationella åtaganden om utsläppsminskning

Antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3) och fina partiklar (PM2,5) ska inom alla områden som avses i artikel 2.1 i direktivet om utsläppstak minskas åren 2020–2029 och från år 2030 med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 4.1 i direktivet om nationella utsläppstak och i bilaga II till det direktivet.

De nationella åtagandena om utsläppsminskning gäller dock inte

1) utsläpp från luftfartyg som inte kan hänföras till start- och landningscykeln,

2) utsläpp från internationell sjöfart, och

3) i artikel 4.3 d i direktivet om nationella utsläppstak avsedda utsläpp från jordbruket av kväveoxider och andra flyktiga organiska föreningar än metan.

De utsläpp som omfattas av tillämpningsområdet för de nationella åtagandena om utsläppsminskning ska minskas med iakttagande av vad som i artikel 4.2 i direktivet om nationella utsläppstak föreskrivs om linjär och icke-linjär minskningsbana samt avvikelse från dem. En icke-linjär minskningsbana och orsakerna till dess användning ska beskrivas i det nationella luftvårdsprogram som avses i 149 c §.

149 a §
Nationella utsläppsinventeringar

I fråga om de utsläpp som omfattas av tillämpningsområdet för de nationella åtagandena om utsläppsminskning samt andra utsläpp som avses i artikel 2.1 i direktivet om nationella utsläppstak ska Finlands miljöcentral utarbeta och uppdatera nationella utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser samt informativa inventeringsrapporter med iakttagande av vad som föreskrivs artikel 8 i direktivet om nationella utsläppstak och i bilaga I till det direktivet. De utarbetade och uppdaterade utsläppsinventeringarna och utsläppsprognoserna samt informativa inventeringsrapporterna ska publiceras via det allmänna datanätet.

149 b §
Flexibilitetsbestämmelser om nationella åtaganden om utsläppsminskning

Om en sådan nationell utsläppsinventering som avses i 149 a § visar att ett eller flera av de nationella åtagandena om utsläppsminskning inte uppfylls, får flexibilitetsbestämmelserna enligt artikel 5.1–5.4 i direktivet om nationella utsläppstak tillämpas under de förutsättningar som anges i de punkterna.

Miljöministeriet ska med iakttagande av bestämmelserna i artikel 5.5 i direktivet om utsläppstak informera Europeiska kommissionen om tillämpning av flexibilitetsbestämmelserna. Kommissionen godtar eller avslår i enlighet med artikel 5.6 i direktivet om nationella utsläppstak tillämpningen av flexibilitetsbestämmelserna.

149 c §
Nationellt luftvårdsprogram

För fullgörande av de nationella åtagandena om utsläppsminskning samt uppnående av de mål för människors hälsa och miljön som anges i artikel 1 i direktivet om nationella utsläppstak ska miljöministeriet bereda ett nationellt luftvårdsprogram, som underställs statsrådet för godkännande.

I fråga om kraven på innehållet i det nationella luftvårdsprogrammet tillämpas bestämmelserna i artikel 6 i direktivet om nationella utsläppstak och bilaga III till det direktivet.

Det nationella luftvårdsprogrammet ska uppdateras minst vart fjärde år. Dessutom ska det nationella luftvårdsprogrammet alltid uppdateras om de nationella åtagandena om utsläppsminskning enligt de nationella utsläppsinventeringar eller utsläppsprognoser som avses i 149 a § inte uppfylls eller riskerar att inte uppfyllas. Då ska det nationella luftvårdsprogrammet uppdateras inom 18 månader från det att den senaste årliga nationella utsläppsinventeringen eller utsläppsprognosen lämnades in till Europeiska kommissionen.

När det nationella luftvårdsprogrammet bereds och uppdateras ska bestämmelserna i 204 § om att framföra åsikter och om utlåtanden iakttas. Dessutom ska vid behov gränsöverskridande samråd genomföras.

Miljöministeriet ska i enlighet med artikel 10.1 i direktivet om nationella utsläppstak sända det nationella luftvårdsprogrammet och upplysningar om eventuell uppdatering av det till Europeiska kommissionen samt se till att de publiceras via det allmänna datanätet.

189 §
Tillsynsmyndigheternas ansvarsfördelning vid tillsynen över tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga verksamheter

För tillsynen enligt 168 och 169 § över tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet ansvarar den statliga tillsynsmyndigheten, om miljötillstånd för verksamheten beviljas eller beslut med anledning av anmälan meddelas av den statliga miljötillståndsmyndigheten, och den kommunala miljövårdsmyndigheten, om miljötillstånd för verksamheten beviljas eller beslut med anledning av anmälan meddelas av den.

För tillsynen enligt 168 och 169 § över registreringspliktig verksamhet ansvarar den kommunala miljövårdsmyndigheten. Den statliga tillsynsmyndigheten ansvarar dock för tillsynen över verksamhet som är registreringspliktig enligt 116 § 2 mom. Tillsynen över registreringspliktig och anmälningspliktig verksamhet kan utövas som en del av tillsynen över tillståndspliktig verksamhet som finns på samma område, om det behövs för att tillsynen ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den som utövar tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet och den myndighet till vilken tillsynen överförs ska höras, om samordningen av tillsynen leder till ett byte av för tillsynen ansvarig myndighet.

204 §
Vissa riksomfattande planer och program

Statsrådet godkänner de i Europeiska unionens rättsakter avsedda riksomfattande miljöskyddsplanerna och miljöskyddsprogrammen. Utlåtande om utkasten till planer och program ska begäras av de myndigheter vars ansvarsområde och uppgifter planen eller programmet anknyter till på ett väsentligt sätt. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig med utkasten till planer och program och att framföra sina åsikter om dem. Tillfälle ges genom att information om ärendet lämnas i en tidning med riksomfattande spridning och i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av åsikter.

Information om en godkänd plan eller ett godkänt program med tillhörande motivering samt om hur utlåtandena och åsikterna har blivit beaktade ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

När planerna och programmen revideras ska bestämmelserna i 1 och 2 mom. om begäran om utlåtande och framförande av åsikter iakttas.

Bestämmelser om det nationella luftvårdsprogram som krävs enligt direktivet om nationella utsläppstak finns i 149 c §. Bestämmelser om den riksomfattande avfallsplanen och regionala avfallsplaner finns i avfallslagen.

211 b §
Internationellt samarbete inom ramen för direktivet om nationella utsläppstak

För att främja utsläppsminskningar enligt direktivet om nationella utsläppstak ska det med iakttagande av artikel 15 i det direktivet bedrivas samarbete avseende teknisk och vetenskaplig forskning och utveckling, såväl med tredjeländer som inom internationella organisationer inom miljöskydd, jordbruk, lufttrafik och sjöfart. De ministerier som har hand om de nämnda frågorna ansvarar för samarbetet. Bestämmelser om samarbetet mellan ministerierna finns i 2 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003).


Denna lag träder i kraft den 28 januari 2019. De nationella åtaganden om utsläppsminskning som avses i lagens 149 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2020. Fram till dess tillämpas de nationella åtaganden om utsläppsminskningar som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar.

De flexibilitetsbestämmelser som avses i 149 b § i denna lag får till och med den 31 december 2019 tillämpas på de nationella åtaganden om utsläppsminskning som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar.

Det nationella luftvårdsprogram som avses i 149 c § i denna lag ska beredas så att det kan sändas till Europeiska kommissionen senast den 1 april 2019.

RP 117/2018
MiUB 12/2018
RSv 124/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 (32016L2284); EUT nr L 344, 17.12.2016, s. 1

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.