31/2019

Helsingfors den 10 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 2, 13, 17, 19 a, 19 b, 20, 21, 23, 23 a, 24, 26, 27, 32, 32 a, 33, 36, 45, 46, 51 b, 52 och 57 §, sådana de lyder 2 § i förordningarna 407/2013 och 570/2017, 13, 19 a, 27, 32, 32 a och 52 § i förordning 407/2013, 17 § delvis ändrad i förordningarna 303/1996, 1227/2011 och 407/2013, 19 b § i förordning 1243/2002, 20 § i förordningarna 407/2013 och 123/2017, 21 § i förordningarna 407/2013, 47/2017 och 240/2017, 23 § i förordning 47/2017, 23 a § i förordning 1062/2013, 24 § i förordningarna 407/2013, 240/2017 och 206/2018, 26 § i förordning 1227/2011, 33 § i förordning 487/2009, 36 § delvis ändrad i förordning 531/1993, 45 § i förordning 1612/2015, 46 § i förordningarna 670/1997, 407/2013 och 240/2017, 51 b § i förordning 570/2017 och 57 § delvis ändrad i förordningarna 1453/1992 och 47/2017, samt

fogas till förordningen en ny 22 § i stället för den 22 § som upphävts genom förordning 670/1997 och till förordningen en ny 32 b § som följer:

2 §
Definitioner

I fråga om definieringen av fordon, fordonskategorier och ett fordons dimension och massa tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den. Bestämmelser om ett fordons dimension och massa finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

I denna förordning avses med

1) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

2) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen; med odelbar last avses också en för sjötransport avsedd container som, tom eller lastad på avgångsorten, transporteras till eller från utlandet, och som är över 2,80 meter hög eller över 12,30 meter lång; om transporten av en container som avses här kräver en höjd som överskrider 4,40 meter eller på motsvarande sätt transporten av en här avsedd container i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 23,00 meter eller den massa som allmänt tillåts på väg överskrids, anses containern vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom,

3) ministeriet kommunikationsministeriet,

4) arbetsredskap utbytbara maskiner som kopplas till fordonet och som helt saknar kontakt med marken under vägtransporten eller som i förhållande till fordonet inte kan rotera runt sin vertikalaxel under vägtransporten,

5) mått- och viktdirektivet rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, sådant det lyder senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719,

6) alternativa drivkrafter alternativa bränslen som avses artikel 2 i mått- och viktdirektivet

7) styrande axel en axel med hjul vars riktning i förhållande till fordonets längsgående axel kan ändras direkt eller indirekt för att åstadkomma en ändring av fordonets rörelseriktning,

8) medspårande axel en axel med hjul vars styrvinkel ändras endast av krafterna mellan däcken och vägytan; som medspårande axel betraktas dock inte en axel där det sker en liten ändring av styrvinkeln på grund av elasticiteten i axelns upphängning,

13 §
Medspårande axel

Om en bil eller en släpvagn för vilken det inte föreskrivs eller bestäms några tekniska krav på styranordningen har en medspårande axel som är försedd med en från förarplatsen manövrerbar anordning eller en anordning som är automatiserad och som låser styrningen i mittläge, ska axeln hållas låst när körhastigheteten är högre än 40 kilometer i timmen.

Om fordonets samtliga axlar är styrande, ska fordonets färdställning i normal trafik följa körbanans riktning.

17 §
Användning av slirskydd på däck för bil och dess släpfordon

Däck för bilar och deras släpfordon får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Dubbdäck får användas från den 1 november till den 31 mars eller till den måndag som infaller närmast efter annandag påsk, beroende på vilket datum som infaller senare. Dubbdäck får även under annan tid användas på utryckningsfordon, på bilar och släpvagnar som är avsedda för terrängbruk och används av försvarsmakten, på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt på bogserbilar. Dubbdäck får användas under annan tid även vid tillfälliga förflyttningar som ansluter sig till handel med bilar eller släpfordon, reparation eller besiktning av bilar eller släpfordon och på alla bilar och släpfordon, när vädret eller föret förutsätter detta.

På släpvagnar med en totalmassa som är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton (kategori O2) ska det användas dubbdäck, om dragbilen är försedd med sådana.

När dubbdäck används på en person- eller paketbil (kategori M1 och N1) eller på en släpvagn med en totalmassa som är högst 3,5 ton (kategori O1 och O2), eller på en specialbil, ska dubbdäck monteras på fordonets alla hjul, med undantag av det andra hjulet på parhjul. Antalet dubbar på de enskilda däcken får inte avvika mer än 25 procent från antalet dubbar på det däck som har mest dubbar.

Om ett reservdäck tillfälligt måste användas på en bil eller ett därtill kopplat släpfordon på grund av en däckskada, tillämpas bestämmelserna i denna paragraf inte på detta. Fordonet ska dock därvid framföras med iakttagande av särskild försiktighet.

På ett begagnat personbilsdäck och lätt lastbilsdäck får dubbens utstick vara högst 2,0 millimeter. På ett begagnat lastbilsdäck får dubbens utstick vara högst 2,5 millimeter.

Transport- och kommunikationsverket kan i fråga om ett enskilt fordon bevilja tillstånd att avvika från vad som i 1 mom. föreskrivs om den tillåtna tiden för användning av dubbdäck.

Om den massa som totalt belastar drivaxeln eller drivaxlarna på en fordonskombination vars massa överstiger 44 ton eller vars längd överstiger 18,75 meter är mindre än 18 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet för den tidsperiod som föreskrivs i 16 § 2 mom. förses med en anordning med vilken man kan förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta. Som sådana anordningar betraktas inte konstruktioner som påverkar funktionen av en enda drivande axels differentialväxel.

Om den massa som totalt belastar drivaxlarna på en fordonskombination vars längd överstiger 28 meter är mindre än 25 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet under den tidsperiod som föreskrivs i 16 § 2 mom. antingen ha sandningsanordningar för att förbättra fordonskombinationens förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta eller automatiska snökedjesystem för att förbättra dragförmågan för åtminstone en drivande axel, eller ha en axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel.

19 a §
Maximivärden för fordons och fordonskombinationers massa och för massa på axel eller boggi

När ett fordon eller en fordonskombination framförs på väg får varken den massa som belastar axel eller boggi eller fordonets massa överstiga de värden som har antecknats i trafik- och transportregistret. Massan för en fordonskombination får inte överstiga summan av de i trafik- och transportregistret antecknade massorna för dragfordonet och släpfordonet eller släpfordonen och inte heller den för fordonskombinationen tillåtna massan, om denna är mindre än den ovan avsedda summan.

Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel, den massa som belastar fordonets axel och boggi tillfälligt överskrida den största axel- eller boggimassa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig framdrivningsförmåga och om detta inte skadar vägen.

Den massa som belastar fordonets axel och boggi får vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel tillfälligt överskrida den största massa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig vändningsförmåga. Körhastigheten får härvid inte överstiga 30 kilometer i timmen och den massa som belastar axeln får inte överstiga 12 ton. På fordonskombinationen tillämpas inte vad som i 32 b § föreskrivs om kravet på fordonskombinationers stabilitet när ett axellyft görs vid en hastighet som understiger 30 kilometer i timmen.

19 b §
Användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

Vid användning i Finland av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel.

Om de massor som är allmänt tillåtna på väg för ett fordon som tagits i bruk 1993 eller senare överskrider de högsta tillåtna värdena enligt mått- och viktdirektivet,

1) ska en tre- eller fleraxlad boggi på en bil ha minst en styrande axel; i stället för en styrande axel är det möjligt att använda en medspårande axel som är låst i ett läge som motsvarar körning rakt fram när hastigheten är 30 kilometer i timmen eller högre,

2) ska minst en av boggins axlar på släpfordonet vara medspårande eller styrande, om avståndet mellan de yttersta axlarna i en tvåaxlad boggi är större än 2,4 meter eller i en tre- eller fleraxlad boggi är större än 2,8 meter,

3) får den bakersta axeln i en tvåaxlad boggi på en egentlig släpvagn vara medspårande endast om det har visats att fordonet uppfyller de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79,

4) ska en påhängsvagn med boggi som kopplats med hjälp av en dolly vara försedd med minst två axlar som inte är medspårande.

I en boggi med tre eller flera axlar i ett fordon som avses i 2 mom. ska den sammanlagda massan som belastar boggins andra än medspårande axlar vara minst 1,6 gånger större än den massa som belastar de medspårande axlarna. Kravet tillämpas inte på fordon som har visats uppfylla de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på fordon vilkas högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen eller lägre.

20 §
Massa på axel och boggi

När en bil eller släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en axel inte överskrida följande värden:

1) annan än drivande axel 10 t
2) drivande axel 11,5 t

När en bil framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

1) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
2) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
3) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
4) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 19 t
5) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 20 t
6) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton 21 t
7) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är mindre än 1,3 meter 21 t
8) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är minst 1,3 meter 24 t
9) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul 27 t

När en släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

1) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11 t
2) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
3) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
4) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,8 meter 20 t
5) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är högst 1,3 meter 21 t
6) treaxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter 24 t
7) fyr- eller fleraxlad boggi 24 t
8) fyr- eller fleraxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter 27 t
9) fyr- eller fleraxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter och om avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 4,7 meter 30 t
10) fem- eller fleraxlad boggi, om avståndet mellan varje axel och närmast intill liggande axel är större än 1,3 meter och om avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 6,7 meter 36 t

Massan på axlar som ligger intill varandra i en tre- eller fleraxlad boggi får inte överskrida den enligt 2 eller 3 mom. tillåtna massan för en boggi med motsvarande antal axlar. Massan på en axel i en boggi får inte överskrida den enligt 1 mom. tillåtna massan för en axel.

21 §
Bilars massa

När en bil framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

1) annan tvåaxlad bil än buss 18 t
2) treaxlad bil 25 t
3) treaxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 26 t
4) treaxlad bil, av vars axlar två är försedda med parhjul eller av vars bakaxlar den ena är styrande eller självstyrd och försedd med däck vilkas nominella däckbredd är minst 385 millimeter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 28 t
5) treaxlad ledbuss 28 t
6) fyraxlad bil 31 t
7) fyraxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 35 t
8) femaxlad bil 42 t
9) tvåaxlad buss 19,5 t

En bils massa får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan bilens yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs

1) 320 kilogram, om bilen är fyraxlad,

2) 350 kilogram, om bilen av femaxlad.

Av en bils massa ska minst 20 procent belasta den styrande axeln eller de styrande axlarna. Av en personbils massa ska, när bilens belastning motsvarar den största i registrering och bruk tillåtna massan och full massa på bakaxeln, dock minst 30 procent belasta framaxeln.

Minst 25 procent av massan på ett fordon i kategori M2, M3 och N ska belasta drivaxeln eller drivaxlarna.

Massan hos en bil som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i 1 mom. 1–8 punkten till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst ett ton.

22 §
Släpvagnars massa

Massan för en egentlig släpvagn får inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 350 kilogram för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan släpvagnens yttersta axlar överstiger 1,80 meter.

23 §
Massa för kombination av bil och släpvagn

När en fordonskombination framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

1) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 50 t

2) kombination av bil och påhängsvagn, kombination av bil och egentlig släpvagn eller kombination av bil och flera släpvagnar, när kombinationen är

fyraxlad 36 t
femaxlad 44 t
sexaxlad 53 t
sjuaxlad 60 t
åttaaxlad 64 t
åttaaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 68 t
nioaxlad 69 t
minst nioaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 76 t
tioaxlad 74 t
minst elvaaxlad 76 t

Vid beräkning av axlarnas antal enligt 1 mom. ska vid kombinationer med sex eller flera axlar inte beaktas de axlar som är upplyfta eller vilkas för väg godkända massa är mindre än fem ton.

Den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen får inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 350 kg för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan bogginas yttersta axlar överstiger 1,80 meter.

Massan för en fordonskombination som har en massa som överstiger 44 ton får inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 320 kilogram för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Bestämmelserna i detta moment ska också tillämpas på en av en bil och en påhängsvagn bestående sådan fordonskombination som ingår i en kombination som avses i 1 mom. 2 punkten och vars massa överstiger 44 ton.

I en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.

På en kombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar ska minst 15 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna. Om massan för en fordonskombination överstiger 68 ton, ska minst 20 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna och minst 9 procent av fordonskombinationens massa belasta dragfordonets styrande axlar.

Motoreffekten för bilar som används i fordonskombinationer vars massa överstiger 44 ton ska vara minst 5 kilowatt för varje ton kombinationsmassa.

Kombinationens massa får överskrida det högsta tillåtna värdet enligt 1 mom. under de förutsättningar som anges i 21 § 5 mom., om i kombinationen ingår en i det momentet avsedd bil som använder alternativa drivkrafter.

23 a §
Undantag som gäller fordonskombinationers massa vid transport av farliga ämnen

Om lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas på transporten, är den största tillåtna massan för en fordonskombination med avvikelse från 23 § 1 mom. 2 punkten

1) 60 ton för en fordonskombination med minst sju axlar,

2) 64 ton om det är fråga om en kombination av en dragbil med minst tre axlar och en påhängsvagn med minst fem axlar,

3) 68 ton, om

a) fordonskombinationen har minst åtta axlar och fordonskombinationens dragbil minst fyra axlar, eller

b) fordonskombinationens dragbil har minst tre axlar och det är fråga om en fordonskombination bestående av en bil och två påhängsvagnar med sammanlagt minst åtta axlar.

I en fordonskombination med högst åtta axlar och en massa som överskrider 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana axlar som är försedda med parhjul. Kravet gäller dock inte tanktransporter av farliga ämnen, om mängden av det farliga ämne som transporteras överskrider 5 ton.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på transport av förpackade varor, om mängden av det farliga ämne som transporteras inte överskrider de gränsvärden som föreskrivs eller bestäms med stöd av den i 1 mom. nämnda lagen och som gäller befrielser med avseende på transporterad mängd per transportenhet.

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa

En bils längd får inte överskrida följande värden:

1) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
med minst tre axlar dock 15,00 m
med ledkonstruktion dock 18,75 m
med ledkonstruktion med mer än en led dock 25,25 m
2) annan bil än i 1 punkt avsedda buss 13,00 m

En släpvagns längd får inte överskrida följande värden:

1) från kopplingstappens vertikalaxel på en påhängsvagn till påhängsvagnens bakersta del 18,00 m
2) från framaxelns vridningscentrum på en egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22 meter till släpvagnens bakersta del 16,00 m
3) från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum på en i 1 och 2 mom. avsedd släpvagn horisontellt till vilken punkt som helst framför den, exklusive dragstång 2,04 m
4) annan släpvagn än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten, exklusive dragstång 12,50 m

En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

1) kombination av personbil eller buss (kategori M) och annan än påhängsvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och annan än påhängsvagn 18,75m
2) kombination av personbil (kategori M1) eller paketbil (kategori N1) eller lastbil i kategori N2 och påhängsvagn samt annan fordonskombination än de som avses i 1, 3, 4 eller 5 punkten 16,50 m
3) kombination av lastbil i kategori N3 och påhängsvagn 23,00 m
4) annan än i 1 punkten avsedd kombination av bil och medelaxelsläpvagn 20,75 m
5) annan än i 2, 3 eller 4 punkten avsedd kombination av lastbil (kategori N2 och N3) och en eller flera släpvagnar 34,50 m
varav summan av de inre längderna för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt 29,24 m

Om en skidbox eller annat tillbehör som kan lösgöras, är fäst på bussen, får bussens och tillbehörets gemensamma längd inte överstiga de mått som anges i denna paragraf.

De fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med aerodynamiska anordningar som avses i artikel 8 b i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i denna paragraf, med undantag av lastutrymmets inre längd. En överskridning av måtten är tillåten endast om den är nödvändig för att anordningarna ska kunna fogas till fordonens eller fordonskombinationernas bakre del, och den får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek.

De fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med förarhytter som avses i artikel 9 a i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i denna paragraf, med undantag av lastutrymmets inre längd. En överskridning av måtten får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek.

En släpvagn eller en fordonskombination, där en container med en längd på 45 fot eller ett växelflak med en längd på 45 fot transporteras som en del av en intermodal transport som avses i artikel 2 i mått- och viktdirektivet, får överskrida de mått som anges i denna paragraf med 15 centimeter.

Till ett fordon som används för godstransport får bakom lastutrymmet kopplas ett fordon eller ett arbetsredskap som används för att lasta fordonet i fråga, oavsett att detta leder till att den största tillåtna längden på fordonet eller fordonskombinationen överskrids, om

1) det utrymme som används för godstransport inte blir större,

2) inget annat allmänt tillåtet mått än längden överskrids,

3) bredden på det fordon som används för godstransport inte överskrids,

4) det fordon till vilket fordonet eller arbetsredskapet kopplas uppfyller de krav på bakre underkörningsskydd som föreskrivits eller bestämts för det,

5) kraven på synbarhet för ljus och bakre registreringsskylt och kraven på synbarhetsvinklar uppfylls antingen med fordonets egna lyktor och registreringsskylt eller med tilläggslyktor eller en tilläggsregistreringsskylt som monterats för detta ändamål, och

6) det fordon eller det arbetsredskap som tillkopplats baktill på fordonet inte medför fara.

26 §
Vändningsförmågan hos fordonskombinationer

En högst 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn, en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn samt ett sådant fordon eller en sådan kombination som avses i 24 § 5–7 mom. ska åt båda hållen kunna röra sig 360 grader innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så, att när fordonets yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie. En påhängsvagnskombination anses uppfylla detta krav om avståndet från kopplingstappen till de fasta boggiaxlarnas mittlinje inte är större än

där L är släpvagnens bredd i meter.

En över 18,75 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar ska kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Hos en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som används i en sådan kombination får avståndet från kopplingstappen eller framaxelns vridningscentrum till bakaxeln på en enaxlad släpvagn eller till mittlinjen för den bakre axelgruppens fasta axlar på en fleraxlad släpvagn vara högst 8,15 meter. Om släpvagnens samtliga bakaxlar är styrande eller en del av axlarna är medspårande eller om bakaxlarna för koppling av en annan påhängsvagn kan flyttas bakåt på grund av en vändskiva som monterats på axlarna, får det mått som nämns ovan vara större inom ramen för det villkor för svängningsradie som nämns i detta moment.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får en över 18,75 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar eller en över 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn kunna vända 120 grader så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 4,00 meters radie. Inget av släpvagnens bakre hörn får förskjutas över 0,80 meter i riktning mot kurvans utsida när vändningen inleds. Om den ovan avsedda sidoförskjutningen understiger 0,80 meter, får kombinationens inre sida röra sig längs en cirkelbåge vars radie understiger 4,00 meter lika mycket som sidoförskjutningen understiger 0,80 meter. Kombinationens inre sida ska dock röra sig längs en cirkelbåge med minst 3,7 meters radie. Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet och kombinationen medföras för påvisande av att kraven på vändningsförmåga uppfylls. I fråga om vändande transport i enlighet med detta moment ska transportören och föraren kontrollera att transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner längs körbanans sidor.

I de i 1–3 mom. avsedda måtten på 16,50 meter och 18,75 meter för fordonskombinationer beaktas inte i 24 § 5 och 6 mom. avsedda överskridningar av de högsta tillåtna måtten.

Om en eller flera boggiaxlar som inte är styrande eller medspårande är försedda med axellyftanordning, ska vid tillämpningen av kraven i 1–3 mom. beaktas de inställningar på axellyftanordningarna som förbättrar vändningsförmågan vid långsam hastighet.

27 §
Tillämpning av bestämmelser om massa och mått på andra fordon

När det gäller massa och huvudmått på andra fordon och fordonskombinationer än de som avses i 20–23, 23 a, 24 och 25 § tillämpas med i 27 a och 28–30 § föreskrivna undantag vad som i 19 a, 20–23, 23 a, 24, 25 och 27 a § föreskrivs om fordon som är så lika dem till sin konstruktion som möjligt. Bestämmelser om huvudsakliga dimensionerna för motorcykel, moped, trehjuling, fyrhjuling och lätt fyrhjuling finns dock i 27 a §. På kombinationer av traktor och släpvagn tillämpas inte 24 § 3 mom. 1 eller 3–5 punkten.

Ett fordon som är utrustat med band av metall får ha en massa på högst 20 ton.

32 §
Koppling av släpfordon till bil

Till en person- och paketbil (kategori M1 och N1) samt till en specialbil får kopplas en medelaxelsläpvagn i kategori O1 eller O2, en påhängsvagn i kategori O2 eller en egentlig släpvagn i kategori O2. Bromssystemet på den påhängsvagn eller egentliga släpvagn som kopplas till person- eller paketbilen ska vara lämpligt med tanke på den aktuella kopplingen och fylla de tekniska krav som varit i kraft när släpvagnen tagit i bruk första gången eller senare. En påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som kopplas till en person- och paketbil och som tagits i bruk före den 1 januari 2011 ska fylla de tekniska krav på bromssystem som varit i kraft den 1 januari 2011 eller senare.

Till en buss (kategori M2 och M3) får kopplas en mellanaxelsläpvagn eller tvåaxlad egentlig släpvagn.

Till en lastbil (kategori N2 och N3) får kopplas

1) en påhängsvagn,

2) en mellanaxelsläpvagn,

3) en egentlig släpvagn,

4) en dolly på vilken kopplats en påhängsvagn,

5) en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn,

6) en påhängsvagn och till den kopplad mellanaxelsläpvagn,

7) en påhängsvagn och till den kopplad egentlig släpvagn,

8) en påhängsvagn och till den kopplad dolly på vilken kopplats en påhängsvagn,

9) en dolly på vilken kopplats en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn,

10) en egentlig släpvagn på vilken kopplats en påhängsvagn,

11) en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn på vilken kopplats en påhängsvagn.

Alla fordon i en i 3 mom. avsedd kombination vars längd överstiger 22,00 meter utan last ska vara försedda med låsningsfria bromsar.

32 a §
Kopplingsmassa för släpfordon

Kopplingsmassan för andra släpfordon än de som avses i 34 § får inte vara större än det lägsta av följande värden:

1) den tekniskt sett största massa som får dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

2) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton, eller, i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga massan av en dragbil i kategori N2 eller N3

3) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, eller om dragbilen är ett motorfordon i kategori M1G eller N1G, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna totala massa, dock högst 3,5 ton,

4) om en släpvagn är försedd med färdbroms och kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

5) om ett annat släpfordon än en påhängsvagn eller en motsvarande släpanordning är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till en bil, 1,7 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

6) om en eller flera släpvagnar kopplas till en bil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton och kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.

Den massa som belastar en påhängsvagns boggi får uppgå till högst 1,7 gånger dragbilens största och på väg allmänt tillåtna massa.

32 b §
Krav på fordonskombinationers stabilitet

En i 32 § 3 mom. 7–11 punkten avsedd fordonskombination som lastats till den största allmänt tillåtna massan på väg ska till sin dimensionering motsvara en kombination vars horisontella vridningsvinkelhastighet ökar med ett värde på högst 1,90 och sidoacceleration ökar med ett värde på högst 4,00, mätt på 1,30 meters höjd från lastutrymmets golv vid lastens tyngdpunkt vid körprov enligt ISO-standard 14791 eller motsvarande simuleringar vid en körhastighet på 80 kilometer i timmen.

Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att stabilitetskravet i 1 mom. uppfylls.

33 §
Koppling av bil och släpvagn

När en släpvagn kopplas till en dragbil ska det säkerställas att

1) dragfordonets och släpfordonets konstruktioner inte berör varandra vid normala körförhållanden,

2) föraren kan se längs bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas sidor och ge akt på trafik som befinner sig bakom fordonet,

3) bromsar och lyktor på släpvagnen eller släpvagnarna fungerar enligt bestämmelserna och föreskrifterna,

4) bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas tryckluftsbromsar är anpassade till varandra enligt bestämmelserna och föreskrifterna.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska i en över 20,00 meter lång kombination av en lastbil och en påhängsvagn samt i övriga över 28,00 meter långa fordonskombinationer

1) finnas anordningar för indirekt sikt genom vilka föraren vid svängning åt båda hållen ser hela kombinationens sida och området kring det på kurvans insida vid en sväng enligt 26 § 2 eller 3 mom.,

2) finnas ett avancerat nödbromssystem och ett varningssystem för avvikelse ur fil i dragbilen,

3) finnas ett elektroniskt stabilitetskontrollsystem och elstyrda bromsar i alla kombinationens fordon,

4) föraren ha uppgift om den massa som belastar varje enskild axel och boggi; när det gäller dragfordonets framaxel dock endast om axeln är försedd med luftfjädring.

Ovan i 2 mom. 2 punkten avsedda avancerade nödbromssystem och varningssystem för avvikelse ur fil och i 2 mom. 3 punkten avsedda elektroniska stabilitetskontrollsystem krävs dock inte i en fyr- eller fleraxlad bil, ett fordon i kategori N3G eller en kombination av en lastbil och två påhängsvagnar.

Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att kraven i 2 mom. uppfylls.

36 §
Koppling av släpfordon till motorredskap och terrängfordon

Till ett motorredskap får det kopplas ett sådant släpfordon eller en sådan husvagn eller motsvarande släpanordning som används för transport av redskapets eget bränsle och smörjmedel, samt utrustning och tillbehör som hänför sig till arbetet i fråga. Släpfordonets kopplingsmassa får vara högst lika stor som motorredskapets egenmassa.

Till ett motorredskap som används som dragtruck får, när det inom ett hamn- eller terminalområde används för flyttning av tomma och lastade släpvagnar eller containrar, kopplas ett eller flera släpfordon.

Till ett terrängfordon får det kopplas en släpvagn vars kopplingsmassa är högst 1,5 gånger så stor som det dragande terrängfordonets egenmassa.

45 §
Godstransport

Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Om det inte finns någon lastkorg på fordonet, får lasten i lastutrymmet överskrida fordonets bredd, mätt vid fordonets framaxel, med högst 0,35 meter. Begränsningen tillämpas dock inte vid transport av båtar.

Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta ut högst en meter över den yttersta punkten av fordonets framdel och högst två meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel. Om en fordonskombination inte uppfyller kravet på vändningsförmåga enligt 26 § 1 eller 2 mom., får lasten dock skjuta ut högst en meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel. Lasten i ett fordon får dock leda till att den största tillåtna längden på fordonet överskrids baktill när en släpvagn är kopplad till fordonet. Dessutom får lasten leda till att den största tillåtna längden på dragfordonet överskrids vid korta förflyttningar i samband med lastning eller lossning av lasten. En förutsättning för att den största tillåtna längden ska få överskridas är att lastningen är gjord på så sätt att det inte finns någon risk för att lasten i dragfordonet vidrör släpvagnen eller lasten i den. Lastningen får inte heller annars medföra fara för trafiksäkerheten.

Massan av gods som transporteras på en personbils (kategori M1) tak får, inom ramen för den tillåtna massan för bilen, uppgå till högst 10 procent av bilens egenmassa.

Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kilogram gods och med cykel med minst tre hjul högst 100 kilogram gods. Den sammanlagda massan av personer och gods på en cykel som är avsedd för godstransport får dock uppgå till den av tillverkaren tillåtna totalmassan, men dock högst 250 kilogram, om manövreringsförmågan för en cykel som är avsedd för godstransport och dess släpvagn ska säkerställas med extra hjul eller bromsanordningar eller med andra lösningar som tillverkaren tillhandahåller.

Motorredskap får inte, med undantag för transporter med släpvagn som avses i 36 § 1 mom., användas för andra transporter än sådana som ska utföras på själva arbetsplatsen och föranleds av motorredskapets egentliga bruksändamål.

På ett lätt elfordon får den sammanlagda massan av personer och gods uppgå till den av tillverkaren angivna högsta tillåtna massan, men dock högst 250 kilogram.

Den sammanlagda massan av personer och gods får inte överskrida den av tillverkaren angivna högsta tillåtna massan. I ett fordon som är avsett för godstransport får den sammanlagda massan av personer och gods dock inte överskrida

1) 375 kilogram för trehjuliga mopeder för godsbefordran eller lätta mopedbilar för godsbefordran,

2) 675 kilogram för tunga fyrhjulingar för väg och tunga terränggående fyrhjulingar,

3) 1 075 kilogram för nyttotrehjulingar och tunga mopedbilar för godsbefordran.

46 §
Placering av last

Lasten ska bilda en så låg och enhetlig helhet som möjligt. Lastens tyngdpunkt ska befinna sig så lågt som möjligt och så nära fordonets längsgående mittlinje som möjligt. I en kombination med flera släpvagnar ska lasten med beaktande av hela kombinationen placeras så långt fram som möjligt. Fordonet får inte lastas så att fordonets tyngdpunkt är högre än den tekniskt sett tillåtna.

Lasten ska om möjligt stödjas mot lastutrymmets framvägg. Vassa delar av föremål i lasten ska vara riktade bakåt.

En medelaxelsläpvagn ska lastas så att den överför en nedtryckande kraft på dragfordonets kopplingsanordning. Den nedtryckande kraften får vara högst 10 procent av den massa som är tillåten på släpvagnens axlar eller en kraft som motsvarar en massa på högst 1 000 kilogram, med det lägre värdet som gräns. Den nedtryckande kraften får inte överskrida de krafter som är tillåtna på de tillkopplade fordonen eller kopplingsanordningarna.

51 b §
Identifieringsskylt för långa fordonskombinationer

För över 15,5 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil med släpvagn eller släpvagnar krävs en identifieringsskylt som motsvarar den ursprungliga versionen eller en senare ändringsserie till E-reglemente nr 70. Alternativt får fordonskombinationen förses med en skylt på minst 0,30 meter gånger 0,80 meter försedd med 25 millimeter breda kanter i röd fluorescerande färg eller med reflekterande kanter samt med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får det finnas en markering för fordonskombinationens längd.

För över 18,75 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil och en påhängsvagn och i övriga över 25,25 meter långa fordonskombinationer krävs utöver vad som föreskrivs i 1 mom. reflekterande konturmarkeringar på fordonens sidor samt sådana frivilliga breddmarkeringslyktor som avses i punkt 6.13 i E-reglemente nr 48 på fordonskombinationens bakersta släpvagn.

För över 25,25 meter långa fordonskombinationer krävs en minst 0,45 kvadratmeter stor skylt som till sin färg och sina reflekterande egenskaper motsvarar E-reglemente nr 70 och som med minst 200 millimeter höga bokstäver har den finska texten ”PITKÄ”, den svenska texten ”LÅNG” eller den engelska texten ”LONG”. På skylten får det dessutom finnas en bild på en fordonskombination i svart och under den en markering för fordonskombinationens längd. En skylt enligt 1 mom. får ersättas med en skylt enligt detta moment.

52 §
Godkännande av ibruktagandet av fordon och fordonskombinationer med avvikelse från bestämmelserna om massa och mått

Transport- och kommunikationsverket får bevilja undantag från bestämmelserna i 20, 21, 23, 23 a, 24–26, 31, 32, 32 a och 32 b § för ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination, om det behövs för test av ny teknik eller för produktutveckling eller av något annat särskilt skäl. En förutsättning är dessutom att beviljandet av undantag inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen. Undantag får beviljas för viss tid och förenas med villkor.

57 §
Övergångsbestämmelser

Tomgångsförbudet enligt 5 § tillämpas på utryckningsfordon och motorfordon i tillståndspliktig trafik från och med den 1 oktober 1993.

På en i 21 § 1 mom. 6-punkten i denna förordning avsedd fyraxlad bil som tagits i bruk för första gången före den 1 januari 1994 tillämpas de bestämmelser om fordons massa som gällde den 31 december 1993. En bil som tagits i bruk före det ovan nämnda datumet ska också uppfylla vad som i de bestämmelser som gällde den 31 december 1993 föreskrivs om totalmassa som är beroende av avståndet mellan det motordrivna fordonets yttersta axlar.

Fordon som före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts för trafik eller, om ett separat godkännande inte krävs, som har använts i trafik får fortfarande användas i trafik enligt de förutsättningar som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning eller enligt förutsättningarna i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2019.

På en släpvagn som har tagits i bruk före den 1 april 2019 tillämpas 22 § från och med den 1 januari 2024.

På en dolly som har tagits i bruk före den 1 april 2019, tillämpas kravet på ett elektroniskt stabilitetskontrollsystem i 33 § 2 mom. 3 punkten från och med den 1 januari 2024.

Trots vad som i 23 § 1 mom. föreskrivs om massan för en kombination av bil och påhängsvagn får på en sådan kombination, om påhängsvagnen har tagits i bruk före den 1 april 2019, de bestämmelser om massan för en kombination av bil och påhängsvagn som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas till och med den 31 december 2023.

Om dragfordonet eller ett släpfordon i en fordonskombination som består av en bil och en eller flera släpvagnar har tagits i bruk före den 1 april 2019, ska fordonskombinationen från och med den 1 januari 2024 uppfylla kravet i 23 § 3 mom. på den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen.

Rådets direktiv 96/53/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 59.

Helsingfors den 10 januari 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Specialsakkunnig
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.