27/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 §, 4 § 1 mom., 9 § 1 och 3 mom. samt 17 § 2 mom.,

av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 1225/2013, 109/2016, 544/2018 och 723/2018 samt 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1225/2013, samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 §
Rätt till stöd för hemvård och privat vård

I denna lag avsett stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn förutsätter att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en i 12 § 1–4 mom. i lagen om småbarnspedagogik avsedd eller en med 12 § 5 mom. i den lagen förenlig av kommunen anordnad plats inom småbarnspedagogiken och att barnet faktiskt är bosatt i Finland. En över tre månader lång utlandsvistelse betraktas inte som faktisk bosättning i Finland.

Stöd för hemvård betalas om det till familjen hör minst ett barn under tre år som är berättigat till stöd för hemvård. Om det hör ett adoptivbarn till familjen, betalas stöd för hemvård tills det har gått två år från det att den i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) föreskrivna föräldrapenningsperioden började löpa, den första betalningsdagen medräknad. Stödet vid adoption enligt 39 § 1 punkten i adoptionslagen (22/2012) förutsätter att adoptionssökanden har beviljats ett i den punkten avsett tillstånd.

3 a §
Internationella fall

Med att barnet faktiskt är bosatt i Finland jämställs situationer där barnet inte vistas i Finland men där man för barnet med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen har rätt till vårdpenning och vårdtillägg som avses i denna lag inom ramen för stödet för hemvård av barn.

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg enligt denna lag för ett barn föreligger också om barnets förälder eller vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen (301/2004). Han eller hon ska dessutom ha ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande och tillstånd att arbeta i Finland i minst sex månader. Rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn föreligger också om barnets förälder eller vårdnadshavare har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt anställningsförhållande har upphört.

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn föreligger också om barnets förälder eller vårdnadshavare

1) har tillstånd att arbeta i Finland i mer än nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017), om inte föräldern eller vårdnadshavaren ska omfattas av ursprungslandets rätt enligt bilaterala avtal, eller

2) har ett sådant tillstånd att arbeta i minst sex månader som beviljas forskare för vetenskaplig forskning med stöd av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018).

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn föreligger inte, om rätten för barnets förälder eller vårdnadshavare att arbeta grundar sig på lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017).

4 §
Vårdpenning

Vårdpenning betalas för varje barn i familjen som berättigar till stöd enligt 3 och 3 a §.


9 §
Finansiering

Kommunen betalar ersättning till Folkpensionsanstalten för de kostnader som föranleds av stöd som har betalts enligt denna lag, med undantag av kostnader för stöd som betalats enligt 3 a §, för vilka staten betalar ersättning till Folkpensionsanstalten.


Den ersättning för kostnaderna som staten ska betala enligt 1 mom. bestäms varje månad på grundval av de stöd som ska betalas till dem som är berättigade till stöd enligt 3 a §.


17 §
Utbetalning

Utbetalningen av stödet upphör när rätten till stöd enligt 3 eller 3 a § upphör eller de andra förutsättningarna för stödet inte längre uppfylls.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018
ShUB 24/2018
RSv 195/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.