24/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av 1 och 1 a § i barnbidragslagen

I enlighet ned riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) 1 och 1 a §, sådana de lyder, 1 § i lag 642/2004 och 1 a § i lag 722/2018, som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Barnbidrag betalas enligt denna lag av statens medel för underhåll av barn som inte har fyllt 17 år. Denna lag tillämpas på barn som i enlighet med lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) är bosatta eller ska anses ha ställning som bosatta i Finland.

1 a §
Rätt till barnbidrag på grundval av arbete

Barnbidrag betalas i enlighet med denna lag även för barn som medföljer i 7 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall avsedda arbetstagare som uppfyller kravet på uppehållstillstånd i 4 § i den lagen och kommer från andra stater än Europeiska unionens medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Barnbidrag betalas inte om en arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt att arbeta i Finland i högst sex månader.

Barnbidrag betalas inte heller, om

1) arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig på 79 § i utlänningslagen (301/2004),

2) den studerandes rätt att arbeta grundar sig på 14 § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018),

3) arbetstagaren har tillstånd att arbeta i högst nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017),

4) arbetstagaren har tillstånd att arbeta med stöd av lagen om villkor för tredjelandsmedborgare inresa och vistelse för säsonganställning (907/2017), eller

5) en forskare har för vetenskaplig forskning beviljats tillstånd att arbeta i högst sex månader med stöd av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018
ShUB 24/2018
RSv 195/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.