5/2019

Helsingfors den 10 januari 2019

Statsrådets förordning om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 § 1 mom. i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986), av dem 7 § 1 mom. i lagen om oljeavfallsavgift sådant det lyder i lag 1043/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande av statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall av anslag som anvisats i statsbudgeten, samt om användningen och utbetalningen av understödet.

Understödet beviljas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

På understödet tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Statsbidragsmyndighet

Miljöministeriet är statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen.

3 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas ett i Finland registrerat företag som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor och som har verksamhetsställe i Finland. Förutsättningar för beviljande av understöd är att

1) företaget har godkänts för eller införts i det avfallshanteringsregister som avses i 142 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen (646/2011), eller har ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) för behandling av oljeavfall, och

2) företaget har skött betalningen av skatter och lagstadgade socialförsäkringsavgifter samt övriga lagstadgade skyldigheter.

Som villkor för att understöd ska beviljas kan ställas att företaget har anslutit sig till ramavtalet för utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen genom att ingå en i avtalet avsedd förbindelse.

Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. Understöd får inte beviljas en kommun för mottagning och behandling av sådant farligt avfall som avses i 32 § 2 mom. i avfallslagen.

4 §
Användningsändamål för understöd

Understöd får beviljas för

1) investeringar i anordningar och utrustning som behövs för insamling, transport eller lagring av oljeavfall,

2) utvecklingsprojekt eller inledande projekt som främjar insamling av oljeavfall särskilt utanför stadsregionerna eller som främjar att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs,

3) sådana informationskampanjer i anslutning till insamling av oljeavfall som främjar kännedomen om hur oljeavfall tillvaratas och lämnas till insamling på behörigt sätt.

5 §
Understödsbelopp och godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas till 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna utan mervärdesskatt för investeringen, projektet eller informationskampanjen enligt 4 §.

Godtagbara kostnader är

1) kostnader för anskaffning och installation av anordningar eller utrustning,

2) kostnader för ibruktagande av anordningar eller utrustning och för utbildning av den driftspersonal som detta förutsätter,

3) skäliga löne- och resekostnader för personer som deltar i genomförandet av utvecklingsprojekt eller inledande projekt eller informationskampanjer,

4) kostnader för anskaffning av informationsmaterial som behövs för informationskampanjer och för presentation eller spridning av sådant material.

6 §
Utbetalning

Understödet betalas i efterskott på ansökan i en post på grundval av dels den utredning som presenterats om användningen av understödet, dels de faktiska kostnaderna. Det understöd som betalas ut är 50 procent av de faktiska godtagbara kostnaderna, dock högst det belopp som beviljats i understöd.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2019.

Helsingfors den 10 januari 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringssekreterare
Ella Särkkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.