3/2019

Helsingfors den 10 januari 2019

Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Delegationens syfte

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde finns försvarets vetenskapliga delegation för främjande av försvarsforskning.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) utgöra sakkunnignätverk för den forskningsverksamhet som hör till delegationens verksamhetsområde,

2) främja forskningsverksamhet och forskningssamarbete som hör till delegationens verksamhetsområde,

3) göra finansieringsframställningar till försvarsministeriet för genomförande av forskningsprojekt,

4) utföra övriga uppgifter som försvarsministeriet tilldelar den.

3 §
Sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt ett behövligt antal medlemmar som representerar olika vetenskapsområden och myndigheter.

Ordföranden och vice ordföranden ska representera allmän kännedom om vetenskaplig forskning. Medlemmarna representerar de vetenskapsområden och myndigheter som behövs med tanke på delegationens verksamhetsområde och uppgifter.

Om ordföranden, vice ordföranden eller en medlem avgår under mandattiden eller är bestående förhindrad att delta i delegationens verksamhet, ska försvarsministeriet förordna en ny person i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden.

4 §
Arbetsutskott och sektioner

Delegationen kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott. Till medlemmar i det kan delegationen också kalla personer som representerar planerings- och forskningssektorn inom försvarsministeriets förvaltningsområde.

Delegationen kan tillsätta ett behövligt antal sektioner med tanke på verksamhetsområdet och uppgifterna. Delegationen förordnar för varje sektion en ordförande, en vice ordförande och det antal medlemmar som behövs med tanke på sektionens verksamhet.

Delegationen ger vid behov närmare anvisningar om arbetsutskottets och sektionernas uppgifter och hur de ska genomföras.

5 §
Handläggningen av ärenden

Delegationen, arbetsutskottet och sektionerna sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden och de är beslutföra när utöver ordföranden eller vice ordföranden minst en tredjedel av medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel majoritet. När rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

Delegationen, arbetsutskottet och sektionerna kan höra sakkunniga. Delegationen ger vid behov närmare anvisningar om hur ärenden ska handläggas i arbetsutskottet och sektionerna.

6 §
Sekretariatet

Delegationen har en generalsekreterare, som utnämns till tjänsten av försvarsministeriet. När generalsekreteraren utnämns ska delegationens utlåtande inhämtas i ärendet. Delegationen kan dessutom ha andra sekreterare i huvud- eller bisyssla, vilka försvarsministeriets förvaltningsområde anvisar för denna uppgift.

7 §
Arvoden och ersättningar

Beslut om mötesarvoden och ersättningar till delegationens, arbetsutskottets och sektionernas ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga fattas av försvarsministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation (1018/2009).

Helsingfors den 10 januari 2019

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.