1/2019

Helsingfors den 3 januari 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015) 3, 4, 6, 11, 12, 17, 21, 22 och 24 §,

av dem 3 § sådan den lyder i förordningarna 721/2015 och 38/2017 samt 6, 17 och 22 § sådana de lyder i förordning 38/2017 och 24 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 38/2017, som följer:

3 §
Utfodring och skötsel av nötkreatur

För utfodringen av nötkreaturen ska det för varje djurkategori finnas en giltig skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler och på analyser av grovfoder och där djurens tillväxt, produktionsnivå och produktionsstadium har beaktats. På gårdar med mjölkkor ska också mängden mjölk som djuren producerar beaktas i utfodringsplanen. För köttnöt ska det för varje djurkategori finnas en utfodringsplan där respektive skede i produktionsperioden har beaktats. Kalvar som är minst en månad gamla ska beaktas i en egen punkt i utfodringsplanen för nötkreatur. Alla djur ska hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet. Nötkreaturen ska hållas rena.

Över åtta månader gamla nötkreatur av olika kön, frånsett stutar och avelstjurar, får inte hållas i samma box, rastgård eller på samma betesmark. Högst tio månader gamla nötkreatur av olika kön som tillhör rasen skotsk höglandsboskap får hållas i samma box, rastgård eller på samma betesmark. Dikokalvar av olika kön får hållas på samma betesmark fram till avvänjningen. Köttnöt får inte hållas uppbundna om inte någon tillfällig, grundad och godtagbar anledning förutsätter detta.

Gårdar med nötkreatur ska i händelse av funktionsstörningar ha en skriftlig plan som hålls uppdaterad och där de åtgärder anges som ska vidtas under ett el- eller vattenavbrott. Om det på djurhållningsplatsen finns ett utfodrings-, vattnings- eller mjölkningssystem eller något annat motsvarande system som djurens välbefinnande är beroende av, ska planen även innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas under störningar i utrustningens funktion.

4 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav

Kalvar som är minst en månad gamla ska hållas i gruppboxar, om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. En kalv som avskilts från gruppen ska kunna se andra nötkreatur. Kalven ska återplaceras i gruppboxen, när det inte längre finns anledning att avskilja kalven från gruppen.

I gruppboxarna ska varje kalv ha åtminstone följande yta att röra sig på:

kalvens ålder (mån.) yta (m2/djur) varav helt golv (m2/djur)
1–3 1,8 0,9
3–6 2,25 1,1

Liggplatsen ska vara välströad och mjuk och ha helt golv. Om kalven avhornas får hornlagret förstöras endast med användning av adekvat lugnande behandling, bedövning och smärtlindring som ges av veterinär.

6 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor

Modern och kalven ska ha sammanlagt minst 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Ytan kan inbegripa gödselgång, kalvgömma och liggbås för mödrar. I lösdriftsstall med liggbås ska kalvarna ha så många liggplatser till sitt förfogande att de inte behöver ligga på gödselgången eller i samma bås med mödrarna. Kalvarnas liggplatser och eventuella kalvgömmor ska vara välströade och mjuka och ha helt golv.

Om det på en gård med dikor hålls andra kalvar än kalvar från dikor, följer man villkoren i 5 § när det gäller de andra kalvarna.

11 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor

För varje påbörjat tjugotal kor ska det finnas minst en fast eller monterbar fristående box eller ett motsvarande utrymme för ett nötkreatur som är sjukt, som ska vårdas eller som ska kalva. I grupp- eller ensamboxar ska det finnas minst 11 kvadratmeter per djur. I en gruppbox ska det finnas beredskap att inhägna djur för sig.

Boxarna ska utrustas så att

1) det hela tiden finns tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet,

2) liggplatsen är välströad och mjuk och har helt golv,

3) det är möjligt att mjölka mjölkkor med maskin.

12 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

För varje påbörjat 50-tal nötkreatur ska det finnas minst en fast eller monterbar fristående box eller motsvarande utrymme för ett nötkreatur som är sjukt, som ska vårdas eller som ska kalva. I grupp- eller ensamboxar ska det för nötkreatur som är under tolv månader gamla finnas minst 6 kvadratmeter per djur och för nötkreatur som är över tolv månader gamla minst 10 kvadratmeter per djur. I en gruppbox ska det finnas beredskap att inhägna djur för sig.

Boxarna ska utrustas så att

1) det hela tiden finns tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet,

2) liggplatsen är välströad och mjuk och har helt golv.

Nötkreatur som är över sex månader gamla får placeras i boxar med spaltgolv, om där finns liggplats med gummimatta, gummibeklädda stavar eller andra motsvarande konstruktioner som gör golvet mjukare. De konstruktioner som används för att göra golvet mjukare ska hållas i skick och de ska vid behov bytas ut.

17 §
Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

Avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin ska ha en välströad liggplats med helt golv. Med strö avses antingen djupströbädd, tjock ströbädd eller strö och 2-klimatsbox. Alla svin ska kunna ligga ned samtidigt på liggplatsen.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Sjuka eller skadade svin ska förflyttas till en sjuk- och behandlingsbox. I sjuk- och behandlingsboxar kan det finnas flera sjuka svin eller svin som vårdas, men det ska finnas beredskap att inhägna djur för sig. I sjuk- och behandlingsboxen ska det finnas en välströad liggplats med helt golv för varje djur i boxen.

22 §
Utfodring av får och getter

På gårdar med får ska det finnas en giltig skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig på kalkyler och på analyser av grovfoder och där fårens tillväxtstadium, produktionsnivå och skede i produktionsperioden har beaktats. På gårdar med getter ska det finnas en giltig skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig på kalkyler och på analyser av grovfoder där getternas tillväxtstadium, skede i mjölkproduktionsperioden och mängden mjölk som boskapen producerar har beaktats. Separata utfodringsplaner ska utarbetas åtminstone för både inomhus- och utomhusutfodringsperioden. Lamm och killingar ska beaktas i utfodringsplanen från det att de är två veckor gamla.

Dessutom ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet.

24 §
Skötsel av får och getter

Får som är över 1 år gamla ska klippas två gånger per kalenderår. Klippningsdagarna ska journalföras. På gårdar med får och getter ska det finnas en plan för bekämpning av parasiter som gäller för förbindelseåret. I planen ska ingå rekommendationer för tillämpandet av betesrotation samt för medicinsk behandling mot parasiter. Den medicinska behandlingen mot parasiter ska basera sig på provtagning av spillning hos får. Spillningsprov ska dock tas minst två gånger om året.

Tackor och deras nyfödda lamm ska ha en lamningsbox där golvytan är minst 2,2 kvadratmeter och som kan värmas upp eller är värmeisolerad. Lamningsboxar ska användas för att säkerställa präglingen mellan tacka och lamm.

Sjuka eller skadade får eller getter ska flyttas till en sjukbox. I sjuk- och behandlingsboxar kan det finnas flera sjuka djur samtidigt, men det ska finnas beredskap att isolera ett djur. Sjuk- och behandlingsboxarna ska vara välströade och mjuka och ha helt golv och det ska finnas möjlighet att värma djuret.

I sjuk- och behandlingsboxar som används gemensamt av flera djur ska det finnas minst 1,8 kvadratmeter per får eller get. I ensamboxar ska det finnas minst 2 kvadratmeter per får eller get. I lamnings- och sjukboxar ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet.


Denna förordning träder i kraft den 7 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 3 januari 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.