Ursprungliga författningar: 2019

1596/2019
Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning
1595/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning
1594/2019
Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten
1593/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
1592/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
1591/2019
Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1590/2019
Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
1589/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1588/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
1587/2019
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020
1586/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik
1585/2019
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1584/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1583/2019
Lag om ändring av 50 § i lagen om skatteuppbörd
1582/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
1581/2019
Lag om ändring av 5 a och 5 c § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
1580/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1579/2019
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1578/2019
Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1577/2019
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1576/2019
Lag om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
1575/2019
Lag om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen
1574/2019
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
1573/2019
Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning
1572/2019
Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023
1571/2019
Lag om ändring av 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1570/2019
Lag om ändring av 29 § i inkomstskattelagen
1569/2019
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1568/2019
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1567/2019
Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
1566/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
1565/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1564/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet
1563/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva
1562/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
1561/2019
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
1560/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1559/2019
Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning
1558/2019
Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
1557/2019
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1556/2019
Lag om inkomstskatteskalan för 2020
1555/2019
Lag om ändring av 5 § i punktskattelagen
1554/2019
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
1553/2019
Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
1552/2019
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1551/2019
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.