1388/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om löneklass och ersättning på grund av gällande förhållanden, bostads-, utbildnings- och dagvårdsersättning samt ersättande av extra kostnader som skötseln av uppgifterna orsakar för de i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004) avsedda personer som deltar i krishantering utomlands.

2 §
Löneklasser

Bestämmelser om löneklasser som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad finns i bilagan till denna förordning.

Arbetsgivaren placerar uppgifterna i löneklasser. Om uppgiftens svårighetsgrad under anställningsförhållandet förändras väsentligt och annat än tillfälligt, omplaceras uppgiften vid behov i en annan löneklass.

3 §
Lönen för en ofullständig kalendermånad

För en ofullständig kalendermånad betalas lön enligt kalenderdagar så att lönen för en kalenderdag beräknas genom att månadslönen divideras med antalet kalenderdagar i månaden.

4 §
Ersättning på grund av gällande förhållanden

Till en person som inte arbetar i sekretariatsuppgifter betalas för ogynnsamma förhållanden i uppdragets insatsområde som inverkar på hälsan, säkerheten eller trivseln 15 euro per anställningsdag i ersättning på grund av gällande förhållanden.

Om en person i anställningsförhållande inte är berättigad till dagpenning eller någon annan ersättning av ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering för täckande av särskilda kostnader eller ökade levnadskostnader eller för ogynnsamma förhållanden i uppdragets insatsområde som inverkar på hälsan, säkerheten eller trivseln, betalas till honom eller henne ersättning på grund av gällande förhållanden i enlighet med bilagan till denna förordning.

Om en person i anställningsförhållande inte är berättigad till dagpenning eller någon annan ersättning som avses i 2 mom. och personen deltar en krishanteringsuppgift i ett land där det genomförs en insats upprättad med stöd av Europeiska unionens bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, betalas till honom eller henne lika stor ersättning på grund av gällande förhållanden som till dem som tjänstgör i insatsen. Från ersättningen görs samma avdrag i fråga om logi, bespisning och andra förmåner som Europeiska unionen gör från sin ersättning. Om Europeiska unionen avslutar sin insats under den tid anställningsförhållandet varar, betalas ersättningen till lika stort belopp till dess att anställningsförhållandet upphör.

Om en person i anställningsförhållande inte är berättigad till dagpenning eller någon annan ersättning som avses i 2 mom. och personen deltar i ett uppdrag inom ramen för Europeiska unionens mekanism för reform av säkerhetssektorn (Security Sector Reform, SSR) eller mekanism för snabbinsatsstyrkorna (Civilian Response Team, CRT) i ett land där det inte genomförs en sådan insats som avses i 3 mom., betalas till honom eller henne 135 euro per anställningsdag i ersättning på grund av gällande förhållanden. Ersättningen på grund av gällande förhållanden kan höjas om tjänstgöringsförhållandena kräver det.

5 §
Utbetalning av lön och ersättning på grund av gällande förhållanden

Månadslön och ersättning på grund av gällande förhållanden betalas ut för respektive kalendermånad senast den sista vardagen i kalendermånaden.

6 §
Bostadsersättning

I bostadsersättning betalas hyran för en bostad samt de fasta kostnader som hänför sig till bostaden men som inte fastställs utifrån personens egen konsumtion. I bostadsersättning betalas dessutom nödvändiga kostnader för boende på hotell eller för annat tillfälligt boende när personen i fråga inte har tillgång till den bostad som berättigar till bostadsersättning. Utgifter och kostnader betalas upp till ersättningens maximibelopp till den del de överskrider självriskandelen.

På bostadsersättningens maximibelopp tillämpas de hyrestak enligt bilaga 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) som anges i kategorin ”ingen representation i hemmet”.

Bostadsersättningens självriskandel bestäms utifrån vad som i den nämnda bilagan föreskrivs om hyrestaket för ett 1−2 vuxnas hushåll i Bryssel i kategorin ”ingen representation i hemmet”.

7 §
Utbildningsersättning

I utbildningsersättning betalas skolans inskrivnings- och terminsavgifter. Dessutom betalas utgifterna för skolbespisning, om de inte ingår i terminsavgiften, dock högst 1 050 euro per läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen betalas 525 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av läsåret är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.

Till en person i anställningsförhållande betalas för anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen 370 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller utbildning för yrkesinriktad grundexamen betalas om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet. En person i anställningsförhållande har dock en självriskandel på 370 euro per läsår om läroböckerna ingår i läroanstaltens terminsavgift.

8 §
Dagvårdsersättning

I dagvårdsersättning betalas den vårdavgift som dagvårdsplatsen tar ut och motsvarande nödvändiga avgifter upp till ersättningens maximibelopp till den del de överskrider självriskandelen.

Dagvårdsersättningens självriskandel för barn som fyllt tre år är 3 100 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självriskandelen är 7 400 euro om året, räknat från det vården inleddes.

Dagvårdsersättningens självriskandel för barn under tre år är 1 550 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självriskandelen är 3 700 euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om den anställda eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.

När barnet flyttar bort från sekretariatets placeringsort eller övergår till att omfattas av utbildningsersättningen, beräknas självriskandelen och ersättningens maximibelopp för tidsperioden i fråga proportionellt i motsvarande mån av det årliga beloppet.

9 §
Ersättning för resekostnader innan ett anställningsförhållande börjar

Innan ett anställningsförhållande börjar betalas ersättning till en person för resekostnader enligt statens vid respektive tidpunkt gällande tjänstekollektivavtal om ersättande av resekostnader för resa i samband med

1) intervjuer ordnade av ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering,

2) sådan genomgång av olika förberedelser inför avresan som ordnas av arbetsgivaren, och

3) sådan av arbetsgivaren ordnad kontroll eller undersökning som görs i syfte att konstatera den fysiska och psykiska hälsa som uppgiften kräver.

10 §
Ersättning för resekostnader medan ett anställningsförhållande pågår

Till en person i anställningsförhållande betalas när anställningsförhållandet börjar för resan från hemorten till det insatsområde som bestämts av ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering, när anställningsförhållandet upphör för resan från insatsområdet till hemorten och medan anställningsförhållandet pågår för en resa förordnad av arbetsgivaren i ersättning för resekostnader enligt statens vid respektive tidpunkt gällande tjänstekollektivavtal om ersättande av resekostnader

1) ersättning för resekostnader,

2) ersättning för inkvarterings- eller hotellkostnader, och

3) separat ersättning för pass- och viseringskostnader, avgifter för nödvändiga läkemedel och vaccineringar, förvaringsbox vid hotellinkvartering, och andra med dem jämförbara obligatoriska avgifter.

En person i anställningsförhållande ersätts för varje påbörjad anställningsperiod på sex månader en resa tur och retur från det insatsområde som avses i 1 mom. till den flyg-, järnvägs- eller busstation som ligger på eller närmast personens hemort eller till arbetsgivarens huvudsakliga verksamhetsställe i Finland. Resan som ersätts ska ske den kortaste vägen och enligt det förmånligaste färdsättet. På förfarandet för ansökan om ersättning tillämpas statens vid respektive tidpunkt gällande tjänstekollektivavtal om ersättande av resekostnader.

11 §
Ersättning för resekostnader efter det att anställningsförhållandet upphört

Efter det att en persons anställningsförhållande har upphört betalas till honom eller henne ersättning för resekostnader enligt statens vid respektive tidpunkt gällande tjänstekollektivavtal om ersättande av resekostnader i samband med av arbetsgivaren ordnade

1) respons- och rapporteringsmöten, och

2) kontroller eller undersökningar av personens fysiska och psykiska hälsa.

12 §
Ersättningarnas subsidiaritet

När ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering till en person i anställningsförhållande retroaktivt betalar dagpenning eller någon annan ersättning för täckande av särskilda kostnader och ökade levnadskostnader eller för sådana ogynnsamma förhållanden i uppdragets insatsområde som inverkar på hälsan, säkerheten eller trivseln, återkrävs av honom eller henne det belopp som i enlighet med 4 § 2−4 mom. eller med bilagan till denna förordning har betalats ut i ersättning på grund av gällande förhållanden.

När detta organ betalar ersättning för resekostnader till en person i anställningsförhållande, betalas till personen i fråga högst skillnaden mellan de ersättningar för resekostnader som anges i denna förordning och den ersättning för resekostnader som organet i fråga betalar.

13 §
Utrustning

Under den tid anställningsförhållandet varar ges den beklädnad och personliga utrustning som ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering kräver eller som arbetsgivaren fastställer vederlagsfritt för att användas av personen i fråga eller ersätts anskaffningen av dessa mot uppvisande av giltiga kvitton, i enlighet med särskilt beslut av arbetsgivaren.

När anställningsförhållandet upphör ska utrustningen återlämnas till arbetsgivaren.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering (35/2005).

Om ersättningen på grund av gällande förhållanden enligt denna förordning är mindre än ersättningen på grund av gällande förhållanden enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av förordningen, ska ersättning på grund av gällande förhållanden betalas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet till slutet av anställningsförhållandet enligt utnämningsbrevet.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Specialsakkunnig
Nina Routti-Hietala

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

1. Löneklasser

Löneklass Lön/månad

10 10 926,54 euro

9 9 834,11 euro

8 8 859,56 euro

7 7 981,59 euro

6 7 179,97 euro

5 6 488,88 euro

5 a 6 144,14 euro

4 5 799,40 euro

3 5 332,33 euro

2 4 904,19 euro

1 4 514,97 euro

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

Land/insats Ersättning på grund av gällande

förhållasden / anställningsdag

Afghanistan 194,56 euro

Kenya 132,82 euro

2.2. Sekretariatsuppgifter

Bryssel 138,15 euro

Genève 169,82 euro

Riga 129,10 euro

Strasbourg och Wien 133,63 euro

Warszawa och Vilnius 120,05 euro

2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt

38 § i räddningslagen (379/2011) 135 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.