1382/2018

Helsingfors den 18 december 2018

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 305 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den sista nämnda paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Dataombudsmannens byrå tar av sammanslutningsabonneter ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan för följande offentligrättsliga prestationer i anslutning till tillsynsuppgiften enligt 305 § 2 mom. 1 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014):

1) behandling av förhandsanmälan;

2) behandling av årlig redogörelse;

3) behandling av anmälan om väsentlig ändring;

4) utförande av en sådan inspektion som tillsynen förutsätter.

2 §

Bestämmelser om prestationer som dataombudsmannens byrå prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) finns i 3 § i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1035/2017).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 18 december 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Johanna Nyberg

Bilaga

Tabell över avgifter som dataombudsmannens byrå tar ut för tillsynsuppgifter enligt 305 § 1 mom. 1 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i anslutning till sammanslutningsabonnenters behandling av identifieringsuppgifter:

1. Behandling av förhandsanmälan

Fast avgift som tas ut för behandling av förhandsanmälan:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1–9 anställda)* 653 euro
Små företag (10–49 anställda)* 715 euro
Medelstora företag (50–249 anställda)* 840 euro
Stora företag (250– anställda)* 965 euro

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen

Mikroföretag (1–9 anställda)* 801 euro
Små företag (10–49 anställda)* 1 162 euro
Medelstora företag (50–249 anställda)* 1 596 euro
Stora företag (249– anställda)* 1 932 euro

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

2. Behandling av årlig redogörelse

Fast avgift som tas ut för behandling av årlig redogörelse:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1–9 anställda)* 653 euro
Små företag (10–49 anställda)* 715 euro
Medelstora företag (50–249 anställda)* 840 euro
Stora företag (250– anställda)* 965 euro

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen

Mikroföretag (1–9 anställda)* 801 euro
Små företag (10–49 anställda)* 1 162 euro
Medelstora företag (50–249 anställda)* 1 596 euro
Stora företag (249– anställda)* 1 932 euro

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

3. Behandling av anmälan om väsentlig ändring

Fast avgift som tas ut för behandling av anmälan om väsentlig ändring:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1–9 anställda)* 653 euro
Små företag (10–49 anställda)* 715 euro
Medelstora företag (50–249 anställda)* 840 euro
Stora företag (250– anställda)* 965 euro

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen

Mikroföretag (1–9 anställda)* 801 euro
Små företag (10–49 anställda)* 1 162 euro
Medelstora företag (50–249 anställda)* 1 596 euro
Stora företag (249– anställda)* 1 932 euro

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

4. Avgift för inspektion

Utöver de behandlingsavgifter som avses i punkterna 1–3 i denna avgiftstabell tas för sådana inspektioner som tillsynen förutsätter ut en avgift på 100 euro/timme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.