1381/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen åren 2019–2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 7 a § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådant det lyder i lag 1144/2017:

1 §
Maximiprisets sammansättning

Det maximipris som tas ut för användning av taxi består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd, en väntetidsavgift och ett assistanstillägg. De maximipriser som föreskrivs i denna förordning omfattar mervärdesskatt.

2 §
Grundavgift

Grundavgiften är högst 5,96 euro, om transporten börjar en vardag mellan kl. 6 och 20, eller mellan kl. 6 och 16 på en lördag eller dagen före i 4 kap. 3 § i kyrkolagen (1054/1993) angivna högtidsdagar, dagen före första maj eller dagen före självständighetsdagen. Andra tider och när dagen före helg infaller på en söndag är grundavgiften högst 9,10 euro.

3 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den avgift som baserar sig på körsträckans längd och antalet passagerare indelas i två taxeklasser enligt följande:

Taxa I: (1–4 personer) högst 1,63 euro/km

Taxa II: (fler än 4 personer) högst 2,09 euro/km

Om det för transporten av en kund behövs en bil med lämplig bårutrustning, bestäms avgiften baserad på körsträckans längd enligt taxa II.

Vid valet av taxeklass räknas två barn under 12 år som en person.

4 §
Väntetidsavgift

För väntetid får det tas ut högst 47,54 euro per timme i väntetidsavgift. Väntetidsavgift får tas ut i stället för den avgift som baserar sig på körsträckans längd, om körningen till följd av trafikstockning eller någon annan liknande orsak är så långsam att väntetidsavgiften blir större än avgiften som baserar sig på körsträckans längd. Dessutom får väntetidsavgift debiteras för högst 15 minuter för en resa i en riktning, om

1) taxibilen väntar på den försäkrade på den plats dit taxibilen beställts när den försäkrade är försenad på grund av hjälpbehov eller någon annan godtagbar orsak,

2) passageraren stiger ut ur fordonet för att besöka ett apotek eller hämta ett hjälpmedel, eller

3) taxibilen under en resa i en riktning som varar över 2 timmar stannar på grund av passagerarens hälsotillstånd.

5 §
Assistanstillägg

Assistanstillägget är högst 15,87 euro om den försäkrade behöver assistans från avhämtningsplatsen till bilen eller från bilen in i inomhusutrymmen vid transportens ändpunkt och det för transporten krävs en invalidtaxibil eller tillgänglig taxibil. En förutsättning är dessutom att en företrädare för hälso- och sjukvården fastställt att fordonet och assistansen behövs.

Om den försäkrade utöver vad som anges i 1 mom. får assistans genom att bli buren med handkraft eller med en särskild CE-märkt trappklättrare i byggnadens trappuppgång där det finns minst fyra trappsteg eller assisteras med en CE-märkt bår och det för transporten krävs ett i 3 § 2 mom. avsett fordon, är assistanstillägget högst 30,41 euro.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till utgången av 2021.

Helsingfors den 28 december 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Eva Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.