1379/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 § 1 mom. 11 punkten och 6 § 1 mom. 3 punkten, samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 17 punkt samt till förordningen nya 3 a och 3 b § som följer:

1 §
Skyldighet att göra upp räddningsplaner för byggnader och andra objekt

En räddningsplan enligt 15 § i räddningslagen (379/2011) ska göras upp för


11) djurstallar för vilka det enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) krävs miljötillstånd,


17) objekt som avses i 22 a–22 c § i räddningslagen.


3 a §
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager samt vid hamnar och anläggningar

Den plan som enligt 22 b och 22 c § i räddningslagen ska göras upp för eventuella oljeskador och fartygskemikalieolyckor ska innehålla

1) följande uppgifter om bekämpningsorganisationen vid ett lager, en hamn och en anläggning:

a) en redogörelse för ledningen av bekämpningen, upprätthållande av beredskapen samt ansvarsfördelningen inom organisationen, samt namnen på och kontaktuppgifterna för de personer som svarar för bekämpningsarrangemangen,

b) en plan som gäller organisering av bekämpningen, vilka personer som ska delta i bekämpningen och inrättande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheterna samt uppgifter om larm- och kommunikationssystemen,

c) en redogörelse för hur bekämpningssituationen ska ledas till dess att räddningsmyndigheten eller en räddningsledare enligt 34 § 1 mom. i räddningslagen tar över ledningen av verksamheten,

d) en redogörelse för samarbetet med räddningsmyndigheten,

2) följande uppgifter om de faktorer som påverkar nivån på bekämpningsberedskapen:

a) en redogörelse för sådana objekt på området som medför fara för oljeskador och fartygskemikalieolyckor, deras läge samt förbindelselederna på området,

b) en redogörelse för identifierade risker för oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för de åtgärder som de kräver,

c) uppgifter om andra omständigheter som inverkar på skaderisken och i synnerhet uppgifter om omfattningen av trafiken i hamnen och om antalet tankfartyg som anlöper hamnen,

3) följande uppgifter om materiel och om bekämpningsberedskapen i övrigt:

a) en redogörelse för bekämpningsmateriel, bekämpningsförnödenheter och andra för bekämpning av oljeskador lämpliga materiel och förnödenheter som nivån på bekämpningsberedskapen förutsätter och som behövs för att förebygga och begränsa skador, samt om förvaringen och underhållet av materielen och förnödenheterna,

b) en plan för utbildning och övningar,

c) en plan för insamling, transport, förvaring och vidarebefordran till behandling av sådant oljehaltigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen vilket uppstår vid bekämpningen av skador.   

När planen görs upp ska det fästas särskild vikt vid att den materiel som finns vid oljelagret, hamnen och anläggningen är tillräcklig och lämplig i det inledande skedet av skadebekämpningen samt vid att tillräckligt många anställda utbildas för eventuella bekämpningssituationer. Vid utarbetandet av planen ska en god och flexibel informationsgång och ett gott och flexibelt samarbete säkerställas mellan lagret, hamnen och anläggningen och räddningsmyndigheten.

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en anläggning som avses i 22 b och 22 c § i räddningslagen ska se till att planen uppdateras så att den motsvarar de förändringar som skett i området eller i verksamheten. Den reviderade planen ska utan dröjsmål tillkännages närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet.

3 b §
Bekämpningsmaterielen vid stora oljelager samt vid hamnar och anläggningar

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en anläggning som avses i 22 b och 22 c § i räddningslagen ska i syfte att begränsa skador och skydda människor och miljö hålla lämplig materiel och utrustning för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor på lagerområdet, hamnområdet och anläggningens område i den omfattning som de lokala förhållandena kräver. Materielen ska omfatta utrustning för bekämpningspersonalen, absorberande och skyddande ämnen och förnödenheter, insamlings- och förvaringsmateriel, dammar och behövliga transportmedel.

I en hamn ska det finnas så mycket bommar, bojar och förankringsmateriel att man med hjälp av dem kan förhindra att olja och andra farliga ämnen som likt olja flyter på vattnet och som hanteras i hamnen sprids i vattendragen. Också vid andra anläggningar och på lagerområden ska det finnas en motsvarande mängd oljebommar, om området är beläget så att olja vid läckage kan flöda ut i vattendragen. En hamn, ett lager och en anläggning ska ha den materiel som behövs för utläggning av bommar och för insamling av olja på vattenområden. 

6 §
Behörigheten för personal i huvudsyssla som deltar i räddningsverksamheten

Av den personal i huvudsyssla vid räddningsverket som avses i 57 § 1 mom. i räddningslagen och som deltar i räddningsverksamheten krävs det att


3) den som hör till befälet har avlagt yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen, eller har avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för befäl.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Den räddningsplan som avses i 1 § 1 mom. 17 punkten ska ha gjorts upp senast den 1 januari 2020.

I 3 a § avsedda planer för stora oljelager, hamnar och anläggningar ska tillkännages närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet inom ett år från ikraftträdandet av förordningen.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Ilpo Helismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.