1366/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) 10, 14, 19 och 22 § samt

fogas till lagen en ny 15 §, i stället för den 15 § som upphävts genom lag 1252/1999, en ny 17 § i stället för den 17 § som upphävts genom lag 623/1999, och en ny 18 §, i stället för den 18 § som upphävts genom lag 647/1995, som följer:

10 §

Styrelsen har sex medlemmar. Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet ska vara representerade i styrelsen. Överombudsmannen är medlem av styrelsen.

14 §

I fondens bokföring ska bokföringslagen (1336/1997) iakttas.

Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 §

Bestämmelser om fondens revisorer finns i riksdagens arbetsordning (40/2000).

17 §

På medlemmarna av förvaltningsrådet och styrelsen samt på överombudsmannen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På fondens anställda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på det sätt som föreskrivs i 40 kap. 12 § 2 mom. i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

18 §

De beslut av fonden som avses i 3 § 2–5 punkten får inte överklagas genom besvär.

19 §

På fondens verksamhet tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

22 §

För andra prestationer än sådana som avses i 3 § tar fonden ut avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 192/2018
EkUB 23/2018
RSv 181/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.