1352/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1325/2006,

ändras 1 § 1 mom., 2 § 5 punkten, 5 och 9 §, 10 § 1 mom., 10 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 10 § 4 mom., 11 § 1 mom. samt 17 och 20 §,

av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1099/2014, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. och till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1334/2018, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på givande och användning av enhetliga beteckningar som specificerar företag och organisationer samt på anmälan om, insamling och lagring av identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer i företags- och organisationsdatasystemet, på upprätthållande av detta system och på utlämnande av uppgifter ur systemet.


Patent- och registerstyrelsen ska svara för det tekniska underhållet och utvecklandet av företags- och organisationsdatasystemet. Anteckningar i företags- och organisationsdatasystemet och i registret över företags- och organisationsnummer får göras av Patent- och registerstyrelsen och av Skatteförvaltningen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) företags- och organisationsdatasystemet ett enhetligt informationssystem som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som bildas av de registreringsskyldigas identifikations- och basuppgifter vilka lagras för Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens bruk och av det register som innehåller dessa uppgifter samt av behövliga förbindelser med de system som upprätthåller uppgifter och med de allmänna datanäten,


5 §
Uppgifter som ska föras in i registret över företags- och organisationsnummer

I registret över företags- och organisationsnummer förs de uppgifter in som räknas upp i 4 §, med undantag av följande uppgifter som endast registreras med tanke på beskattningen:

1) en fysisk persons personbeteckning, personens namn i det fall att han eller hon använder en registrerad firma i sin verksamhet, och en adress som är avsedd för annat än allmänt bruk,

2) identifikations- och basuppgifter om en fysisk person och ett dödsbo som bedriver annan verksamhet än näringsverksamhet, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–7 och 10 punkten, samt

3) en beskattningssammanslutnings identifikations- och basuppgifter, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–7 och 10 punkten.

I registret över företags- och organisationsdatanummer förs uppgifter enligt 1 mom. 1 punkten inte heller in om uppgifterna upprätthålls med tanke på företags- och organisationsdatasystemet.

I fråga om sådana företag och organisationer samt andra registreringsskyldiga vars verksamhet anses ha upphört helt och hållet, utplånas kontaktinformationen ur registret över företags- och organisationsnummer ett år efter det att verksamheten upphörde.

9 §
Givandet av företags- och organisationsnummer

En registreringsskyldig ges ett företags- och organisationsnummer utgående från en etableringsanmälan som denne har gjort och som avses i 10 §. Numret ges och förs in i registret av antingen Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen. Numret kan också ges på initiativ av nämnda myndigheter, om detta behövs för att myndigheterna ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

10 §
Etableringsanmälan

Bildande av ett registreringsskyldigt företag, grundande av en registreringsskyldig organisation, inledande av näringsverksamhet och flyttning av hemort till Finland ska anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Anmälan kan lämnas till Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen.

I etableringsanmälan skall följande uppgifter och handlingar lämnas:

1) i anmälans grunddel de uppgifter som ska föras in i företags- och organisationsdatasystemet och om vilka det föreskrivs i 4 § 1 mom., uppgift om vilka register anmälan gäller samt kontaktinformation för ombudet eller någon annan kontaktperson,

2) i Skatteförvaltningens del av blanketten de uppgifter som behövs för att den som gör anmälan ska kunna registreras som mervärdesskattskyldig, försäkringspremieskattskyldig eller arbetsgivare som regelbundet betalar lön samt uppgifter för att den som gör anmälan ska kunna införas i förskottsuppbördsregistret och förskottet ska kunna fastställas, om uppgifterna inte har lämnats direkt till Skatteförvaltningen,


Fysiska personer som avses i 3 § 2 mom. 1–3 punkten och som inte enligt bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd eller mervärdesskattelagen är skyldiga att anmäla sig för registrering i Skatteförvaltningens arbetsgivar- eller förskottsuppbördsregister eller registret över mervärdesskattskyldiga samt fysiska personer som avses i 4 punkten i nämnda moment kan ge sina uppgifter separat på en för detta syfte fastställd blankett eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst.


11 §
Anmälan om ändring och nedläggning

När en omständighet som har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med 4 § 1 mom. ändras ska detta utan dröjsmål anmälas på en för ändamålet fastställd blankett eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Anmälan ska också göras när de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–10 punkten eller grunderna för dem ändras. Anmälan ska dessutom göras vid sådan förändring av förhållandena som enligt gällande bestämmelser ska anmälas till stamregistret.


När anmälan ges in ska i övrigt iakttas bestämmelserna i 10 § 1 mom. om lämnande av etableringsanmälan.

17 §
Myndigheternas ansvar för registreringarna

Rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet bestäms enligt bestämmelserna om stamregistren. För riktigheten av de anteckningar som görs i registret över företags- och organisationsnummer ansvarar den myndighet i vars stamregister uppgiften i fråga har lagrats eller som gör anteckningen i företags- och organisationsdatasystemet.

Personuppgiftsansvariga i samband med behandlingen av personuppgifter som ingår i företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen.

20 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om mottagandet av anmälningar, givandet av företags- och organisationsnummer och om dess tekniska form, om hur uppgifter om företag och organisationer som har upphört med sin verksamhet ska behandlas i registret över företags- och organisationsnummer, fastställandet av innehållet i anmälningarna, bevaringen och arkiveringen av handlingar samt om de tekniska förbindelserna mellan företags- och organisationsdatasystemet och stamregistren utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 132/2018
EkUB 22/2018
RSv 163/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.