1347/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (658/2016) 10–12, 32, 49 och 57 §, av dem 32 och 49 § sådana de lyder i förordning 799/2017, som följer:

10 §
Livsmedelsavdelningens uppgifter

Livsmedelsavdelningen svarar för de ärenden som gäller

1) livsmedelskedjan,

2) jordbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygdsnäringar samt deras verksamhetsförutsättningar och struktur,

3) utveckling av landsbygden och skärgårdsområdena,

4) djurs hälsa och välbefinnande, medicinsk behandling och identifiering av djur, veterinärtjänster och husdjursavel,

5) livsmedel och foder,

6) ekologisk produktion,

7) växtskydd, växtskyddsmedel, gödselfabrikat, växters förökningsmaterial och växtförädlarrätt,

8) samordning av de bio- och gentekniska frågor som har anknytning till ministeriets förvaltningsområde,

9) renhushållning samt stöd till renhushållningen, naturnäringar och skoltar,

10) styrning av Säkerhets- och kemikalieverket, regionförvaltningsverken, Naturresursinstitutet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens ansvarsområde,

11) planläggning, byggande och den byggda miljön i anknytning till landsbygden och jordbruket,

12) EU-ärenden och internationella frågor som hör till avdelningens ansvarsområde,

13) dataadministrationen inom avdelningens ansvarsområde.

Till livsmedelsavdelningens uppgifter hör ledningen av veterinärverksamheten och av växtskyddet.

Livsmedelsavdelningen sköter de uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriet när det är förvaltningsmyndighet för de utvecklingsprogram för landsbygden som delvis finansieras av Ejflu.

Livsmedelsavdelningens styrningsansvar omfattar

1) Livsmedelsverket,

2) interventionsfonden för jordbruket,

3) gårdsbrukets utvecklingsfond.

11 §
Naturresursavdelningens uppgifter

Naturresursavdelningen svarar för de ärenden som gäller

1) förnybara naturresurser och hållbar användning av dem, bioekonomi, miljö och klimat samt samordning av dessa ärenden inom ministeriets verksamhetsområde,

2) skogspolitik, skogshushållning, bioenergi och virkesmarknaden,

3) vattenhushållning, samordning av vattenvård inom ministeriets verksamhetsområde samt samarbete i fråga om gränsvattendrag,

4) förvaltning och vård av allmänna vattenområden,

5) fiskerinäring,

6) vilthushållning,

7) vård av vilt- och fiskbestånd samt annan sådan vård och användning av naturen som hör till ministeriets verksamhetsområde,

8) samordning inom ministeriets verksamhetsområde av ärenden som gäller områdesanvändningen,

9) styrningen av Finlands miljöcentral och förvaltning av miljöfrågor som hör till ministeriets verksamhetsområde,

10) styrningen av Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inom avdelningens ansvarsområde,

11) skydd och hållbar användning av genetiska resurser inom ministeriets verksamhetsområde,

12) EU-ärenden och internationella frågor som hör till avdelningens ansvarsområde,

13) dataadministrationen inom avdelningens ansvarsområde.

Naturresursavdelningen är

1) den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (förordningen om fiskerifonden),

2) den förvaltande myndighet för operativa program inom Europeiska havs- och fiskerifonden som avses i artikel 123.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna),

3) den förvaltnings- och kontaktmyndighet som avses i annan lagstiftning som gäller Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Naturresursavdelningens styrningsansvar omfattar

1) Forststyrelsen,

2) Finlands skogscentral,

3) Finlands viltcentral.

12 §
Informations- och forskningssektorns uppgifter

Informations- och forskningssektorn svarar för de ärenden som gäller

1) allmän beredning och samordning av förvaltningsområdets forskningsärenden,

2) allmän och gemensam dataadministration, datasäkerhet och datalager inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt statistikföringsuppdrag inom förvaltningsområdet,

3) lantmäteri, allmänna kartverksarbeten, geodetisk forskning, inskrivningsärenden som gäller fastigheter och aktielägenheter samt samanvändning av geografisk information,

4) samordning av samefrågor,

5) styrning av Livsmedelsverket inom sektorns ansvarsområde.

Informations- och forskningssektorn stöder och biträder ministeriets avdelningar och sektorer i ärenden som gäller dataadministrationen inom deras ansvarsområden.

Informations- och forskningssektorns styrningsansvar omfattar Naturresursinstitutet och Lantmäteriverket.

32 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnande om tjänsteresa ges av tjänstemannens närmaste chef, som är kanslichefen, en avdelningschef, en sektorchef eller chefen för en enhet (närmaste chef).

Med avvikelse från 1 mom.

1) ger kanslichefen ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor i fråga om tjänsteresor som finansieras av en utomstående aktör,

2) ger chefen för styrnings- och ekonomienheten ministern, kanslichefen och specialmedarbetarna förordnanden om tjänsteresor,

3) ger personalutvecklingschefen ministeriets tjänstemän förordnanden om tjänsteresor, om tjänsteresorna finansieras med utvecklingspengar som är avsedda för personalen.

Ärenden som gäller förordnanden om tjänsteresor avgörs utan föredragning.

49 §
Beslutanderätten för chefen för förvaltnings- och kommunikationsenheten

Chefen för förvaltnings- och kommunikationsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av kravnivåer för uppgifterna inom lönesystemet,

2) fastställande av andra prestationsnivåer än sådana som baserar sig på de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

3) beviljande av semesterersättning och andra sådana personliga lönetillägg eller tilläggsarvoden till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet som baserar sig på tjänste- eller arbetskollektivavtal, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning,

4) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman,

5) givande av intyg om att chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde har sagt upp sig eller om att tjänsteförhållandet upphört,

6) kommunikationstjänster och kommunikationstillämpningar som är avsedda för ministeriets allmänna bruk samt användning av anslag som anvisats för kommunikation,

7) utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av att besvär har anförts över en utnämning till tjänsteman vid ministeriet.

De ärenden som avses i 1 mom. 1 punkten avgörs utan föredragning.

57 §
Vikariat

Ställföreträdare för kanslichefen är i första hand avdelningscheferna i den ordning som kanslichefen förordnat samt vid behov övriga tjänstemän som kanslichefen förordnat.

Avdelningscheferna, sektorcheferna och cheferna för enheterna utser sina egna ställföreträdare.

I ärenden som avses i 52 § 1 mom. och 55 § är en tjänsteman som förordnats av avdelningschefen ställföreträdare för en närchef inom en avdelning och en tjänsteman som förordnats av kanslichefen ställföreträdare för en närchef utanför avdelningsindelningen. Till ställföreträdare för en närchef kan endast förordnas en tjänsteman som är närchef.

De beslut som avses i 1 mom. föredras från förvaltnings- och kommunikationsenheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Förordnanden till ställföreträdare som gjorts med stöd av 57 § 1 och 3 mom. förblir i kraft och om ändring och upphävande av dem gäller vad som föreskrivs i 57 § 1 och 3 mom.

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.