1344/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 71/2010, 520/2010, 1131/2017 och 354/2018, ett nytt 9 mom., varvid det nuvarande 9 mom. blir 10 mom., som följer:

18 §
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter

Den registermyndighet som avses i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter i bostadsdatasystemet som behövs för beskattningen.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 127/2018
JsUB 18/2018
RSv 168/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.