1318/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 6 § 2 och 3 mom. och 5 kap. 2 § 1 mom.,

av dem 5 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1049/2013, och

fogas till 5 kap. 2 §, sådant det lyder i lag 1049/2013, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1188/2009, 1049/2013 och 1457/2016, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2–4 mom. blir 3–5 mom. och till 5 §, sådan den lyder i lag 1654/2015, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

6 §
Företagare

Som företagare betraktas också en delägare i ett företag. Vid tillämpningen av denna lag betraktas som delägare den som

1) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon själv har minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

2) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon tillsammans med hans eller hennes familjemedlemmar har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

3) arbetar i ett aktiebolag där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne har minst hälften av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

4) så som bestäms i 1 eller 2 punkten arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna.

När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar, om personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne äger minst hälften av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt.


5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

2 §
Löntagares rätt till arbetslöshetsdagpenning

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har en medlem av en löntagarkassa (försäkrad) som har varit försäkrad åtminstone de 26 närmast föregående veckorna och som medan han eller hon varit försäkrad har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 3 § 1 mom.

En försäkrad som inte är en företagare som avses i 1 kap. 6 § men som arbetar i ett företag eller en sammanslutning där hans eller hennes familjemedlem är en sådan företagare som avses i 1 kap. 6 § 1 mom. eller 2 mom. 2–4 punkten har rätt att få inkomstrelaterad dagpenning, om han eller hon har varit försäkrad åtminstone de 12 föregående månaderna och under denna tid inte haft någon andel av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför eller annars motsvarande bestämmanderätt och medan han eller hon varit försäkrad har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 3 § 2 mom.


3 §
Löntagares arbetsvillkor

För en försäkrad som avses i 2 § 2 mom. blir löntagares arbetsvillkor dock uppfyllt när han eller hon under de närmast föregående 28 månaderna (granskningsperiod) i minst 52 kalenderveckor har varit i sådant arbete som avses i 4 §.


5 §
Arbets- och försäkringsperioder som räknas löntagare till godo

Vid beräkningen av arbetsvillkoret för löntagare räknas arbete enligt antingen 3 § 1 mom. eller 3 § 2 mom. in i arbetsvillkoret på grundval av den försäkrades eget val. Arbeten som räknas in i arbetsvillkoret kan inte räknas samman.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. Lagen tillämpas på arbete som utförs efter att denna lag har trätt i kraft.

Om en försäkrad som avses i 5 kap. 2 § 2 mom. har avslutat sin sysselsättning i företagsverksamhet innan denna lag träder i kraft, tillämpas på honom eller henne de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 236/2018
ShUB 23/2018
RSv 188/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.