1311/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 18 § i vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i vägtrafikförordningen (182/1982) den punkt i 16 § som gäller märke 317 och de punkter i 18 § som gäller märkena 416, 417 och 426, sådana de lyder i förordning 328/1994, som följer:

16 §

Märke 317

Förbudet gäller även körning med tung snöskoter.

317. Körning med snöskoter förbjuden


18 §

Märke 416

Märket anger att fordon ska runda en cirkulationsplats, en refug i en korsning eller ett annat hinder motsols. Cyklister, mopedister, förare av snöskotrar och tunga snöskotrar samt ryttare får dock avvika från det påbud som märket anger, om något annat anges med märkena 422–427.

416. Påbjuden cirkulationsriktning

Märke 417

Märket anger att fordon får passera det bara på den sida som pilen anger. Cyklister, mopedister, förare av snöskotrar och tunga snöskotrar samt ryttare får dock avvika från det påbud som märket anger, om något annat anges med märkena 422–427. Även spegelbilden av märket kan användas.

417. Trafikdelare


Märke 426

Märket anger en snöskoterled. På en snöskoterled är det förbjudet att framföra andra fordon än snöskotrar. Det är tillåtet att köra med tunga snöskotrar på snöskoterleden, om detta anges med en tilläggsskylt med texten ”Tillåtet för tunga snöskotrar”. Vid körning på en snöskoterled ska i tillämpliga delar iakttas vad som i vägtrafiklagen föreskrivs om körning på körbana. Skidåkare och andra gående ska i första hand använda ledens högra sida.

426. Snöskoterled


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Specialsakkunnig
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.